Uznesenia máj 2010

Uznesenia zo 6. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 19. mája 2010

Uznesenie číslo 93/1005
vo veci Výročnej správy spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., o výsledkoch činnosti za rok 2010 a schválenia ročnej účtovnej závierky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
Výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., o výsledkoch činnosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2010.

B/s c h v a ľ u j e
1.    ročnú účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., za rok 2009
2.    vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2009 nasledovne: stratu vo výške 240,90 € uhradiť z nerozdeleného zisku minulých rokov.

C/p o v e r u j e
poslanca mestského zastupiteľstva Ing. Beatu Kirkovú spolupodpísaním (popri primátorke mesta) rozhodnutie Mesta Kremnica ako jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorým bude spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. oznámené schválenie ročnej závierky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2009.

D/u k l a d á
prednostovi mestskému úradu oznámiť spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. za rok 2009 vo forme rozhodnutia jediného spoločníka
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 94 /1005
vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica za rok 2010 k 31.03.2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica za rok 2010 k 31.03.2010 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    878 758 €    t.j. 24,12 %
výdavky:    808 936 €    t.j. 22,47 %
saldo:    69 822 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    276 763 €    t.j. 11,54 %
výdavky:    240 267 €    t.j. 9,11 %
saldo:    36 496 €
Finančné operácie:    príjmy:    1 270 469 €    t.j.148,06 %
výdavky:    34 204 €    t.j. 5,36 %
saldo:    1  236 265 €
11    11    0    0

Uznesenie číslo 95/1005
vo veci správy o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2010 za Mestský bytový podnik Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu za 1.štvťrok 2010 za Mestský bytový podnik  Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 96/1005
vo veci správy o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2010 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu za 1. štvrťrok 2010 za Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 97/1005
vo veci návrhu 1.zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:    3 601 567 €
výdavky:    3 617 984 €
saldo:    –  16 417 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    2 261 696 €
výdavky:    2 592 613 €
saldo:    –  330 917 €
Finančné operácie:    príjmy:    1 627 852 €
výdavky:    1 206 275 €
saldo:    421 577 €
11    10    1    0

Uznesenie číslo 98/1005
vo veci Cenníka platieb za predajné miesto na Kremnickom jarmoku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
cenník platieb za predajné miesto na Kremnickom jarmoku podľa predloženého návrhu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 99/1005
vo veci žiadosti Jána Čuvaru, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 2142/1 – ostatné plochy s výmerou 10 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Čuvarovi, Nová Dolina 784/36, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. celkové ročné nájomné je vo výške 9,95 €.
B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
10    7    0    3

Uznesenie číslo 100/1005
vo veci žiadosti Ing. Petra Hrica a manželky Evy Hricovej, Banská cesta 1229/23/A, 967 01 Kremnica, o zriadenie vecného bremena na podzemné vedenia inžinierskych sietí po predložení geometrického plánu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
uzavretie zmluvy o zriadení bezplatného vecného bremena na podzemné vedenia inžinierskych sietí k rodinnému domu súp. č. 1229, spočívajúceho v práve na uloženie a vedenie prípojok vody, plynu, elektrickej energie a kanalizácie a v práve prístupu za účelom údržby a opravy inžinierskych sietí  na pozemkoch parcelné číslo KN-C 2470/16 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 182 m2,  parcelné číslo KN-C 2470/17 – trvalé trávne porasty s výmerou 238 m2 právna parcela KN-E 1524/17 (LV č. 1388) a parcelné číslo 2470/29 –  trvalé trávne porasty s výmerou 301 m² právna parcela KN-E 1524/17 (LV č. 1388) v katastrálnom území Kremnica vo vyznačenom rozsahu podľa vyhotoveného geometrického plánu č. 36636029-52/2009 zo dňa 01.04.2009, s Ing. Petrom Hricom a manželkou Evou Hricovou, Banská cesta 1229/23/A, 967 01 Kremnica, ako oprávnenými z vecného bremena za podmienky, že oprávnení z vecného bremena uhradia všetky náklady spojené s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 101/1005
vo veci žiadosti Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s., Ulica republiky 5, 010 47  Žilina, IČO: 36 403 008 o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v katastrálnom území Dubové formou zriadenia vecného bremena.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
zriadenie bezplatného vecného bremena spočívajúceho v práve uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch parcelné číslo KN-C 980/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 830 m², parcelné číslo KN-C 980/5 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 57 m², parcelné číslo KN-E 1086 – orná pôda s výmerou 5 409 m², parcelné číslo KN-E 1087 – záhrady s výmerou 2 198 m², parcelné číslo KN-E 1090 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 7 974 m², parcelné číslo KN-E 1092 – TTP s výmerou 17 829 m²,  parcelné číslo KN-E 1093 – TTP s výmerou 202 155 m², parcelné číslo KN-E 1101 – orná pôda s výmerou 8 488 m², parcelné číslo KN-E 1102 – TTP s výmerou 363 m², parcelné číslo KN-E 1163 – vodné plochy s výmerou 2 370 m² v katastrálnom území Dubové v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 40400581-030/2009 zo dňa 09.07.2009 a v práve vstupu a prístupu na citované pozemky za účelom vykonávania opravy, údržby a rekonštrukcie predmetného elektroenergetického zariadenia „Zahustenie DTS Požehy – Dubové“ v prospech Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s. Ulica republiky 5, 010 47  Žilina, IČO: 36 403 008.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 102/1005
vo veci žiadosti Paintballového športového klubu Kremnica, Dolná 53/29, 967 01 Kremnica, IČO: 42 188 091 o prenájom pozemkov   v katastrálnom území Kremnica za účelom zriadenia paintballového ihriska.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemkov bývalého záhradníctva – parcelné číslo KN-C 1573 – zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 5233 m² a parcelné číslo KN-C 1574 – záhrady s výmerou 2019 m² v katastrálnom území Kremnica Paintballovému športovému klubu Kremnica, Dolná 53/29, 967 01 Kremnica, IČO: 42 188 091, za účelom zriadenia paintballového ihriska, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 2 mesiace, za nájomné stanovené dohodou  vo výške 1,- €/ročne, za podmienky, že v zmysle prevádzkového poriadku Paintballového športového klubu Kremnica možnosť hry budú mať len hráči nad 18 rokov, resp. hráči do 18 rokov len v sprievode rodiča  a že prevádzkovateľ zabezpečí priestor od štátnej cesty pred pozorovateľmi.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi podľa bodu A/ a realizovať prenájom pozemkov
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 103/1005
vo veci žiadosti Ing. Norberta Švandu, Ulica M. Rázusa 2226/26, 960 01 Zvolen o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 2240 (právna parcela KN-E 2731) – zastavané plochy a nádvoria  s výmerou cca 75 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Norbertovi Švandovi, M. Rázusa 2226/26, 960 01 Zvolen, za účelom zabezpečenia prístupu k domu súp. č. 255 z ulice ČSA, za kúpnu cenu stanovenú na základe znaleckého posudku, za podmienky predloženia geometrického plánu a znaleckého posudku  s tým, že kupujúci uhradí všetky ďalšie náklady spojené s prevodom pozemku                                                 B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
11    6    2    3
Podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadením v znení neskorších predpisov primátorka mesta pozastavila výkon uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 103/1005, ktoré bolo prijaté na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19.05.2010, nakoľko sa domnieva, že toto uznesenie je pre Mesto Kremnica zjavne nevýhodné. Preto sa rozhodla, že toto uznesenie nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

Uznesenie číslo 104/1005
vo veci žiadosti Tibora Huličku, Horný Turček č. 83, 038 48 Turček o prenájom pozemku  v katastrálnom území Horný Turček.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku parcelné číslo KN-C 102 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 126 m² v katastrálnom území Horný Turček Tiborovi Huličkovi, Horný Turček č. 83, 038 48 Turček  za účelom parkovania vozidiel, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 2,- €/m²/ročne t.j. celkové ročné nájomné je vo výške 252,-€.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 105/1005
vo veci žiadosti spoločnosti EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 403 628 o predĺženie doby nájmu pozemkov na poľnohospodárske účely.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu pozemkov podľa Zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 zo dňa 05.05.2003, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 04. 01. 2005, Dodatku č. 2 zo dňa 26.04.2005 a Dodatku č. 3 zo dňa 29.10.2007 uzavretej so spoločnosťou EKO – Produkt, s.r.o., Dĺžiny 122/40, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 36 403 628, na dobu určitú 5 rokov od 01.01.2011 do 31.12.2015. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi podľa bodu A/ a realizovať prenájom pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 106/1005
vo veci žiadostí Ing. Jozefa Hôru, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, Ondreja Barniaka a Jána Négera, obaja bytom Ulica Československej armády 207/49, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1152/1 (právna parcela KN-E 2297/20) – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica
1. s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Jozefovi Hôrovi, Ulica Československej armády 206/47, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za účelom uskladnenia palivového dreva za nájomné vo výške 0,995 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 4,97 € /rok
2. s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica Ondrejovi Barniakovi, Ulica Československej armády 207/49, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za účelom uskladnenia palivového dreva za nájomné vo výške 0,995 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 4,97 € /rok
3. s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Négerovi, Ulica Československej armády 207/49, 967 01 Kremnica, na dobu neurčitú, za účelom uskladnenia palivového dreva za nájomné  vo výške 0,995 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 4,97 € /rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľom a realizovať uzavretie nájomných zmlúv
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 107/1005
vo veci žiadosti Mesta Kremnica o prenájom pozemkov v katastrálnom území Kremnica od spoločnosti ELBA, a. s., Ulica Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO: 31 615 651 za účelom vybudovania stojísk – separovaný zber odpadu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
vzatie pozemkov
– parcelné číslo KN-C 1224/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 30 m² a 15 m²
– parcelné číslo KN-C 1224/19 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m²
v katastrálnom území Kremnica do bezplatného nájmu od vlastníka spoločnosti ELBA, a.s. Ulica Československej armády 264/58,  967 01 Kremnica, IČO: 31 615 651, za účelom vybudovania stojísk, v ktorých budú umiestnené kontajnery na jednotlivé zložky komunálneho odpadu, na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace a za podmienky, že po ukončení nájmu uvedie Mesto Kremnica prenajaté pozemky do pôvodného stavu.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a uzavrieť nájomnú zmluvu o prenájom pozemku so spoločnosťou ELBA, a. s., Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.05.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 108/1005
vo veci správy o činnosti primátorky mesta.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 12.04.2010 do 07.05.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 109/1005
vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 221/0912 bod B/ zo dňa 03.12.2009, resp. č. 46/1003 bod A/ zo dňa 25.03.2010 – prenájom pozemku  Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s ch v a ľ u j e
zmenu uznesenia MsZ č. 221/0912 bod B/ zo dňa 03.12.2009, resp. č. 46/1003 bod A/ zo dňa 25.03.2010 – prenájom pozemku  Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica nasledovne:

pôvodný text:
„- 57 m² na záhradkárske účely za nájomné vo výške 0,016 € /m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica  v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 0,91 € /rok (27,41 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk)
– 5 m² za účelom umiestnenia dočasnej drobnej drevenej stavby na uskladnenie pracovného náradia za nájomné vo výške 0,995 €/m²/ročne, t. j. nájomné celkom  4,97 €/rok (149,73 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk).
celkové ročné nájomné činí 5,88 € (177,14 Sk prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk), za podmienky, že nájomca na prenajatom pozemku nebude chovať žiadnu hydinu ani iné zvieratá.“
sa mení na text:

„- 60 m² na záhradkárske účely za nájomné vo výške 0,016 €/m²/ročne, stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, t. j. nájomné celkom 0,96 € /rok
– 2 m² za účelom umiestnenia dočasnej drobnej drevenej stavby na uskladnenie pracovného náradia za nájomné vo výške 0,995 €/m²/ročne, t. j. nájomné celkom  1,99 €/rok celkové ročné nájomné činí 2,95 €, za podmienky, že nájomca na prenajatom pozemku nebude chovať žiadnu hydinu ani iné zvieratá.“
Zostávajúci text uznesení ostáva bezo zmeny.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.06.2010.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 110/1005
vo veci návrhu na zmenu Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov FO vo vzťahu  k záujmovému vzdelávaniu.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e, že
1.    novela Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov FO bola prijatá bez pripomienkového konania.
2.    schválený návrh je v rozpore s legislatívou SR a EÚ (zákona č. 245/2008 § 116 ods. 1, zákon č. 282/2008 Z.z., Akčný plán politiky mládeže na roky 2008 – 2013…), ako aj v rozpore s Deklaráciou práv dieťaťa čl. 2 a čl. 7, s Dohovorom o právach dieťaťa čl. 31 a tiež Chartou Európskej únie.
3.    Predstavuje riziká likvidácie existujúcich Centier voľného času v SR a obmedzenie činnosti Základných umeleckých škôl v SR a Školského strediska záujmovej činnosti v SR

B/v y z ý v a
vládu Slovenskej republiky opätovne prehodnotiť novelu Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. a vyvolať pripomienkové konanie k nej

C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ Úradu vlády SR, Ministerstvu školstva SR, Ministerstvu financií SR, ZMOS, Únii miest SR
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď
9    9    0    0

Uznesenie číslo 111/1005
vo veci rekonštrukcie Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d e k l a r u j e
záujem na dokončenie rekonštrukcie Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici.

B/ž i a d a
1.    o predkladanie správ o:
a)    postupe prác na rekonštrukcii Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici
b)    o zistených nových prácach nad rámec projektu z EÚ a o predbežnej kalkulácii nákladov na tieto práce
termín: na každé zasadnutie MsZ
zodpovedná: Ing. Donovalová

2.    predložiť písomné vyjadrenie, že statik pri vypracovaní statického posudku mal k dispozícii informáciu o problémoch na budove I. stupňa, ktorá v 70. rokoch bola injektážou stabilizovaná z dôvodu sadania stavby
termín: do 14.06.2010 (pracovné MsZ)
zodpovedná: Ing. Donovalová
9    9    0    0

RNDr. Zuzana Balážová    Mgr. Igor Kríž
primátorka  mesta       prednosta úradu

Ing. Ján Hero                            Ing. Beata Kirková
člen návrhovej komisie                        člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.