Uznesenia marec 2010

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 25. marca 2010

Uznesenie číslo 38/1003
vo veci vypracovania štúdie pre využitie Zechenterovej záhrady.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
vypracovanie štúdie pre využitie Zechenterovej záhrady.

B/u k l a d á
mestskému úradu zahrnúť náklady na vypracovanie podľa bodu A/uznesenia do 1. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2010
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: pre bod A/ do 31.07.2010
termín: pre bod B/ do 1. zmeny rozpočtu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 39/1003
vo veci vybudovania detského ihriska.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d e k l a r u j e
jednoznačný záujem na vybudovanie detského ihriska na území mesta Kremnica

B/z r i a ď u j e
pracovnú skupinu v zložení:
–    poslanci MsZ: Mgr. Ján Vaško, Mgr. Margita Fodorová, Marián Vojtko, Martin Varhaňovský
–    dvaja pracovníci mestského úradu v členení: jeden z oddelenia výstavby a životného prostredia a jeden z oddelenia mestskej zelene
–    primátorka  mesta Kremnica
Rodičia a odborníci v danej oblasti budú prizvaní podľa potreby. Pracovná skupina je zriadená za účelom vypracovania návrhu :
1.    vybavenia
2.    umiestnenia
3.    cenového návrhu podľa možností rozpočtu mesta
a zároveň je poverená jednaním s potencionálnym dodávateľom a rokovaním s možnými sponzormi detského ihriska
zodpovední: pracovná skupina
termín: 09.09.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 40/1003
vo veci informácie o projekte viacúčelového ihriska pre Základnú školu na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o prezentácii a úspešnosti projektu viacúčelového ihriska pre Základnú školu na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 41/1003
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2010 pre oblasť kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2010 pre oblasť kultúra  z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 10.850 € v nasledovnom členení:
1. Bašta Musica    1.000 €
2. Múzeum Gýča    9.000 €
3. Kusy cukru    450 €
4. Knižnica Jána Kollára    200 €
5. Knižnica Jána Kollára    200 €
B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 20.04. 2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 42/1003
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2010 pre oblasť telesná kultúra.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28.02.2010 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 12.667,50 € v nasledovnom členení:
1. z Fondu mládežníckeho športu vo výške 4.110 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov    2.370 €
b) Športový klub futbalu    925 €
c) Športový klub tenisu    515 €
d) TJ Kremnica – Stolnotenisový oddiel    300 €

2. z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 4.110 € nasledovne:
a)  Mestský klub lyžiarov    999,20 €
b)  Mestský klub lyžiarov    1.195,70 €
c)  Športový klub futbalu    1.180,80 €
d)  Športový klub futbalu    291,50 €
e)  TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    392,40 €
f)  TJ Kremnica – atletické ihrisko    50,40 €

3. z Fondu športových podujatí vo výške 3.523,50 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov    1.343,70 €
b) TJ Biela stopa    2.149,80 €
c) Šachový oddiel Mestské lesy Kremnica    30 €

4. z Fondu športu vo výške 924 € nasledovne:
a) Horská služba    200 €
b) Mestský klub lyžiarov    524 €
c) Športový klub tenisu    200 €

B/o d p o r ú č a
prednostovi mestského úradu v rámci podpory mládežníckeho športu a aktívneho využitia voľného času mládeže vykonať 15 kosení futbalového ihriska bezplatne pri vyššej potrebe dohodnúť cenu vzhľadom na finančné možnosti Športového klubu futbalu.

C/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľovi,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľom podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Bc. Ďurčová
termín: 20.04. 2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 43/1003
vo veci poskytovania odmien poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici a členom komisií.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s c h v a ľ u j e
poskytovanie odmeny poslancom a členom komisii takto: poslanec, alebo člen komisie, ktorého fyzická prítomnosť na zasadnutí komisie, pracovného predsedníctva alebo mestského zastupiteľstva je nižšia ako polovica rokovacieho času komisie, pracovného predsedníctva alebo mestského zastupiteľstva má nárok len na polovicu odmeny, ktorá patrí za aktuálne zasadnutie alebo rokovanie. Poslanec alebo člen komisie, ktorý príde na zasadnutie komisie, pracovného predsedníctva alebo MsZ po jeho oficiálnom ukončení stráca nárok  na odmenu .

B/ u k l a d á
zodpovednosť za evidenciu dochádzky na aktuálnom rokovaní:
1. Mestského zastupiteľstva
aktuálnej mandátovej komisii MsZ
a) zodpovednosť za evidenciu dochádzky na aktuálnom zasadnutí MsZ
b) po ukončení aktuálneho zasadnutia ihneď vyhodnotiť účasť  poslancov v hodinách.
2.  Komisii mestské lesy a SCR Skalka
aktuálnemu pracovnému predsedníctvu MsZ
a) zodpovednosť za evidenciu dochádzky na aktuálnom zasadnutí komisie
b) po ukončení aktuálneho zasadnutia ihneď vyhodnotiť účasť  poslancov v hodinách.
3. Komisii zriadených MsZ
predsedom komisii zriadených  MsZ
a) zodpovednosť za evidenciu dochádzky na aktuálnom zasadnutí
b) po ukončení aktuálneho zasadnutia ihneď vyhodnotiť účasť jednotlivých členov a poslancov v hodinách
zodpovední: aktuálne pracovné predsedníctvo a mandátová komisia MsZ  a predsedovania
komisii
termín: od 01.04.2010.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 44/1003
vo veci žiadosti o nájom nebytových priestorov – MUDr. Ján Žeňuch, Bartošova Lehôtka 155, 967 01 Kremnica – v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s c h v a ľ u j e
nájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici pre MUDr. Jána Žeňuchu, Bartošova Lehôtka 155, 967 01 Kremnica, IČO: 42008325.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Reichlová
termín: 30.04.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 45/1003
vo veci žiadosti Rudolfa Niklesa, Ulica Sama Chalupku 305/65, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ t r v á
na svojom uznesení č. 18/0702 zo dňa 15.02.2007, a to aj vzhľadom na plánované umiestnenie stojiska separovaného odpadu v tomto priestore. Uvedeným uznesením nebol Rudolfovi Niklesovi, Ulica Sama Chalupku 305/65, 967 01 Kremnica, schválený prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1249 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 20 m² v katastrálnom území Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2010.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 46/1003
vo veci žiadosti Ondreja Štefana, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica o úpravu výmery pod dočasnou drevenou stavbou a žiadosti o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica za účelom uskladnenia palivového dreva a pestovania kvetov a tují.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ t r v á
na uznesení MsZ č. 221/0912 zo dňa 03.12. 2009, ktorým bol  Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, schválený prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1153 – záhrady s výmerou 62 m² na záhradkárske účely (57 m²) vrátane pozemku pod dočasnou drevenou stavbou na uskladnenie pracovného náradia (5 m²).

B/ n e s ch v a ľ u j e
po miestnej obhliadke dňa 09.03.2010 prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1
– zastavané plochy a nádvoria (právna parcela číslo KN-E 2297/20) s výmerou 18 m²  v katastrálnom území Kremnica, ktorý sa nachádza pred bytovým domom súp. č. 202 v smere od Ulice ČSA, Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica, a to 7 m² za účelom uskladnenia palivového dreva a 11 m² za účelom pestovania kvetov a tují.

C/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 47/1003
vo veci návrhu na odstúpenie Mesta Kremnica od Nájomnej zmluvy č. OSMM 2008/01347 zo dňa 21.11.2008 uzavretej so spoločnosťou Elba, a. s., Ulica Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO 31 615 651.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
odstúpenie Mesta Kremnica od bezplatnej Nájomnej zmluvy č. OSMM 2008/01347 uzavretej medzi spoločnosťou Elba, a. s., Ulica Československej armády 264/58, 967 01 Kremnica, IČO 31 615 651, ako prenajímateľom a Mestom Kremnica ako nájomcom na prenájom pozemku parc. č. KN-C 1219 m² s výmerou 1586 m² v katastrálnom území Kremnica za účelom zriadenia cyklokrosovej dráhy z dôvodu nezáujmu navrhovateľov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ prenajímateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 48/1003
vo veci odstúpenia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 od Zmluvy o nájme nehnuteľností a budúcej kúpnej zmluvy a od Zmluvy o nájme pozemkov – katastrálne územie Horná Štubňa.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
odstúpenie Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 od:
1.    Zmluvy o nájme nehnuteľností a budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 18.11.2003 na prenájom pozemkov  časť parc. č. KNE 4676 a KNE 4675/1 v katastrálnom území Horná Štubňa trvalý záber, zamerané predbežným GP č. 31628826-57/2001, ktorý vypracovala spoločnosť GEOPOZ, s. r. o., Banská Bystrica  v marci 2001 pre účely stavby I/65 Horná Štubňa – obchvat
2.    Zmluvy o nájme zo dňa 18.11.2003 na prenájom pozemkov časť parc. č. KNE 4676 a KNE 4675/1 v katastrálnom území Horná Štubňa – dočasný záber zamerané predbežným GP č. 31628826-57/2001, ktorý vypracovala spoločnosť GEOPOZ, s. r. o., Banská Bystrica v marci 2001 pre účely stavby I/65 Horná Štubňa – obchvat uzavretými medzi Mestom Kremnica ako prenajímateľom a SR –Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 819 26 Bratislava ako nájomcom. Stavba obchvat Horná Štubňa bola zaradená ako rýchlostná komunikácia a prešla do kompetencie Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Bratislava, ktorá oznámila, že pozemky prenajaté uvedenými zmluvami nie sú podľa geometrických plánov ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie v zábere stavby.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Bratislava
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 49/1003
veci žiadosti Stredoslovenskej energetiky, a. s., Ulica republiky 5, 010 47  Žilina, IČO: 36 403 008 o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 3274/6 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 14 m² v katastrálnom území Kremnica, zameraného GP č. 35300060-7/2010 zo dňa 17. 02. 2010 z pozemku parc. č. KN-C 3274/1, zapísaného na liste vlastníctva Mesta Kremnica č. 1388, spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., Ulica republiky 5, 010 47  Žilina, IČO: 36 403 008, za kúpnu cenu stanovenú dohodou vo výške hodnoty pozemku podľa znaleckého posudku, za podmienky, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti  vrátane vyhotovenia znaleckého posudku

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi podľa bodu A/ a realizovať odpredaj pozemku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.04.2010.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 50/1003
vo veci správy o činnosti Komisie pamätihodností mesta Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Komisie pamätihodností mesta Kremnica za rok 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 51/1003
vo veci správy o realizácii investičnej výstavby k 31.12.2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby k 31.12.2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 52/1003
vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2. polrok 2009.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 53/1003
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 15.02.2010 do 12.03.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 54/1003
vo veci zabezpečenia návštevnej služby LSPP.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
prednostu mestského úradu, aby napísal urgenciu na dožiadanie vo veci uznesenia MsZ č. 38/1002 zo dňa 25.02.2010, nakoľko VÚC v zákonnej lehote na našu žiadosť nereagovalo
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: ihneď.
8    8    0    0

Uznesenie číslo 55/1003
vo veci poverenia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – p o v e r u j e
komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovú rokovať vo veci zabezpečenia LSPP.
termín: ihneď.
7    7    0    0

RNDr. Zuzana Balážová    Mgr. Igor Kríž
primátorka  mesta       prednosta úradu

Ing. Klára Popová         Viera Mišíková
člen návrhovej komisie    člen návrhovej komisie

Zapísala: Bc. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.