Uznesenia október 2010

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 07. októbra 2010

Uznesenie číslo 172/1010
vo veci prenájmu nebytových priestorov – spoločnosť MIRAKL, a.s. Moldavská  8/A, 040 11 Košice na účely zriadenia verejnej lekárne

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte súp. č. 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici pre  spoločnosť – MIRAKL, a.s. Moldavská  8/A, 040 11 Košice na účely zriadenia verejnej lekárne podľa ponuky zo dňa 30.09.2010, a to po presťahovaní Lekárskej služby prvej pomoci do priestorov na 1. poschodie

B/ u k l a d á
Mestskému bytovému podniku
a)    zabezpečiť presťahovanie Lekárskej služby prvej pomoci do priestorov na 1. poschodie po vyjadrení sa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a VÚC
b)    vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa ponuky zo dňa 30.09.2010.
Zodpovedná: Ing. Lenka Reichlová
Termín: podľa textu
10    8    0    2

Uznesenie číslo 173 /1010
vo veci 1. zmeny rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2010

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
1.zmenu rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica pre rok 2010
Bežný rozpočet- schválený:    príjmy hlavná činnosť    47 800 €
výdavky hlavná činnosť    47 800 €
saldo    0
Bežný rozpočet 1. zmena:    príjmy hlavná činnosť    46 366 €
výdavky hlavná činnosť    46 366 €
saldo    0
Rozdiel:    príjmy hlavná činnosť    – 1 434 €
výdavky hlavná činnosť    –  1 434 €
saldo    0
11    11    0    0

Uznesenie číslo 174/1010
vo veci VZN č. 5/2010 Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27. novembra 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2010 Vyhradenie miest pre umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane k voľbám do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 27. novembra 2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 175/1010
vo veci informácie o ÚPN mesta Kremnica

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o ÚPN mesta Kremnica
11    9    2    0

Uznesenie číslo 176/1010
vo veci návrhu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
VZN č. 9/2003 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2007 a č. 2/2008.

B/s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
11    9    1    1

Uznesenie číslo 177/1010
vo veci  výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21 v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21 v Kremnici zo strany nájomcu – Stanislava Hummel, Štefánikovo nám. 34/42, Kremnica. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zmluvný vzťah končí dňom 30.11.2010.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 30.11.2010.
9    9    0    0

Uznesenie číslo 178/1010
vo veci žiadosti o prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21 v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
prenájom nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici súp. č. 49/21 v Kremnici žiadateľovi – Maroš Laš, Ul. Partizánska 404/29, Turčianske Teplice. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.12.2010.
10    9    0    0

Uznesenie číslo 179/1010
vo veci  žiadosti o ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte na Zechenterovej ulici súp. č. 348/4 v Kremnici

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť o ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte na Zechenterovej ulici súp. č. 348/4 v Kremnici zo strany nájomcu – Peter Šulc, Kopernica 46, 967 01  Kremnica. V zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov zmluvný vzťah končí dňom 31.12.2010.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín: 31.12.2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 180/1010
vo veci žiadosti Jozefa Haranzu s manželkou Blaženou, Ulica Československej armády 207/49, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152 (právna parcela číslo KN-E 2297/20)
– zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Haranzovi s manželkou Blaženou, Ulica Československej armády 207/49,  967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 4,98 € /rok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ a realizovať uzavretie nájomnej zmluvy zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10. 2010.
10    9    0    1

Uznesenie číslo 181/1010
vo veci žiadosti Angely Námešnej, Ulica Sama Chalupku 307/69, 967 01 Kremnica o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom č. 34611771/64/2010 zo dňa 25.07. 2010 ako diel 2 s výmerou 20 m² z pozemku parcelné číslo KN-C 1265/9, ktorý sa stáva  súčasťou parcely číslo KN-C 1263 v katastrálnom území Kremnica Angele Námešnej, Ulica Sama Chalupku 307/69, 967 01 Kremnica, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, za podmienky, že žiadateľka uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane nákladov za znalecký posudok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 182/1010
vo veci žiadosti Ing. Arch. Juraja Lomena, Ul. Ľudovíta Okánika 594/14, 949 01 Nitra a manželky Ing. Michaly Wöllner, Kráľová nad Váhom 719, 925 91 Kráľová nad Váhom o odpredaj pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku parcelné číslo KN-C 29/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 27 m² v katastrálnom území Kremnica Ing. Arch. Jurajovi Lomenovi, Ul. Ľudovíta Okánika 594/14, 949 01 Nitra a manželke Ing. Michale Wöllner, Kráľová nad Váhom 719, 925 91 Kráľová nad Váhom, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, za podmienky, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku, vrátane nákladov za znalecký posudok.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 183/1010
vo veci  vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a  majetku vedeného v operatívno-technickej a skladovej evidencii.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého  drobného hmotného majetku Mestského úradu – Vnútorná správa podľa návrhu na vyradenie majetku č. 4/2010 zo dňa 07. 09. 2010, t. j. stenová nábytková zostava v obstarávacej cene 140,74 € a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie majetku č. 5/2010 zo dňa 17. 09. 2010, t.j. skrinky úzke, kreslá čalúnené, stolík, rýchlo varná kanvica a kalkulačka  spolu v obstarávacej cene 61,14 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
2.    neupotrebiteľného majetku vedeného v skladovej evidencii  Mestského úradu – Oddelenie technických služieb, podľa návrhu na vyradenie majetku č. 1/2010 zo dňa 09. 09. 2010, t.j. 6 položiek – nožnice na konáre, opaľovacia pištoľ, závitníky, nožnice na trávu, zástera a tesnenie, spolu v obstarávacej cene 33,08 €, neupotrebiteľného dlhodobého majetku podľa návrhu na vyradenie majetku č. 2/2010 zo dňa 09. 09. 2010, t.j. 5 ks kontejner spolu v obstarávacej cene 7.843,01 € a vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku  podľa návrhu na vyradenie majetku č. 3/2010 zo dňa 9.9.2010, t.j. pätice sadové, brúska, chladnička, kvetináče, smetné koše, alkoholtester, autobatéria a tl. reproduktory spolu v obstarávacej cene 445,79 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – Mestská telocvičňa, podľa návrhu na vyradenie majetku č. 3/2010 zo dňa 07. 09. 2010, t.j. 2 ks vešiaky spolu v obstarávacej cene 0,00 €.  Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého  drobného hmotného majetku ZŠ Ul. P. Križku, Kremnica podľa návrhu na vyradenie majetku č. 1/2010 zo dňa 21. 06. 2010, t.j. vybavenie školskej. jedálne – poháre, kompótové misky, taniere, príbory spolu v obstarávacej cene 888,49 € a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie majetku č. 2/2010 zo dňa 21. 6. 2010, t .j. pracovná obuv a odevy spolu v obstarávacej cene 131,96 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/u k l a d á
Mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Oddelenie technických služieb, Mestská telocvičňa a Základnej škole na Ul. P. Križku  v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu  A/ 1. – 4. uznesenia do termínu 31.10.2010 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30.11.2010.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 184/1010
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 185/1010
vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 3. štvrťrok 2010.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 186/1010
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2010, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 187/1010
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 02.09.2010 do 30.09.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 188/1010
vo veci návrhu na výšku príspevku čiastočnej úhrady nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov a pre dospelých v Centre voľného času Cvrček v Kremnici a Základnej umeleckej škole J. L. Bellu v Kremnici od 1.10.2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
návrhy riaditeľov Centra voľného času Cvrček v Kremnici a Základnej umeleckej školy J. L. Bellu v Kremnici na výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jednotlivých školských zariadeniach od 1.10.2010 nasledovne:

CVČ Cvrček v Kremnici:            Platba do 31.8. Navrhovaná suma od 1.10.2010
Základný poplatok za záujmový útvar    2 €    2 €
Osobitné záujmové útvary
-plávanie, tenis, hra na gitare, angličtina    4 €    5 €
-hra na bicích, varíme – pečieme    4 €    3 €
-lyžovanie – škôlka        7 €
-kurzy pre dospelých
(cudzí jazyk, gramotnosť PC…)    4 €    5 €
Žiaci a študenti, ktorí odovzdávajú vzdelávací poukaz do CVČ, majú 25 % zľavu poplatku. Účastníci, ktorí navštevujú 2 a viac útvarov, za prvý uhrádzajú najvyšší poplatok a v ostatných útvaroch majú 50 % zľavu.

ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici:
Základné štúdium pre dospelých vo všetkých
umeleckých odboroch:    9,5 €    individuálna forma 9,5 €
skupinová forma 6,5 €

B/s c h v a ľ u j e
navrhovanú výšku poplatkov jednotlivých školských zariadení od 1.10.2010 podľa Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 189 /1010
vo veci Konsolidovanej závierky Mesta Kremnica za rok 2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e,
že Konsolidovaná závierka Mesta Kremnica za rok 2009 bola spracovaná a v termíne predložená na Daňový úrad v Žiari nad Hronom

B/u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci vykonania auditu Konsolidovanej závierky Mesta Kremnica za rok 2009
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 190/1010
vo veci návrhu 1. zmeny finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica na rok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
1. zmenu finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s. r. o., Zechenterova 347/2, Kremnica na rok 2010 podľa predloženého návrhu nasledovne:
– celkové výnosy                                                          2 883 660 EUR
– celkové náklady                                                        2 878 740 EUR
– hospodársky výsledok                                                      4 920 EUR
– nájomné pre prenajímateľa Mesto Kremnica                 267 000 EUR

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ uznesenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Kremnica
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: ihneď.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 191/1010
vo veci mimoriadnej úhrady elektrickej energie pre TJ Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ s c h v a ľ u j e
mimoriadnu úhradu elektrickej energie pre TJ Kremnica vo výške 180,- €.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 192/1010
vo veci riešenia zatečenia pavilónu I. stupňa ZŠ na ulici Angyalovej.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e

1.    Správu riaditeľa ZŠ na ulici Angyalovej o stave podláh v triedach pavilónu I. stupňa ZŠ.
2.    Záznam RÚVZ zo dňa 27.09.2010 o obhliadke priestorov pavilónu I. stupňa ZŠ, ktorého výsledkom je odporúčanie vykonať sanáciu objektu v takom rozsahu, aby pleseň bola v požadovanom rozsahu zlikvidovaná, a súčasne boli použité vhodné, a účinné protiplesňové prípravky na ošetrenie stien a podláh, a parketovú podlahu nahradiť vhodnou, ľahko udržiavateľnou podlahovou krytinou.

B/ o d p o r ú č a

primátorke mesta riešiť výmenu podláh v pavilóne I. stupňa ZŠ v súlade so záverom záznamu RÚVZ zo dňa 27.09.2010.

Termín: 18.10.2010
10    10    0    0

RNDr. Zuzana Balážová    Mgr. Igor Kríž
primátorka  mesta       prednosta úradu

člen návrhovej komisie                        člen návrhovej komisie
Martin Varhaňovský                        Mgr. Margita Fodorová

Zapísala: Zuzana Lancková

Zdieľať tento príspevok.