Uznesenia apríl 2005

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 14. apríla 2005

Uznesenie číslo 57/0504
vo veci vyhlásenia náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ v y h l a s u j e
podľa § 51 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nastúpenie Mgr. Jána Vaška ako náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici, ktorý ako kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva získal po zvolených poslancoch najvyšší počet hlasov vo volebnom obvode č. 2, v ktorom sa uprázdnil mandát po poslancovi Ing. Jaroslavovi Valentovi.

B/k o n š t a t u j e,
že Mgr. Ján Vaško zložil zákonom predpísaný sľub poslanca Mestského zastupiteľstva v Kremnici

C/ž i a d a
primátora mesta, aby odovzdal Mgr. Jánovi Vaškovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 58/0504
vo veci voľby člena komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – v o l í
Mgr. Jána Vaška za člena komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 59/0504
vo veci žiadosti spoločnosti EKO – PRODUKT, s.r.o., Dlžiny 122/40, Turčianske Teplice zo dňa 08. 04. 2005 o predĺženie doby nájmu podľa zmluvy o nájme pozemkov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ s c h v a ľ u j e
predĺženie doby nájmu podľa zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 2003/00277 zo dňa 05.05.2003 uzavretej so spoločnosťou EKO – PRODUKT, s.r.o., Turčianske Teplice, do 31. 12. 2010.Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bezo zmeny.

B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predĺženie doby nájmu podľa bodu A/ uznesenia dodatkom k zmluve
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2005.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 60/0504
vo veci prenájmu haly, kancelárie, skladových priestorov a hnuteľného majetku pre spoločnosť ENZO-VERONIKA-VES, a.s., za účelom plnenia zmluvy č. 16/05/R502/K.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 47/0503 zo dňa 10. 03. 2005

B/ s c h v a ľ u j e
prenájom haly o výmere 143 m², postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/5, kancelárie o výmere 13,5 m² a skladových priestorov o výmere 37 m² nachádzajúcich sa v stavbe postavenej na pozemku parc. č. KN-C 363/4 v areáli bývalých Technických služieb Kremnica v Hornej Vsi a hnuteľného majetku, ktorého zoznam tvorí prílohu nájomnej zmluvy, spoločnosti ENZO-VERONIKA-VES, a.s., Dežerice č. 342, na dobu neurčitú, za nájomné dohodou vo výške 100,- Sk/m²/ročne, t.j. ročné nájomné celkom 19.350,- Sk
C/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať prenájom podľa bodu B/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 05. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 61/0504
vo veci prijatia úveru na spolufinancovanie akcie „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka“.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
1.    prijatie úveru na spolufinancovanie akcie „Dobudovanie strediska cestovného ruchu Kremnica – Skalka“ vo výške 5% oprávnených nákladov projektu v sume 6,315.780,- Sk, na dobu 6 rokov, od DEXIE banky Slovensko, a.s., Žilina
2.    ručenie úveru nehnuteľnosťami – budova súp. č. 33, postavená na pozemku parc. č. KN-C 1796 a pozemok parc. č. KN-C 1796 – zastavané plochy o výmere 1409 m² v katastrálnom území Kremnica

B/ u k l a d á
mestskému úradu konať vo veci prijatia úveru z DEXIA banky Slovensko, a.s., Žilina podľa bodu A/ uznesenia a zapracovať čerpanie úveru do 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 62/0504
vo veci plnenia rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 12. 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mesta Kremnica k 31. 12. 2004.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 63/0504
vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 31. 12. 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 31. 12. 2004.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 64/0504
vo veci správy o plnení rozpočtu Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Technických služieb Kremnica k 31. 12. 2004.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 65/0504
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Kremnica za rok 2004.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 66/0504
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2004.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 67/0504
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Technických služieb Kremnica za rok 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Technických služieb Kremnica za rok 2004.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 68/0504
vo veci hospodárskeho výsledku a nakladania s majetkom spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e do m i e
1.    výročnú správu spoločnosti za rok 2004
2.    stanovisko dozornej rady v hospodárení spoločnosti za rok 2004
3.    stanovisko audítora k ročnej účtovnej uzávierke za rok 2004

B/ s ch v a ľ u j e
riadnu účtovnú uzávierku za rok 2004 s hospodárskym výsledkom vo výške 1,477.886,41 Sk bez výhrad.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 69/0504
Mestské zastupiteľstvo pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorých jediným spoločníkom je Mesto Kremnica podľa § 132 Obchodného zákonníka

v y m e n ú v a
podľa § 125 ods. 1 písm. f) Obchodného zákonníka a na základe odporúčania Komisie pre riešenie problematiky spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Ing. Karola Mutňanského za konateľa spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. a to na dobu neurčitú.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 70/0504
Mestské zastupiteľstvo pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorých jediným spoločníkom je Mesto Kremnica podľa § 132 Obchodného zákonníka

A/ s ch v a ľ u j e
v zmysle zmluvy o nájme pozemkov č. OSMM 01/9805 nájomné vo výške 8,530 tis. Sk pre rok 2005.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie konateľovi spoločnosti
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 71/0504
vo veci záverečného účtu Mesta Kremnica za rok 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
správu audítora o overení ročnej účtovnej uzávierky Mesta Kremnica za rok 2004 a stanovisko hlavného kontrolóra mesta

B/ s ú h l a s í
s celoročným hospodárením Mesta Kremnica za rok 2004 bez výhrad.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 72/0504
vo veci tvorby a použitia rezervného fondu pre rok 2005.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
1.    tvorbu Rezervného fondu pre rok 2005 vo výške 1.028 tis. Sk z prebytku rozpočtového hospodárenie za rok 2004
2.    použitie Rezervného fondu na úhradu splátky istiny úverov v roku 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 73/0504
vo veci záverečného účtu Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ch v a ľ u j e
1.    záverečný účet Mestského bytového podniku v Kremnici za rok 2004 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra
2.    vysporiadanie straty vo výške 170 tis. Sk úhradou zo strany zriaďovateľa
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 6. 2005.

B/u k l a d á
mestskému úradu a MsBP zapracovať úhradu straty hospodárenia podľa bodu A/2 uznesenia do 2.zmeny rozpočtu Mesta Kremnica a 1. zmeny rozpočtu MsBP
zodpovední: Ing. Ihringová, Ing. Sitarčíková
termín: 30. 6. 2005.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 74/0504
vo veci záverečného účtu Technických služieb Kremnica za rok 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
záverečný účet Technických služieb Kremnica za rok 2004 v zmysle výroku audítora a stanoviska hlavného kontrolóra.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 75/0504
vo veci zmeny výšky úhrad za zverejňovanie oznamov v mestskom rozhlase.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
uznesenie Mestskej rady v Kremnici č. 141/0007 zo dňa 17. 7. 2000 o výške úhrady za vyhlásenie v mestskom rozhlase

B/ s ch v a ľ u j e
výšku úhrad za zverejňovanie oznamov v mestskom rozhlase nasledovne:
1.    zverejňovanie správ z verejného záujmu bezplatne pre:
–    Stredoslovenské vodárne a.s.,
–    Stredoslovenská energetika,
–    Slovenský plynárenský priemysel,
–    Zdravotníctvo,
–    Úrady verejnej správy, samosprávy,
–    Školstvo,
–    Polícia,
–    Hasičský zbor,
–    Knižnica J. Kollára, NBS – MMM,
–    Cirkev – RKF, ECAV,
–    Športové kluby a oddiely v meste,
–    mimovládne organizácie

2.    zverejňovanie oznamov pre obyvateľov mesta    2,- Sk/jedno slovo/1 vyhlásenie
zverejnenie pohrebu                    35,- Sk/1 vyhlásenie
zverejnenie stratenej veci                40,- Sk/1 vyhlásenie

3.    zverejňovanie pre organizácie, inštitúcie,
súkromných podnikateľov                4,- Sk/jedno slovo/1vyhlásenie
pri požiadavke živnostníkov zverejniť oznam
v dopoludňajších hodinách do 12.00 h        10,- Sk/jedno slovo/1vyhlásenie

Za jedno slovo navrhujeme posudzovať:
– slovo s predložkou        „na lyžiach“
– slovo so spojkou        „a chránených“
– telefón                „6742844“
– cena                „50,- Sk/osoba“
– dátum                „15.3.2005, t.j.utorok“

C/u k l a d á
mestskému úradu účtovať úhrady za zverejňovanie v mestskom rozhlase s účinnosťou od 15. 4. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 76/0504
vo veci zmeny cenníka inzercie Kremnických novín.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/r u š í
cenník inzercie Kremnických novín platný od roku 2001

B/s ch v a ľ u j e
cenník inzercie v Kremnických novinách nasledovne:
Plošná inzercia:
celá strana    3.000,- Sk
½ strany    1.500,- Sk
¼ strany    750,- Sk
1/8 strany    370,- Sk
1 cm2    12,- Sk
Minimálny rozmer plošnej inzercie je 5×5 cm    300,- Sk
Inzercia na 1. strane nie je možná.
Spomienka na zosnulého    75,- Sk
Poďakovanie po pohrebe    50,- Sk
Riadková inzercia    5,- Sk/slovo
Iné jubileum    100,- Sk

Pri riadkovej inzercii navrhujeme za jedno slovo posudzovať:
– slovo s predložkou        „na lyžiach“
– slovo so spojkou        „a chránených“
– telefón            „6742844“
– cena                „50,- Sk/osoba“
– dátum            „15.3.2005, t.j. utorok“

C/u k l a d á
mestskému úradu – informačnému centru účtovať úhrady podľa cenníka od 1. 5. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 77/0504
vo veci cenníka za prenájom reklamných plôch na zábradlí pod Barbakanom.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/u r č u j e
nájomnú plochu pre prenájom plošnej reklamy na zábradlí pod Barbakanom v smere na zastávku SAD o dĺžke 23 m.

B/s ch v a ľ u j e
nasledovný cenník: 5,- Sk za každý začatý m2/deň reklamnej plochy, pričom Mesto Kremnica zabezpečí upevnenie a zvesenie pútača v deň začatia a ukončenia nájmu. Splatnosť poplatku: poplatok je splatný dňom upevnenia pútača na reklamnú plochu.

C/s ú h l a s í,
aby v odôvodnených nižšie uvedených prípadoch bol žiadateľ od poplatku oslobodený:
1.    z reklám propagujúcich výlučne charitatívne a humanitárne akcie, kultúrne a športové, vrátane akcií na ochranu životného prostredia a ochranu prírody,
2.    z reklám politických strán a politických hnutí po dobu volebnej kampane,
3.    oslobodené od poplatkov za reklamu sú aj Mesto Kremnica, mestské príspevkové a rozpočtové organizácie.

D/u r č u j e
umiestňovanie, ktoré predpokladá ponúkanie bežných tovarov a služieb, usporiadanie výstav, koncertov a iných kultúrno-spoločenských podujatí. V prípade, že umiestnenie reklamného pútača je z hľadiska obsahového a grafického sporné, o jeho neumiestnení rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania komisie rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.

E/p o v e r u j e
mestský úrad správou predmetnej agendy
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 15. 4. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 78/0504
vo veci sadzby za kontrolu montáže a plombovanie meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s ch v a ľ u j e
sadzbu Mestského bytového podniku v Kremnici za kontrolu montáže a plombovanie meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov vo výške 100,- Sk bez DPH.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 79/0504
vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 391/4 na  Ul. P. Križku v Kremnici (MsKS),  pre TEKOZ spol. s r.o., Chrásteka 25, Žiar nad Hronom.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 391/4 na  Ul. P. Križku v Kremnici (MsKS),  pre TEKOZ spol. s r.o., Chrásteka 25, Žiar nad Hronom, o výmere 29,50 m2, za cenu 900,- Sk/m2/rok, s termínom od 1.5.2005 na dobu neurčitú,  za účelom zriadenia kancelárie, za podmienky bezplatného poskytovania priestorov pre potreby mesta pri voľbách, referende a pod.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vypracovať návrh zmluvy o nájme podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 4. 2005.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 80/0504
vo veci žiadosti Jozefa Glowiaka, ČSA 196/27 o odpustenie úroku z omeškania.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s ch v a ľ u j e
odpustenie úroku z omeškania pre Jozefa Glowiaka, ČSA 196/25, Kremnica vo výške 29.083,- Sk za oneskorenú úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 4. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 81/0504
vo veci prenájmu nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (priestory bývalej vrátnice) pre CHARM – Slavomíra Firáková.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/n e s ch v a ľ u j e
prenájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici (priestory bývalej vrátnice) pre CHARM – Slavomíra Firáková.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici oznámiť uznesenie žiadateľke
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 15. 4. 2005.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 82/0504
vo veci informácie o neodpredaní hmotného investičného majetku Mestského bytového podniku v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o neodpredaní hmotného investičného majetku Mestského bytového podniku v Kremnici- čerpadlo na teplú úžitkovú vodu LPD 100-125/133 400 za zostatkovú cenu 67.180,- Sk a čerpadlo na ústredné kúrenie GRUNDFOS za zostatkovú cenu 113.019,- Sk

B/s ch v a ľ u j e
vyradenie neupotrebiteľného hmotného investičného majetku Mestského bytového podniku v Kremnici, čerpadlo na teplú úžitkovú vodu LPD 100-125/133 400 v zostatkovej cene 67.180,- Sk a čerpadlo na ústredné kúrenie GRUNDFOS v zostatkovej cene 113.019,- Sk.

C/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku v Kremnici vyradiť neupotrebiteľný hmotný investičný majetok podľa bodu A/uznesenia a zlikvidovať odovzdaním do separovaného zberu
zodpovedná: Ing. Sitarčíková
termín: 30. 4. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 83/0504
vo veci žiadosti spoločnosti GROTTO, s.r.o., Bratislava o zriadenie vecného bremena na pozemok v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
bezplatné zriadenie vecného bremena na diel 8 o výmere 5 m² zameraný geometrickým plánom č. 34611771-123/2004 zo dňa 10. 12. 2004 z pozemku parc. č. KN-E 2598/1 v katastrálnom území Kremnica v prospech spoločnosti GROTTO, s.r.o., Bratislava, za účelom údržby kanalizačného potrubia, za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady, resp. správne poplatky spojené so zriadením vecného bremena v katastri nehnuteľností

B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať zriadenie vecného bremena podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 05. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 84/0504
vo veci žiadosti Jozefa Daxnera – TEMPO, Kopernica č. 23 o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ t r v á
na uznesení MsZ č. 326/0411 zo dňa 11. 11. 2004, ktorým nebol schválený odpredaj pozemku parc. č. KN-C 1129 – zastavané plochy o výmere 257 m² v katastrálnom území Kremnica, Jozefovi Daxnerovi – TEMPO, Kopernica č. 23, do doby schválenia nového územného plánu mesta Kremnica.

B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 85/0504
vo veci žiadosti Ondreja Kormaňáka, Bystrická 460/51, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku parc. č. KN-C 689/2 – ostatné plochy o výmere 947 m² v katastrálnom území Kremnica Ondrejovi Kormaňákovi, Bystrická 460/51, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 15,- Sk/m², t.j. kúpna cena celkom 14.205,- Sk, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností

B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať predaj podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2005.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 86/0504
vo veci žiadosti Jána Béreša, Bystrická 457/45, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 674/1 – ostatné plochy o výmere cca 50 m² v katastrálnom území Kremnica Jánovi Bérešovi, Bystrická 457/45, Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 15,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu, s tým, že kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností

B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 5. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 87/0504
vo veci ponuky Mesta Kremnica na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
ponuku Mesta Kremnica na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v katastrálnom území Kremnica od 01. 11. 2005, za minimálne nájomné vo výške 2% z ocenenia pôdy
1.    parc. č. KN-E 1524/17 – trvalé trávne porasty o výmere 715899 m², lokalita Kalvária
2.    parc. č. KN-E 1243/1 – trvalé trávne porasty o výmere 419889 m², lokalita Za Gróbňou
so zverejnením na internetovej stránke mesta, na tabuli mesta, vo vývesných skrinkách v meste, v Kremnických novinách a s vyhlásením v mestskom rozhlase

B/ u r č u j e
náležitosti žiadosti záujemcu nasledovne:
1. žiadosť musí obsahovať zámer využitia pozemkov
2. ponukovú výšku nájomného za prenájom pozemkov
3. žiadosť musí byť predložená do 15. 05. 2005

C/ p o v e r u j e
komisiu ekonomickú, obchodu a CR vyhodnotením žiadostí o prenájom poľnohospodárskych pozemkov

D/ u k l a d á
1. mestskému úradu zverejniť ponuku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 4. 2005
2. spolupracovať s komisiou pri vyhodnotení žiadostí
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 23. 5. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 88/0504
vo veci žiadosti spoločnosti Zberne surovín Žilina, a.s., Kragujevská 3, Žilina o prenájom pozemku v katastrálnom území Horná Ves.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ s c h v a ľ u j e
rozšírenie predmetu nájmu podľa nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01431 zo dňa 1. 12. 2004 v znení dodatkov, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o nájom pozemku v areáli Technických služieb Kremnica uzavretej so spoločnosťou North MP, s.r.o., Kacvinského 15, Bardejov o nájom pozemku časť parc. č. KN-C 363/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m² v katastrálnom území Horná Ves, na účel poskytnutia podnájmu pre spoločnosť Zberne surovín Žilina, a.s., Kragujevská 3, Žilina. Nájomné za rozšírenie predmetu nájmu činí 17.000,- Sk/ročne, za podmienky, že výška nájomného v podnájomnej zmluve bude stanovená na 100,- Sk/m²/ročne

B/  u k l a d á
mestskému úradu realizovať rozšírenie predmetu nájmu podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 4. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 89/0504
vo veci zámeru vybudovania radových garáží na pozemku časť parc. č. KN-C 1666/18 v katastrálnom území Kremnica (Ul. J. Horvátha).

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s ch v a ľ u j e
zámer vybudovania 10 – 12 radových garáží  na pozemku časť parc. č. KN-C 1666/18 v katastrálnom území Kremnica (podľa zamerania geometrickým plánom), formou prenájmu pozemku o výmere 25 m² žiadateľom, za nájomné vo výške 10,- Sk/m²/ročne, t.j. ročné nájomné 250,- Sk, za podmienky že hrubá stavba radových garáží bude vybudovaná do 30. 09. 2006, s tým, že nájomca má predkupné právo a povinnosť odkúpiť prenajatý pozemok po realizácii stavby, kúpna cena pozemku stanovená dohodou je 200,- Sk/m². Nájomca bude znášať všetky náklady na výstavbu garáží a pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov uhradí kúpnu cenu pozemku, pomernú časť nákladov na vyhotovenie geometrického plánu
a pomernú časť nákladov spojenú s prevodom vlastníckeho práva v katastri nehnuteľností. Nájomcovia sú povinní vybudovať nové prístrešky na kontajnery na svoje náklady.
Mesto Kremnica si v prípade, že počet záujemcov prevýši počet stavebných pozemkov, vyhradzuje právo výberu stavebníkov podľa týchto kritérií:
– záujemca nie je vlastníkom garáže
– záujemca nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je možné garáž postaviť
– záujemca je dlhodobý žiadateľ o pozemok na výstavbu garáže
– záujemca si iniciatívne hľadal pozemok na výstavbu garáže
– záujemca je vlastníkom bytu v bytovom dome súp. č. 903 na ul. J. Horvátha v Kremnici.
Radové garáže sa vybudujú na účel garážovania osobných áut a nemôžu slúžiť na podnikateľské účely ani na vykonávanie opráv automobilov

B/ u r č u j e
komisiu pre výber stavebníkov v zložení Ing. Ján Malach, Ing. Zoltán Beczányi, PaedDr. Peter Klimek, Ing. Beáta Kirková, Ján Ďurian, Peter Schmidt, Ing. Mariana Donovalová

C/ u k l a d á
zadať vypracovanie geometrického plánu a realizovať prenájom pozemkov
zodpovedný: Ing. Ihringová
termín: 15. 6. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 90/0504
vo veci poskytnutia 2% dane z príjmov právnických osôb za rok 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ b e r i e    n a    v e d o m i e,
že za rok 2004 2% dane z príjmov právnických osôb
1.    Mesto Kremnica poskytlo vo výške 1.071,- Sk, Občianskemu združeniu Scholaklub, Gymnázium, Ul. P. Križku 390/4, Kremnica
2.    Technické služby Kremnica poskytli vo výške 255,- Sk Občianskemu združeniu Športový klub TENISU  v Kremnici, Dolná Kremnica.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 91/0504
vo veci žiadostí Evy Bírešovej, J. Horvátha 904/38, Kremnica, Miroslava Kollára, J. Horvátha 905/40, Kremnica a Jarmily Okuliarovej, Chrástekova 7/13, Žiar nad Hronom o odpredaj prebytočného majetku mesta po bývalej Nemocnici s poliklinikou Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  n e s ch v a ľ u j e
odpredaj dlhodobého drobného hmotného majetku bývalej Nemocnice s poliklinikou Kremnica, t. j. nábytkového zariadenia z úseku „Klub odborového zväzu Slobodáreň“ žiadateľom Eve Bírešovej, J. Horvátha 904/38, Kremnica, Miroslavovi Kollárovi, J. Horvátha 905/40, Kremnica a Jarmile Okuliarovej, Chrástekova 7/13, Žiar nad Hronom

B/  p o t v r d z u j e
ponechanie predmetného nábytkového zariadenia v majetku a pre potreby Mesta Kremnica

C/  u k l a d á
Mestskému úradu oznámiť uznesenie podľa bodu A/ a B/ žiadateľom
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 5. 2005.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 92/0504
vo veci vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii MsBP, mestského úradu, ZŠ P. Križku a CVČ Cvrček
M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského bytového podniku podľa návrhu č. 3/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. osem položiek – opotrebované vnútorné zariadenie, nefunkčné pracovné prístroje, v celkovej hodnote 19.713,08 Sk a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 4/2004, 5/2004 a 6/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. tridsať položiek – nepoužiteľné pracovné náradie, v celkovej hodnote 9.010,58 Sk. Uvedený majetok, okrem položky č. 4 z návrhu č. 3/2004 a položiek č. 1, 2, 6, 12 z návrhu č. 4/2004, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu. Menované položky – miešačku, japonky, bandasky ponúknuť na odpredaj za 10 % z obstarávacej ceny. Nepredaný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Vývarovne klubu dôchodcov a Zmiešanej základnej organizácie zväzu invalidov v Kremnici podľa návrhov č. 1/2004, 2/2004, 6/2004 a 7/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. štyridsaťtri položiek – opotrebované a poškodené vnútorné zariadenie a vybavenie kuchyne, v celkovej hodnote 63.680,20 Sk a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 3/2004, 4/2004, 5/2004, 8/2004 a 9/2004 zo dňa 31.10. 2004, t. j. tridsaťosem položiek – opotrebované, znehodnotené kuchynské náradie, v celkovej hodnote 10.737,- Sk. Majetok podľa návrhov č. 6 – 9/2004 odpredať za symbolickú cenu 1,- Sk, prevádzkovateľke vývarovne – pani Miriam Kuzmínovej. Ostatný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
3.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Mestského kultúrneho strediska podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. tri položky – technicky zastaralá elektronika, v celkovej hodnote 85.678,50 Sk a dlhodobého drobného hmotného majetku, t. j. sedem položiek – skriňa a zastaralá elektronika, v celkovej hodnote 22.517,- Sk. Položky č. 1 – plechová skriňa a č. 2 – fotoaparát Olympus ponúknuť na ďalšie využitie organizáciám zriadených mestom, v prípade nezáujmu ponúknuť na odpredaj širokej verejnosti za 10 % z obstarávacej ceny. Ostatný majetok, ako aj nepredaný majetok, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Kina Partizán podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. nefunkčný vysávač ETA 413 v hodnote 1.220,- Sk a zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu
5.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Klubu dôchodcov v Kremnici podľa návrhu č. 4/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. nefunkčný kotúčový magnetofón v hodnote 2.310,- Sk a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 1/2004, 2/2004 a 3/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. štrnásť položiek – poškodené šálky a poháre, v celkovej hodnote 794,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Hasičskej zbrojnice podľa návrhov č. 1/2004 a 2/2004 zo dňa 28. 11. 2004, t. j. päť položiek – vnútorné zariadenie a hasičské prístroje, v celkovej hodnote 14.178,- Sk a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 3/2004 a 4/2004 zo dňa 28. 11. 2004, t. j. pätnásť položiek – vnútorné zariadenie, odevy a obuv, v celkovej hodnote 14.879,48 Sk. S predmetným majetkom naložiť nasledovne:
–    položky č. 1 a 4 z návrhu č. 1/2004 – sušič hadíc a práčku na hadice – ponúknuť na odpredaj iným hasičským zborom za 10 % z obstarávacej ceny, v prípade nezáujmu zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
–    položky č. 2 a 3 z návrhu č. 1/2004 (poškodená skriňa a lavica) a tri položky z návrhu č. 4/2004 (záclony, odevy, obuv) zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
–    položky z návrhu č. 3/2004 – stolíky, garniže, kreslá – ponúknuť na ďalšie využitie organizáciám zriadených mestom, v prípade nezáujmu ponúknuť na odpredaj širokej verejnosti za 10 % z obstarávacej ceny. Nevyužitý a nepredaný majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku MsÚ – miestne hospodárstvo podľa návrhu č. 2/2004 zo dňa 03. 11. 2004, t. j. výkonový stroj AUA, v hodnote 89.056,- Sk a dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 03. 11. 2004, t. j. 302 ks stoličiek, v hodnote 200.000,- Sk. Majetok podľa návrhu č. 2/2004 zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu. S majetkom podľa návrhu č. 1/2004 naložiť nasledovne: 155 ks stoličiek (evidovaných v majetku mesta 2x) ponechať v inventúre mestskej telocvične, zvyšných 147 ks nachádzajúcich sa v hasičskej zbrojnici, na farskom úrade a v kultúrnom dome v Hornej Vsi, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8.    neupotrebiteľného hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii MsÚ – mestská telocvičňa podľa návrhov č. 1/2004 a 2/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. nefunkčné, poškodené vnútorné zariadenie bez hodnoty. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9.    prebytočného a neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Centra voľného času Cvrček podľa návrhu č. 1/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. štyri položky – nefunkčná a zastaralá elektronika a pianíno, v celkovej hodnote 46.701,40 Sk a dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhov č. 1/2004 a 2/2004 zo dňa 31. 10. 2004, t. j. trinásť položiek – opotrebované koberce, poškodené skrine a harmonika, v celkovej hodnote 38.987,50 Sk. Položku č. 2 z návrhu č. 1/2004 – pianíno, ponúknuť na odpredaj širokej verejnosti za 10 % z obstarávacej ceny. V prípade, že sa nepredá, zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu, ako aj ostatný vyradený majetok.
10.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Základnej školy P. Križku podľa návrhu č. 1/2005 zo dňa 30. 03. 2005, t. j. jedna položka – televízor Elektron, v hodnote 3.500,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/  u k l a d á
Mestskému úradu, Mestskému bytovému podniku, Základnej škole P. Križku a Centru voľného času Cvrček vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1 -10 uznesenia do termínu 31. 05. 2005 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30. 06. 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 93/0504
vo veci ukončenia spoločníctva Mesta Kremnica v spoločnosti 5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s ú h l a s í
s ukončením spoločníctva Mesta Kremnica v spoločnosti 5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o., v skratke 5P, s.r.o., sídlo Nám. Matice slovenskej 4, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO 36 028 151 a to vo forme prevodu obchodného podielu mesta na ostatných spoločníkov v zmysle čl. X body 5., 6. a 7. Spoločenskej zmluvy za nominálnu hodnotu tohto podielu, t.j. 34.000,- Sk

B/p o v e r u j e
primátora mesta uskutočnením potrebných právnych úkonov na ukončenie spoločníctva Mesta Kremnica v spoločnosti 5P – Pohronská podnikateľská poradňa pre profesionálne podnikanie, s.r.o..
12    12    0    0

Uznesenie číslo 94/0504
vo veci informácie o podaných daňových priznaniach k dani z nehnuteľností za rok 2005.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o – A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaných daňových priznaniach k dani z nehnuteľností za rok 2005.

B/s ch v a ľ u j e
navýšenie rozpočtových kapitol nasledovne:
1.    transfery neziskovým organizáciám a jednotlivcom, položka 642 002 o 320.000,- Sk
2.    sociálna pomoc občanom na dávku v hmotnej núdzi, položka 642 026 o 10.000,- Sk

C/u k l a d á
mestskému úradu zapracovať bod B/ do 2. zmeny rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2005
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 95/0504
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2005.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. štvrťrok 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 96/0504
vo veci informácie o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15. 2. 2005.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o podaných oznámeniach údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v k.ú. Kremnica k 15. 2. 2005.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 97/0504
vo veci správy o činnosti primátora mesta a Mestského úradu  v Kremnici.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e    n a    v e d o m i e
1.    správu o činnosti primátora mesta Kremnica za obdobie od 7. 3. 2005 do 4. 4. 2005, ktorú predložil Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta Kremnica,
2.    správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 1. štvrťrok 2005, ktorú predložil Ing. Zoltán Beczányi, zástupca primátora.
10    10    0    0

Ing. Miroslav Nárožný                        Ing. Zoltán Beczányi
primátor mesta                                      zástupca primátora mesta

Marián Vojtko                       Ing. Beata Kirková
člen návrhovej komisie    člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.