Uznesenia február 2007

Uznesenia z 3. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. februára 2007

Uznesenie číslo 12/0702
vo veci Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
Zásady určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 13/0702
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2006.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2006 vo výške  43.500,- Sk nasledovne:
1.    Divadelný súbor ochotníkov OZ Rodičovské združenie pri ZUŠ    11.000,- Sk
2.    Gymnázium    15.500,- Sk
3.    TJ Kremnica – Klub slovenských turistov    10.000,- Sk
4.    TJ Kremnica – Kolkársky oddiel    6.000,- Sk
5.    TJ Kremnica – výbor    1.000,- Sk

B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 28. 2. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 14/0702
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2006 – telocvičňa 1. polrok 2007.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 30. 11. 2006 – telocvičňa 1. polrok 2007 vo výške 130.650,- Sk nasledovne:
1. Stredné odborné učilište internátne pre sluchovo postihnutú mládež    12.750,- Sk
2. Športový klub futbalu    15.000,- Sk
4. Športový klub tenisu    53.550,- Sk
5. TJ Kremnica – Stolný tenis    18.000,- Sk
6. TJ Kremnica – Stolný tenis    12.000,- Sk
7. TJ Kremnica – Volejbalový oddiel    19.350,- Sk

B/ u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 28. 2.  2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 15/0702
vo veci prenájmu nebytových priestorov  v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici  pre Ing. Borisa Bučeka – SOLID, Bystrická ulica 442/13, 967 01 Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici,  s výmerou 20,90m2,  za cenu 1080,- Sk/m2/rok,  pre Ing. Borisa Bučeka – SOLID, Bystrická ulica 442/13, 967 01 Kremnica, za účelom prevádzkovania kancelárie,  s termínom od 01. 03. 2007 na dobu neurčitú.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať zmluvu o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 2. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 16/0702
vo veci prenájmu nebytových priestorov  v objekte 391/6 na Ulici Pavla Križku v Kremnici  pre Občianske združenie SÚCIT a POMOC, Štefánikovo námestie 21/16,  967 01 Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/n e s ch v a ľ u j e
nájom nebytového priestoru v objekte 391/6 na Ulici Pavla Križku v Kremnici,  s výmerou 18,15m2,  pre Občianske združenie SÚCIT A POMOC, Štefánikovo námestie 21/16, 967 01  Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oznámiť uznesenie žiadateľom
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 2. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 17/0702
vo veci žiadosti Jozefa Golebiowského, Janka Kráľa 21/21, Žiar nad Hronom o zrušenie prenájmu časti objektu autobusovej čakárne v Kremnici a Nory Kotvanovej, Pod Donátom 1375/6, Žiar nad Hronom o prenájom časti objektu autobusovej čakárne v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/r u š í
prenájom podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. EO 39/95 zo dňa 09. 06. 1995 v znení dodatkov Jozefovi Golebiowskému, Janka Kráľa 21/21, Žiar nad Hronom, IČO 33 320 292 k 31. 12. 2006.

B/s ch v a ľ u j e
prenájom časti objektu autobusovej čakárne v Kremnici s výmerou 6,25 m², Nore Kotvanovej, Pod Donátom 1375/6, Žiar nad Hronom, IČO 43 409 679, na účel prevádzky novinového stánku, na dobu neurčitú od 02. 01. 2007, za nájomné stanovené v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je Mesto Kremnica

C/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ Jozefovi Golebiowskému a realizovať prenájom podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 03. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 18/0702
vo veci žiadosti Rudolfa Niklesa, Ulica Sama Chalupku 305/65, Kremnica o prenájom pozemku.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 1249 – zastavaná plocha s výmerou 20 m² v katastrálnom území Kremnica, Rudolfovi Niklesovi, Ulica Sama Chalupku 305/65, Kremnica

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 02. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 19/0702
vo veci žiadosti Ing. Miloslava Kršku, Ulica Jula Horvátha 900/30, Kremnica, o zníženie výmery prenajatých priestorov.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
zníženie výmery prenajatých priestorov podľa Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01468 zo dňa 14. 12. 2004 uzavretej s Ing. Miloslavom Krškom, Ulica Jula Horvátha 900/30, Kremnica, IČO 10 933 930 od 01. 03. 2007 o priestor garáže č. 10, t. j. pôvodná prenajatá výmera 118 m² sa znižuje  na výmeru 79 m².

B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať dodatok k Nájomnej zmluve č. OEaPA 2004/01468 zo dňa 14. 12. 2004 podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 15. 03. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 20/0702
vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ú h l a s í
s odpredajom domu súp. č. 484, postaveného na pozemku parc. č. KN-C 781 a pozemkov parc. č. KN-C 781– zastavané plochy s výmerou 748m² a parc. č. KN-C 782 – záhrady s výmerou 362 m² v katastrálnom území Kremnica, spoločnosťou Mestské lesy Kremnica, s.r.o., ktorá je vlastníkom uvedených nehnuteľností, zapísaných na liste vlastníctva č. 2461 pre katastrálne územie Kremnica, kupujúcemu Vladimírovi Považanovi s manželkou za kúpnu cenu 370.000,- Sk, v podiele 1/2 a Ivete Blaškovičovej s manželom za kúpnu cenu vo výške 333.000,- Sk, v podiele 1/2

B/  u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 28. 02. 2007.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 21/0702
vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatvorenou medzi Mestom Kremnica a MUDr. Soňou Liptákovou, Družby 16, 974 01 Banská Bystrica na prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21 na  Dolnej ulici v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s ch v a ľ u j e
zmenu zmluvy o nájme nebytových priestorov nasledovne:
Doterajší nájomca:     MUDr. Soňa Liptáková
Dolná ulica 49/21
967 01 Kremnica
Nový nájomca:     NEUROLOCUS s.r.o.
Dolná ulica 49/21
967 01 Kremnica
Zmena nájomnej zmluvy  nadobúda právoplatnosť podpisom zmluvných strán s účinnosťou odo dňa zápisu do Obchodného registra

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 2. 2007.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 22/0702
vo veci zmeny názvu mestského kina.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e do m i e
žiadosť Občianskeho združenia 1115, Rybany 418/2, 956 36  o zmenu názvu mestského kina.
B/s ú h l a s í
so zmenou názvu mestského Kina Partizán na Kino Akropola.
13    11    1    1

Uznesenie číslo 23/0702
vo veci spoluorganizovania 42. ročníka Slovenského zimného zrazu turistov v roku 2008 v Kremnici a okolí.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
žiadosť Klubu slovenských turistov o zorganizovanie 42. ročníka Slovenského zrazu turistov, ktorý sa má uskutočniť v dňoch 24. 1. – 27. 1. 2008 v Kremnici a okolí.

B/s ú h l a s í
so spoluprácou mesta pri spoluorganizovaní tohto podujatia.
13    12    0    1

Uznesenie číslo 24/0702
vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2006.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za rok 2006, ktorú predložil Mgr. Roman Brhlík, náčelník Mestskej polície v Kremnici.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 25/0702
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2006.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 4. štvrťrok 2006, ktorú predložila Ing. Vladimíra Sitarčíková, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 26/0702
vo veci správy o činnosti Informačného centra za 4. štvrťrok 2006.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Informačného centra za 4. štvrťrok 2006, ktorú predložila Ing. Zuzana Tileschová, riaditeľka Informačného centra v Kremnici.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 27/0702
vo veci správy o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2006.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o vybavovaní sťažností a petícií za 2. polrok 2006, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 28/0702
vo veci správy o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2006.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta Kremnica za 2. polrok 2006, ktorú predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 29/0702
vo veci správy o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o kvantifikovanom prínose organizovania aktivačnej činnosti v meste Kremnica za obdobie od 1. 6. 2006 do 31. 12. 2006, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 30/0702
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 4. štvrťrok 2006, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 31/0702
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 14. 12. 2006 do 11. 2. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta Kremnica.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 32/0702
vo veci zmeny uznesenia MsZ č. 8/0701 zo dňa 18. 1. 2007.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – m e n í
uznesenie MsZ č. 8/0701 zo dňa 18. 1. 2007 nasledovne:
1.    v bode A/4 sa pôvodný text: „ekonomická, majetku mesta, likvidačná a dotačná“ mení na text: „ekonomická, majetku mesta a likvidačná“
2.    v bode B/1, 2 sa pôvodný text: „ekonomická, majetku mesta, likvidačná a dotačná“ mení na text: „ekonomická, majetku mesta a likvidačná“
3.    v bode B/3 sa pôvodný text: „ekonomická, majetku mesta, likvidačná a dotačná – Ing. Eva Ihringová, Lenka Valentová, Ľuba Ďurčová“ mení na text: „ekonomická, majetku mesta a likvidačná– Ing. Eva Ihringová, Lenka Valentová, Mária Kubíková“.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 33/0702
vo veci  zriadenia dotačnej komisie.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ z r i a ď u j e
dotačnú komisiu
B/ v o l í
1. predsedu:     Ing. Veroniku Králikovú – člen poslanec
2. členov:     Ondrej Marianik – člen poslanec
Mgr. Margita Fodorová – člen poslanec
Martin Varhaňovský- člen poslanec
Ing. Klára Popová – člen poslanec,
Ing. Beata Kirková – člen poslanec

C/m e n u j e
Ľubu Ďurčovú za sekretárku dotačnej komisie.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 34/0702
vo veci finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. pre rok 2007.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   – s ch v a ľ u j e
finančný plán spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o. pre rok 2007 nasledovne:
výnosy    79 104 tis. Sk
náklady     78 823 tis. Sk
zisk    281 tis. Sk
13    13    0    0

Uznesenie číslo 35/0702
vo veci plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Kremnica pre 1. polrok 2007, ktorý predložil Ing. Peter Roško, hlavný kontrolór.
13    13    0    0

Uznesenie číslo 36/0702
vo veci menovania sekretára komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  m e n u j e
Ing. Petra Rošku za sekretára komisie mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka.
13    13    0    0

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka  mesta

Ing. Beata Kirková    Mgr. Mariana Novotná
člen návrhovej komisie    člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.