Uznesenia január 2007

Uznesenia z 2. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 18. januára 2007

Uznesenie číslo 7/0701
vo veci doplnenia sobášiacich a komisie ZPOZ.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
doplnenie sobášiacich a komisie ZPOZ nasledovne:
Ing. Klára Popová
Marián Vojtko
Mgr. Mariana Novotná.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 8/0701
vo veci zriadenia komisií Mestského zastupiteľstva v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/z r i a ď u j e
komisie Mestského zastupiteľstva v Kremnici nasledovne:
1. rozvoja vzdelávania, kultúry, športu a družobných vzťahov
2. rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít
3. sociálna, zdravotná a bytová
4. ekonomická, majetku mesta, likvidačná a dotačná
5. výstavby a životného prostredia
6. komisia mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka

B/v o l í
1. predsedov komisií nasledovne:

 • rozvoja vzdelávania, kultúry, športu a družobných vzťahov – Mgr. Margita Fodorová
 • rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít – Martin Vahraňovský
 • sociálna, zdravotná a bytová – Ing. Klára Popová
 • ekonomická, majetku mesta, likvidačná a dotačná – Ing. Veronika Králiková
 • výstavby a životného prostredia – Ing. Beata Kirková

2. členov komisií nasledovne:

 • rozvoja vzdelávania, kultúry, športu a družobných vzťahov:

Mgr. Vladimír Gorbunov
Marián Vojtko
Ing. Ján Hero
PaedDr. Tibor Ferenčík
Ing. Beata Kirková
Ondrej Marianik
Mgr. Daniel Kianička

 • rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít:

Ing. Klára Popová
Mgr. Mariana Novotná
PaedDr. Tibor Ferenčík
Michal Romanovský
RNDr. Mária Hyžová

 • sociálna, zdravotná a bytová:

Ing. Ján Hero
Mgr. Margita Fodorová
Mgr. Vladimír Gorbunov
MUDr. Karol Martinček
Mgr. Božena Schniererová
Iveta Ceferová

 • ekonomická, majetku mesta, likvidačná a dotačná

Mgr. Margita Fodorová
Michal Romanovský
Milan Miškóci
PaedDr. Tibor Ferenčík
Marián Vojtko
Ing. Beata Kirková

 • výstavby a životného prostredia

Ing. Klára Popová
Milan Miškóci
Mgr. Vladimír Gorbunov
Ondrej Marianik
Ing. Jaroslava Sedláčková

 • komisia mestských lesov a strediska cestovného ruchu Skalka

RNDr. Zuzana Balážová
PaedDr. Tibor Ferenčík
Mgr. Margita Fodorová
Mgr. Vladimír Gorbunov
Ing. Ján Hero
Ing. Beata Kirková
Ing. Veronika Králiková
Ondrej Marianik
Milan Miškóci
Mgr. Mariana Novotná
Ing. Klára Popová
Michal Romanovský
Martin Varhaňovský
Marián Vojtko

3. sekretárky komisií nasledovne:

 • rozvoja vzdelávania, kultúry, športu a družobných vzťahov – Svetlana Šverhová
 • rozvoja cestovného ruchu, obchodu a podnikateľských aktivít – Ing. Zuzana Tileschová
 • sociálna, zdravotná a bytová – Ing. Vladimíra Sitarčíková
 • ekonomická, majetku mesta, likvidačná a dotačná – Ing. Eva Ihringová, Lenka Valentová, Ľuba Ďurčová
 • výstavby a životného prostredia – Ing. Mariana Donovalová

12    12    0    0

Uznesenie číslo 9/0701
vo veci schválenia členov Rady školy na území mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/r u š í
uznesenie MsZ č. 52/0402 zo dňa 12. 2. 2004

B/s c h v a ľ u j e
členov Rady školy za Mesto Kremnica podľa prílohy.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 10/0701
vo veci doplnenia podnikateľskej činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/s c h v a ľ u j e
doplnenie podnikateľskej činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici v rozsahu:
1.    montáž určených meradiel
2.    technik požiarnej ochrany
B/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku zabezpečiť bez zbytočného odkladu zápis podnikateľskej činnosti Mestského bytového podniku do Živnostenského registra SR.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 11/0701
vo veci programu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2007.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s c h v a ľ u j e
program zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Kremnici pre rok 2007.
12    12    0    0

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka  mesta

Milan Miškóci        Ing. Klára Popová
člen návrhovej komisie    člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.