Uznesenia júl 2010

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 08. júla 2010

Uznesenie číslo 131/1007
vo veci návrhu VZN č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 1/2005, 4/2005, 8/2008 – na zverejnenie.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ u j e
na zverejnenie návrh VZN č. 5/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení VZN č. 1/2005, 4/2005, 8/2008.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 132/1007
vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2011 a programového rozpočtu Mesta Kremnica na roky 2011 – 2013.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica na rok 2011 a programového rozpočtu Mesta Kremnica na roky 2011 – 2013.

B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu Mesta Kremnica na roky 2011 – 2013
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v zmysle hamonogramu.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 133/1007
vo veci určenia rozsahu výkonu funkcie primátora, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – u r č u j e
podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SN5R č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že primátor mesta, ktorý bude zvolený vo voľbách, ktoré sa budú konať dňa 27. novembra 2010 bude svoju funkciu vykonávať na plný úväzok. Toto určenie sa vzťahuje na celé funkčné obdobie novozvoleného primátora.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 134/1007
vo veci konania referenda dňa 18. septembra 2010.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e  n a  v e d o m i e, že
na území mesta Kremnica vytvára primátorka mesta 5 okrskov na konanie referenda a určuje územie okrskov a miestnosti na hlasovanie nasledovne:
Okrsok č.1:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Zámocké námestie, Zlatá ulica, Továrenská ulica, Langsfeldova ulica,    Štúrova ulica, Rumunskej armády, Kutnohorská ulica, Banská cesta, Nová dolina, Ul. J. Horvátha (čísla domov 860, 861, 862, 863, 865, 871,  872, 878, 887, 888, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 912, 913, 916, 917, 918, 919, 920 a 922), Revolta
volebná miestnosť – Hasičská zbrojnica, zasadačka, Ul. Langsfeldova č. 698/13
Okrsok č. 2:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Ul. Sama Chalupku, Ul. ČSA, Zechenterova ulica (čísla domov 327, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 335 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 349, 350, 352, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374 a 1179)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vpravo, Ul. P.  Križku č. 391/6
Okrsok č. 3:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Štefánikovo námestie, Námestie SNP, Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska  dolina, Ul.P. Križku, Ul. J. Kollára, Mesto Kremnica (bez určenia ulice a čísla domu)
volebná miestnosť – Mestský úrad, radná sieň,  Štefánikovo námestie č. 1/1
Okrsok č. 4:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Matunákova ulica , Dolná ulica (čísla domov 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 1362, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 a 96), Ul. J. Horvátha (čísla domov 902, 903, 904, 905, 924, 954, 955, 956 a 957)
volebná miestnosť – Mestské kultúrne stredisko, prízemie vľavo, Ul. P. Križku č. 391/6
Okrsok č. 5:
pre voličov bývajúcich v uliciach: Veternícka ulica, Dolná ulica (čísla domov 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 100, 102 a 108), Zechenterova ulica (čísla domov 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 a 360) Ul. J. Horvátha (čísla domov 879, 881, 883, 884, 925, 926, 927, 928 a 929) Galandov majer
volebná miestnosť –  budova Stavebného bytového družstva pri hoteli Veterník, Veternícka ulica č. 116/17

B/ u r č u j e
čas a miesto konania referenda v meste Kremnica tak, že toto sa uskutoční dňa 18. septembra 2010 v čase od 07.00 do 22.00 h v určených miestnostiach.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 135/1007
vo veci žiadosti Jozefa Krenka, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica o odpredaj alebo prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
odpredaj ani prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C  1666/19 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Jozefovi Krenkovi, Ulica Jula Horvátha 905/40, 967 01 Kremnica, za účelom umiestnenia montovanej typizovanej plechovej garáže. V uvedenej lokalite je plánované umiestnenie stojiska pre zber separovaného a komunálneho odpadu.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.08.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 136/1007
vo veci žiadosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006  o doplnenie uznesenia č. 76/1004 zo dňa 22. 04. 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ s c h v a ľ u j e
doplnenie uznesenia č. 76/1004 zo dňa 22. 04. 2010 o zriadenie bezplatného vecného bremena
3.  lokalita pri pekárni – pozemok parcelné číslo KN-C 1765/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1028 m² v katastrálnom území Kremnica spočívajúceho v práve umiestnenia podzemného objektu – odľahčovacej komory na pozemku podľa podmienok stanovených Mestom Kremnica v záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby  „Kremnica – kanalizácia a ČOV“ zo dňa 17. 12. 2007 v prospech spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi a realizovať uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.08.2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 137/1007
vo veci žiadosti Mgr. Daniela Kianičku, PhD., Angyalova ulica 415/25, 967 01 Kremnica o prenájom pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/ n e s c h v a ľ u j e
prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 553/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 33 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Danielovi Kianičkovi, PhD., Angyalova ulica 415/25, 967 01 Kremnica, za účelom uskladnenia palivového dreva.
B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.08.2010.
11    9    0    2

Uznesenie číslo 138/1007
vo veci  vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého  drobného hmotného majetku Mestského úradu – vnútorná správa podľa návrhu na vyradenie majetku č. 1/2010 zo dňa 11. 05. 2010, t.j. 2 registračné skrinky ALFA spolu v obstarávacej cene 115,52 € a návrhu na vyradenie majetku č. 3/2010 zo dňa 07. 06. 2010, t.j. 2 kancelárske stoličky otočné spolu v obstarávacej cene 77,96 € a neupotrebiteľ1ného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie majetku č. 2/2010 zo dňa 17. 05. 2010, t.j. MT Nokia 6230i v obstarávacej cene
0,03 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

2.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – Mestská telocvičňa, podľa návrhu na vyradenie majetku č. 2/2010 zo dňa 17. 05. 2010, t.j. 3 položky
– podlahovina RIGA sivá, kosačka elektrická (vyžínač), vysávač, spolu v obstarávacej cene
169,12 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

3.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Mestského úradu – Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke, podľa návrhu na vyradenie majetku č. 1/2010 zo dňa 21. 06. 2010, t.j. 4 ks bowlingových gúľ a 20 ks polohovateľných lehátok spolu v obstarávacej cene 1.959,20 € a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie majetku č. 2/2010 zo dňa 21. 06. 2010, t.j. plachta biela 150 x 200 cm – 500 ks v obstarávacej cene 2.290,25 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

4.    neupotrebiteľného dlhodobého  drobného hmotného majetku ZŠ Angyalova, Kremnica podľa návrhu na vyradenie majetku č. 2/2010 zo dňa 11. 06. 2010, t.j. zásobník vody v obstarávacej cene 82,65 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

5.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku CVČ Cvrček, Kremnica, podľa návrhu na vyradenie majetku č. 1/2010 zo dňa 14. 06. 2010, t.j. 16 položiek – televízor, monitorovací systém, skladacia posteľ, elektrický radiátor, rádio, stolík, gitara, videokazety a DVD, tlačiarne, hokejky, blany na bicie, odkazovač, spolu v obstarávacej cene 2005,91 € a neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na
vyradenie majetku č. 2/2010 zo dňa 14. 06. 2010, t.j. 21 položiek – kalkulačka, lopty, PC s monitormi + klávesnica, karimatka, podnož, stolička nabíjačka, florbalky, slúchadlá karta BCI PC, gastro nádoba, mikroskop, čalúnené kreslo, spolu v obstarávacej cene 499,71 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,

6.    neupotrebiteľného dlhodobého  drobného hmotného majetku ZUŠ J. L. Bellu, Kremnica podľa návrhu na vyradenie majetku č. 1/2010 zo dňa 21. 06. 2010, t.j. 5 položiek – kopírovací stroj, tlačiareň, počítač s príslušenstvom, klavír, saxofón, spolu  v obstarávacej cene 1.492,26 €. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/u k l a d á
mestskému úradu – útvarom: Vnútorná správa, Mestská telocvičňa, Hala viacúčelovej pohybovej rekreácie na Skalke, Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici, Centru voľného času Cvrček a Základnej umeleckej škole J.L.Bellu na Angyalovej ulici v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu  A/ 1. – 6. uznesenia do termínu 31. 07. 2010 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 08. 2010.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 139/1007
vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2010.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2010.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 140/1007
vo veci správy o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2010 o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení investičnej výstavby za 1. polrok 2010 o pridelení a výške finančných prostriedkov z fondov.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 141/1007
vo veci správy o činnosti Mestskému úradu v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2010, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 142/1007
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 07.06.2010 do 30.06.2010, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová.
10    10    0    0

Uznesenie číslo 143/1007
vo veci zrušenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 226/0912 zo dňa 03.12.2009.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 226/0912 zo dňa 03.12.2009.
11    8    3    0

RNDr. Zuzana Balážová    Mgr. Igor Kríž
primátorka  mesta       prednosta úradu

Milan Miškóci                                  Viera Mišíková
člen návrhovej komisie               člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.