Uznesenia marec 2007

Uznesenia zo 4. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 15. marca 2007

Uznesenie číslo 37/0703
vo veci VZN č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení VZN č. 3/2006.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení VZN č. 3/2006.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 38/0703
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 02. 2007.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 02. 2007 vo výške 62.413 ,- Sk nasledovne:
1.    Bašta Musica    5.000,- Sk
2.    Divadlo Kusy cukru    5.000,- Sk
3.    Knižnica Jána Kollára    10.000,- Sk
4.    Športový klub futbalu    3.750,- Sk
5.    Športový klub futbalu    4.463,- Sk
6.    Slovenský zväz telesne postihnutých    5.000,- Sk
7.    Združenie pre pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím    10.000,- Sk
8.    Združenie na pomoc mentálne postihnutým športovcom    19.200,- Sk

B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 03. 2007.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 39/0703
vo veci schválenia dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 02. 2007 – telocvičňa 1. polrok 2007.

M e s t s k é    z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
pridelenie dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica k 28. 02. 2007 – telocvičňa 1. polrok 2007 vo výške 22.500,- Sk nasledovne:
1. Gymnázium    3.375,- Sk
2. Špeciálna základná škola internátna    19.125,- Sk

B/u k l a d á
1.    mestskému úradu písomne oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom,
2.    mestskému úradu písomne oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené,
3.    mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná: Ľ. Ďurčová
termín: 31. 03.  2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 40/0703
vo veci spoluorganizovania XIII. Medzinárodného festivalu filmov o životom prostredí Envirofilm 2007.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
účasť Mesta Kremnica pri spoluorganizovaní XIII. Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2007, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 19. mája 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 41/0703
vo veci ukončenia nájmu nebytových priestorov, kancelárie č. 15  – GEOMER – Ing. Milan Kyselica, Dolná ulica 53/29, Kremnica v objekte 1/1 na Štefánikovom námestí v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
ukončenie nájmu nebytového priestoru, kancelárie č. 15, s výmerou 22m2,  v objekte 1/1 na Štefánikovom námestí v Kremnici s Ing. Milanom Kyselicom – GEOMER, Dolná ulica 53/29, 967 01 Kremnica,  dohodou ku dňu 28. 02. 2007.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dohodu o ukončení nájmu nebytového priestoru podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 03. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 42/0703
vo veci žiadosti Kataríny Dobrotkovej, Dolná ulica 62/47, Kremnica o možnosť splácania nedoplatku voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
splátkový kalendár na vyrovnanie nedoplatku Kataríny Dobrotkovej, Dolná ulica 62/47, Kremnica  voči Mestskému bytovému podniku v Kremnici, ktorý vznikol za neuhrádzanie nájmu a služieb za užívanie bytu vo výške 75.538,- Sk,  ku dňu  28. 02. 2007.

B/u k l a d á
riaditeľke Mestského bytového podniku vypracovať  splátkový kalendár
zodpovedná:  Ing. Sitarčíková
termín:  20. 03. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 43/0703
vo veci  žiadosti firmy HAKO, s.r.o., Parková 13, 031 01 Liptovský Mikuláš o súhlas k  umiestneniu základňovej stanice verejnej komunikačnej siete – Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. na streche objektu 265/60 na Ulici Československej armády v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s ch v a ľ u j e
zámer umiestnenia základňovej stanice verejnej komunikačnej siete – Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. na streche objektu 265/60 na Ulici Československej armády  v Kremnici

B/p o v e r u j e
1.    Ing. Vladimíru Sitarčíkovú rokovaním o výške nájmu za prenájom priestoru na umiestnenie základňovej stanice verejnej komunikačnej siete – Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. na streche objektu 265/60 na Ulici Československej armády  v Kremnici
2.    prehodnotiť a vykonať revíziu situácie na streche z pohľadu množstva antén.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 44/0703
vo veci žiadosti Júliusa Tamásfiho, Zlatá ulica 635/20, Kremnica, o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 552 – záhrady s výmerou cca 44 m² v katastrálnom území Kremnica Júliusovi Tamásfimu, Zlatá ulica 635/20, Kremnica

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 45/0703
vo veci žiadosti spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova ulica 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, o majetkovoprávne usporiadanie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. KN-E 2577/1 s výmerou  747 m² v k. ú. Kremnica, ktorý sa nachádza pod hospodárskymi stavbami v lokalite Píla jeho odpredajom  žiadateľovi Mestské lesy Kremnica, s. r. o. za kúpnu cenu 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu a za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom vlastníctva pozemku.

B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať prevod podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 46/0703
vo veci žiadosti Viery Mišíkovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica, o odkúpenie pozemku pod dočasnou stavbou garáže.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/n e s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku pod dočasnou stavbou garáže časť parc. č. KN-C 1218/1 – zastavané plochy s výmerou cca 24 m² v katastrálnom území Kremnica, Viere Mišíkovej, Ulica Jula Horvátha 905/40, Kremnica z dôvodu, že nie je vlastníčkou bytu v bytovom dome č. 268/66 na Ulici Československej armády.

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľke
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 47/0703
vo veci žiadosti spoločnosti Aquaterm, spol. s r.o., Strečnianska 10, Bratislava, IČO 31 327 087 o odkúpenie nehnuteľností  v katastrálnom území Kremnica v zmysle predkupného práva podľa článku IV. odsek 4.2. a odsek 4.3 Nájomnej zmluvy č. OEaPA 2004/01175 zo dňa 25. 11. 2004.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s c h v a ľ u j e
odpredaj nehnuteľností
– súbor 2 budov súp. č. 266 postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 1224/3 a 1224/4
– pozemku parc. č. KN-C 1224/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 268 m²
– pozemku parc. č. KN-C 1224/4 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 268 m²
– pozemku parc. č. KN-C 1224/2 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3249 m², vytvoreného geometrickým plánom č. 34611771-7/2007  ( výmera pozemkov spolu 3785 m²) spoločnosti Aquaterm, spol. s r.o., Strečnianska 10, Bratislava, IČO 31 327 087, za kúpnu cenu dohodou vo výške 378.502,- Sk, za podmienky uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom nehnuteľností a za podmienky dodržania účelu stavby v zmysle stavebného povolenia.

B/u k l a d á
mestskému úradu realizovať odpredaj nehnuteľností podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30.  04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 48/0703
vo veci žiadosti Petra Luptáka, Ulica Jula Horvátha 902/34, Kremnica o odkúpenie pozemku v katastrálnom území Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/s ch v a ľ u j e
odpredaj pozemku časť parc. č. KN-C 735 – záhrady s výmerou cca  1800 m² v katastrálnom území Kremnica, Petrovi Luptákovi, Ulica Jula Horvátha 902/34, Kremnica, za kúpnu cenu dohodou vo výške 100,- Sk/m², za podmienky predloženia geometrického plánu a uhradenia všetkých nákladov spojených s prevodom pozemku

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 49/0703
vo veci majetkového prevodu lesných investičných ciest a spevnených plôch v katastrálnom území Horný Turček, Horná Štubňa, Dolný Turček, Čremošné, Krahule do majetku Mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –   A/b e r i e    n a    v e d o m i e
majetkový prevod 8 lesných investičných ciest Horná rúbaň, Šinlova koliba, Monč, Stebliská, Zimozeleň, Dlhá Lúka, Kozinec, Široký peň a 9 spevnených plôch Drevosklad Široká a Drevosklady Turček v celkovej nadobúdacej cene 19,476.103,- Sk a zostatkovej cene 14,682.061,- Sk špecifikovaných v prílohe z majetku podniku Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica, IČO 36 038 351, Odštepný závod Žilina, do majetku Mesta Kremnica, v zmysle zákona č. 12/2004 Z.z.

B/s ch v a ľ u j e
bezplatný prevod 8 lesných investičných ciest Horná rúbaň, Šinlova koliba, Monč, Stebliská, Zimozeleň, Dlhá Lúka, Kozinec, Široký peň a 9 spevnených plôch Drevosklad Široká a Drevosklady Turček v celkovej nadobúdacej cene 19,476.103,- Sk a zostatkovej cene 14,682.061,- Sk špecifikovaných v prílohe  z majetku Mesta Kremnica do majetku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica, IČO 31 600 182, bez navýšenia základného imania

C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať bezplatný prevod podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 50/0703
vo veci vyradenia neupotrebiteľného a prebytočného dlhodobého hmotného investičného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a hnuteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov z riadnej inventarizácie majetku a záväzkov uskutočnenej k 31. 10. 2006.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku mestského úradu podľa návrhov č. 44/2006, 50/2006, 51/2006, 52/2006,53/2006, 54/2006, 56/2006, 59/2006,75/2006,78/2006, 79/2006,81/2006, 84/2006, 86/2006, 88/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t. j. 52 položiek – napr. kalkulačka, monitor, tlačiarne, harmonika, gramofón, kancelárska stolička, skrinky, stoličky, písacie stolíky,  spolu v obstarávacej cene 113.760,50 Sk,  neupotrebiteľný majetok vedený v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 43/2006, 45/2006, 46/2006, 47/2006, 48/2006, 49/2006, 55/2006, 57/2006, 58/2006, 60/2006, 61/2006, 73/2006, 74/2006, 80/2006, 82/2006, 83/2006, 85/2006, 89/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t. j. 70 položiek – napr. kalkulačky, skrinky,  stoličky, stolíky, kreslá, dávkovače mydla, záclony spolu v obstarávacej cene 41.907,- Sk, neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku  podľa návrhov č. 67/2006, 68/2006, 69/2006, 70/2006, 71/2006, 72/2006, 77/2006, t.j. 7 položiek – napr. repasovaný PC Pentium, PC Pentium s príslušenstvom, Tlačiareň HP LJ 6L, Tlačiareň Epson, Monitor k PC, spolu v obstarávacej cene 257.767,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    prebytočného dlhodobého drobného hmotného majetku mestského úradu podľa návrhu č. 76/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t. j. 4 ks svietidiel bielych R 803 spolu v obstarávacej cene 3.474,- Sk a prebytočného hmotného investičného majetku mestského úradu podľa návrhu č.87/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t.j. 1 ks Televízor Collor 416  v obstarávacej cene 16.500,- Sk. Uvedený majetok ponúknuť na odpredaj za symbolickú cenu.
3.    neupotrebiteľného dlhodobného drobného hmotného majetku Základnej umeleckej školy J. L. Bellu podľa návrhu č. 1/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t.j. 5 položiek – detská rytmická súprava a koberce spolu v obstarávacej cene 8.984,40 Sk, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívnej evidencii podľa návrhov č. 2/2006, 3/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t. j. 28 položiek – napr. audiokazety, struny, rolničky, anténa spolu v obstarávacej cene 2.345,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii Materskej školy na Dolnej ulici podľa návrhov č. 1/2006, 2/2006, 3/2006, 4/2006, 5/2006, 6/2006, 7/2006 zo dňa 31. 10. 2006 t. j. 82 položiek – napr. koberce, hračky, pracovné pomôcky, pracovný odev spolu v obstarávacej cene 17.004,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
5.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii Materskej školy na Ulici Jurka Langsfelda podľa návrhov č. 2/2006, 5/2006, 9/2006, 10/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t.j. obliečky, hračky, pracovné pomôcky, pracovné oblečenie, vnútorné zariadenie, elektronika a elektrospotrebiče spolu v obstarávacej cene 47.401,80 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
6.    neupotrebiteľných učebných pomôcok vedených v evidencii Základnej školy na Ulici Pavla Križku podľa návrhu č. 12/2006 zo dňa 08. 11. 2006, s priloženými súpismi z jednotlivých kabinetov spolu v obstarávacej cene 120.665,70 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
7.    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku Základnej školy na Angyalovej ulici podľa návrhov č. 1/2006 – č. 17/2006 zo dňa 23. 10. 2006, napr. počítače, rozhlasová ústredňa, magnetofóny, farebné televízory, diskety a CD so softwérom, PC s príslušenstvom spolu v obstarávacej cene 188.378,50 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii z jednotlivých kabinetov s priloženými súpismi podľa návrhov č. 18/2006 – č. 24/2006 zo dňa 23. 10. 2006, t.j.  159 položiek napr. neupotrebiteľné učebné pomôcky,  pracovné pomôcky, pracovné oblečenie, vnútorné zariadenie spolu v obstarávacej cene 167.811,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
8.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii Centra voľného času Cvrček podľa návrhov č. 1/2006, 2/2006, 4/2006 zo dňa 31. 10. 2006 t.j. 24 položiek napr. pracovné pomôcky, vnútorné zariadenie, spolu v obstarávacej cene 19.047,37 Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
9.    prebytočného dlhodobého drobného hmotného majetku Centra voľného času Cvrček podľa návrhu č. 3/2006 zo dňa 31. 10. 2006, t. j. 1 položka – mikrofón v obstarávacej cene 8.641,- Sk Uvedený majetok ponúknuť pre potreby ZUŠ J. L. Bellu.
10.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívnej evidencii Mestského bytového podniku podľa návrhov č. 1/2006 a 2/2006 zo dňa 31. 10. 2006 t.j. 15 položiek napr. mechanická metla, stoličky, koberce, sady očkových kľúčov, elektronika a elektrospotrebiče spolu v obstarávacej cene 14.844,31 Sk, neupotrebiteľného dlhodobého hmotného investičného majetku podľa návrhov č. 3/2006 a 4/2006 zo dňa 31.10.2006 t.j.  2 položky PC Pentium, čistička potrubia spolu v obstarávacej cene 88.823,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
11.    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku Informačného centra podľa návrhov č. 1/2006 zo dňa 31. 10. 2006 t.j. 1 položka vysávač ETA v obstarávacej cene 2.585,- Sk. Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/u k l a d á
mestskému úradu, Základnej umeleckej škole J. L. Bellu, Materskej škole na Dolnej ulici, Materskej škole na Ulici Jurka Langsfelda, Základnej škole na Ulici Pavla Križku, Základnej škole na Angyalovej ulici, Centru voľného času Cvrček, Mestskému bytovému podniku a Informačnému centru, vyradiť prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 11. uznesenia do termínu 31. 05. 2007 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 31. 07. 2007.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 51/0703
vo veci žiadosti Spolku Dychová hudba Minciar Kremnica, o bezplatný prevod hudobných nástrojov Požiarnickej dychovej hudby v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/s c h v a ľ u j e
bezplatný prevod hnuteľného majetku – hudobné nástroje v celkovej hodnote 44.302,- Sk formou darovacej zmluvy Spolku Dychovej hudby Minciar Kremnica.

B/u k l a d á
Mestskému úradu realizovať odovzdanie majetku do užívania podľa bodu A/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 30. 04. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 52/0703
vo veci  správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2006.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  berie na vedomie
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 2.polrok 2006, ktorú predložila Ing. Vladimíra Sitarčíková, riaditeľka Mestského bytového podniku v Kremnici.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 53/0703
vo veci správy o realizácii investičnej výstavby k 31. 12. 2006.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby k 31. 12. 2006, ktorú predložila Ing. Mariana Donovalová, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 54/0703
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 12. 02. 2007 do 09. 03. 2007, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
12    11    0    1

Uznesenie číslo 55/0703
vo veci náhradnej sobášnej miestnosti.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  s ch v a ľ u j e
náhradnú sobášnu miestnosť – miestnosť na poschodí v budove Bellovho domu na Štefánikovom námestí.
11    11    0    0

Uznesenie číslo 56/0703
vo veci zmeny uznesenia č. 246/0611 zo dňa 23. 11. 2006 – zverenia majetku vo forme technického zhodnotenia budovy súp. č. 399 – rekonštrukcia strechy školskej jedálne a školského ihriska  – „Asfaltová úprava ihriska ZŠ, Angyalova, Kremnica“ do správy Základnej školy, Angyalova 401/26, Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/r u š í
uznesenie č. 246/0611 zo dňa 23. 11. 2006.

B/s c h v a ľ u j e
zverenie majetku vo forme technického zhodnotenia budovy súp. č. 399 – rekonštrukcia strechy školskej jedálne, v hodnote diela 695.567,10 Sk a školského ihriska  – „Asfaltová úprava ihriska ZŠ, Angyalova ulica, Kremnica“, v hodnote diela 150.000,- Sk do správy Základnej školy, Angyalova ulica 401/26, Kremnica, od 01. 03. 2007.

C/u k l a d á
mestskému úradu realizovať zverenie majetku do správy podľa bodu B/uznesenia
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2007.
11    10    0    1

Uznesenie číslo 57/0703
vo veci zmeny časti uznesenia č. 248/0611 zo dňa 23. 11. 2006 o zverení majetku – technického zhodnotenia budovy súp. č. 33 do správy Mestského bytového podniku v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
zmenu časti uznesenia č. 248/0611 zo dňa 23. 11. 2006 o zverení majetku – technického zhodnotenia budovy súp. č. 33 do správy Mestskému bytovému podniku v Kremnici nasledovne:
pôvodný text uznesenia „v hodnote diela 2,625.408,- Sk“
sa mení na text „v hodnote diela 2,.627.208,- Sk“

B/u k l a d á
mestskému úradu oznámiť obsah uznesenia podľa bodu A/Mestskému bytovému podniku
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31. 03. 2007.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 58/0703
vo veci  informácie o projekte Európske hlavné mesto kultúry.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
1.    informáciu o kandidatúre mesta Banská Bystrica na titul „Európske hlavné mesto kultúry 2013“
2.    ponuku mesta Banská Bystrica zapojiť do projektu mesto Kremnica ako partnera

B/s ú h l a s í
s uzatvorením Zmluvy o spolupráci medzi mestami Banská Bystrica a Kremnica, ktorou sa zaväzujú k partnerskej spolupráci pri kandidatúre na titul Európske hlavné mesto kultúry 2013.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 59/0703
vo veci nájomnej zmluvy medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou T.B.S. servis – služby, s.r.o. ohľadom prevádzky areálu cintorína a domu smútku v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
zápisnicu č. 01/2007 zo zasadnutia komisie ZPOZ zo dňa 08. 03. 2007, v ktorej sú konštatované nedostatky vo veci prevádzky areálu cintorína a domu smútku v Kremnici.

B/u k l a d á
mestskému úradu vypracovať návrh novej nájomnej zmluvy medzi Mestom Kremnica a spoločnosťou T.B.S. servis – služby, s.r.o., ktorá bude obsahovať riešenia nedostatkov obsiahnutých v zápisnici č. 01/2007 zo zasadnutie komisie ZPOZ zo dňa 08. 03. 2007 a predložiť na najbližšie zasadnutie MsZ dňa 12. 04. 2007
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v texte.
12    12    0    0

Uznesenie číslo 60/0703
vo veci zhodnotenia voľných finančných zdrojov Mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra o finančnej situácii mesta Kremnica k 9. 3. 2007 a voľných disponibilných finančných zdrojoch

B/s ch v a ľ u j e
zhodnotenie voľných finančných zdrojov Mesta Kremnica vo výške maximálne 25 mil. Sk formou termínovaných vkladov v bankách na obdobie maximálne 30 dní

C/p o v e r u j e
primátorku mesta realizovať termínový vklad podľa bodu B/uznesenia v banke, ktorá poskytne najlepšie podmienky zhodnotenia termínovaných vkladov.
12    12    0    0

RNDr. Zuzana Balážová
primátorka  mesta

Ing. Klára Popová         Ondrej Marianik
člen návrhovej komisie    člen návrhovej komisie

Zapísala: Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.