Uznesenia júl 2011

Uznesenia z 8. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 7. júla 2011

ZÁPISNICA

VIDEOZÁZNAM

Uznesenie číslo 142/1107
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu hlavného  kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

Uznesenie číslo 143/1107
vo veci návrhu VZN mesta Kremnica Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/r u š í
VZN mesta Kremnica č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

B/s c h v a ľ u j e
VZN mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 144/1107
vo veci časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2012-2014.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
časový harmonogram zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2012-2014 podľa predloženého návrhu

B/u k l a d á
mestskému úradu zabezpečiť dodržiavanie časového harmonogramu zostavovania a schvaľovacieho procesu rozpočtu mesta na rok 2012 a programového rozpočtu mesta Kremnica na roky 2012-2014
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: v zmysle harmonogramu.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 145/1107
vo veci zvolania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/s c h v a ľ u j e
zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2012 do radnej sály Mestského domu na deň 15. Novembra 2011 so začiatkom o 17.00 hod.

B/u k l a d á
mestskému úradu zverejniť obvyklým spôsobom oznámenie o termíne a mieste konania verejného zhromaždenia  obyvateľov mesta Kremnica k návrhu rozpočtu mesta na rok 2012
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 10.11.2011.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 146/1107
vo veci návrhu 1. zmeny finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica na rok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
1.zmenu finančného plánu spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, Kremnica na rok 2011 podľa predloženého návrhu nasledovne:
– celkové výnosy    3 060 090 €
– celkové náklady    3 001 430 €
– hospodársky výsledok    58 660 €
– nájomné pre mesto Kremnica    280 000 €
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 147/1107
vo veci návrhu na zriadenie Mestskej rady.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – z r i a ď u j e
Mestskú radu v Kremnici s počtom členov 4 v súlade s § 14 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 148/1107
vo veci návrhu dodatku č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – s c h v a ľ  u j e
dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa prílohy alternatíva 2.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 149/1107
vo veci zloženia Mestskej rady.
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o – A/k o n š t a t u j e,
že Mgr. Lujza Pračková (SDKÚ-DS), zástupkyňa primátorky mesta Kremnica sa v súlade s § 13 b ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stáva členom Mestskej rady.

B/ v o l í
členov Mestskej rady nasledovne:
Norbert Boldiš (SMER-SD, SNS)
Viera Mišíková (OKS)
Ing. Klára Popová (NEKA).
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 150/1107
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 13.06.2011 do 25.06.2011, ktorú predložila primátorka mesta RNDr. Zuzana Balážová, primátorku mesta.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo  151/1107
vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 09.06.2011 do 30.06.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 152/1107
vo veci správy o realizácii investičnej výstavby za 1. polrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o realizácii investičnej výstavby za 1. polrok 2011.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 153/1107
vo veci informácie o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 154/1107
vo veci stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/ b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o na viac prácach na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“ v sume 38.220 €.

B/s c h v a ľ u j e
financovanie na viac prác z vlastných (úverových) zdrojov mesta Kremnica.
Za: 9, zdržal sa: Kyselica, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 155/1107
vo veci stavebných prác na stavbe „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o na viac prácach na stavbe „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“.

B/s c h v a ľ u j e
financovanie na viac prác z vlastných (úverových) zdrojov mesta Kremnica do 60.000 € položky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 a 16 podľa prílohy.
Za: 9, zdržal sa: Mišíková, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 156/1107
vo veci žiadosti o NFP „Aktivity podporujúce separovaný zber v Kremnici“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  s c h v a ľ u j e
1.    vypracovanie dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie – štúdiu EIA ako jednu z povinných príloh žiadosti o NFP
2.    pokračovanie na príprave žiadosti.
Za: 6, proti: Boldiš, Mišíková, zdržali sa: Popová, Varhaňovský, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 157/1107
vo veci informácie o stave kroniky mesta.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o stave kroniky mesta.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 158/1107
vo veci správy o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 2. štvrťrok 2011.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 159/1107
vo veci správy o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 2. štvrťrok 2011.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 160/1107
vo veci správy o činnosti Mestského úradu v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 2. štvrťrok 2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 161/1107
vo veci návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 162/1107
vo veci informácie o prehodnotení poistných zmlúv týkajúcich sa poistenia majetku mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o uzavretí reštrukturalizovanej poistnej zmluvy na poistenie nehnuteľného majetku a dlhodobého hmotného majetku mesta s KOMUNÁLNOU poisťovňou, a.s. Vienna Insurance Group Bratislava.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 163/1107
vo veci vývoja zmluvných a ekonomických vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest a.s. a ich dcérskymi spoločnosťami.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o vývoji zmluvných a ekonomických vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX Invest a.s. a ich dcérskymi spoločnosťami.

B/ž i a d a
mestský úrad prizvať na septembrovú komisiu mestských lesov zástupcu spoločnosti COIMEX Invest a.s.
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: 05.09.2011.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

Uznesenie číslo 164/1107
vo veci zachovania odbornej ambulancie ORL v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  ž i a d a
zdravotné poisťovne o prehodnotenie zazmluvnenia odbornej ambulancie ORL v Kremnici na Dolnej ulici 49/21, MUDr. Edita Barnová, ktorá je tu od roku 1995.
Za: 10, neprítomní: Kirková, Miškóci, Vojtko

 

RNDr. Zuzana Balážová    Mgr. Igor Kríž
primátorka  mesta       prednosta úradu

Ing. Klára Popová                             Viera Mišíková
člen návrhovej komisie                   člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.