Kultúrne podujatie – oznámenie

Kultúrne podujatie – oznámenie

Verejnými kultúrnymi podujatiami sa rozumejú verejnosti prístupné

  • divadelné, filmové a iné audiovizuálne prestavenia,
  • koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
  • výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
  • tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy,
  • artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Usporiadateľ je povinný písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie mestu, na ktorého území sa bude konať. V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Oznámenie treba podať najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Úrad po preskúmaní požadovaných údajov vydá usporiadateľovi povolenie formou uverejnenia v kalendári podujatí na oficiálnej webstránke mesta, v opačnom prípade oznámi dôvody, pre ktoré konanie podujatia nepovolil.

[pdf] Tlačivo

Zdieľať tento príspevok.