Športové podujatie

Oznámenie podujatia sa riadi Zákonom o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 1/2014 Z. z..

Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.

Oznámenie je organizátor povinný podať vopred najneskôr
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť obci bezodkladne. Ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, zmeny údajov organizátor podujatia oznamuje aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu. Obec rozhodne o zákaze podujatia, ak sa jeho konanie riadne neoznámilo obci a jeho konanie by bolo v zásadnom rozpore so záujmami chránenými týmto zákonom.

[doc] Tlačivo – oznámenie športového podujatia

Zdieľať tento príspevok.