Určenie otcovstva

Potrebné doklady na Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva:

  • občianske preukazy obidvoch rodičov dieťaťa
  • rodné listy rodičov
  • potvrdenie o rodinnom stave a trvalom bydlisku matky dieťaťa
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva/ak je matka rozvedená/

Upozornenie: obaja rodičia na matrike podpisujú zápisnicu o určení otcovstva a mena dieťaťa. Bez poplatku, vybavené podľa dohody, prízemie – kanc. č. 1 – Valéria Buličková.

Zdieľať tento príspevok.