Výpis z matričných kníh

Výpis z rodného, sobášneho, úmrtného listu na použitie v Slovenskej republike alebo v zahraničí:

Matričný úrad vyhotoví výpis
– rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, ktorý môže prevziať len osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príslušníci / otec, matka, brat, sestra, deti, manžel, manželka, starí rodičia, opatrovníci – ak majú rozhodnutia súdu o zverení do opatery/
Ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť zdokladovať svoj príbuzenský pomer / predložiť iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada.
Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne. Poplatok 1,50,- €.

Potrebné doklady:

  • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

[pdf] Tlačivo

Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!

Vybavené podľa dohody, prízemie – kanc. č. 1 – Valéria Buličková.

Zdieľať tento príspevok.