Výrub drevín

Potrebné doklady:

  • žiadosť podaná na predpísanom tlačive s vyplnením všetkých požadovaných údajov  a skutočností [pdf] Tlačivo
  • doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom dreviny rastú
  • súhlas vlastníka, spoluvlastníkov, ak nie je žiadateľ vlastníkom pozemku, prípadne jeho jediným vlastníkom
  • snímka z katastrálnej mapy so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť

Poplatok: fyzická osoba 10 eur a právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou 100 eur. Vybavené do 60 dní,vybavuje Oddelenie mestskej zelene.

Vedúca oddelenia mestskej zelene
Ing. Andrea Mutňanská – 6744 620, 6700 625, 0911 218 133
Kancelária: Zechenterova ul. 347/2 (budova Mestských lesov Kremnica)

Zdieľať tento príspevok.