Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia

Zdroj znečisťovania ovzdušia je definovaný ako:
•    technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len “stacionárny zdroj”). Vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,
•    pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len “mobilný zdroj”).

Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na:
•    osobitne závažné technologické celky (ďalej len “veľký zdroj”),
•    závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len “stredný zdroj”),
•    ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len “malý zdroj”).

Malý zdroj znečistenia ovzdušia je definovaný vo Vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 356/2010 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (Vyhláška).
Vo všeobecnosti platí čo nie je stredný alebo veľký zdroj znečisťovania je malý zdroj znečisťovania. Príklady typických malých zdrojov znečistenia ovzdušia:

•    Energetické zdroje s príkonom do 300 kW (krby, pece, plynové kotle…)
•    Čistiarne komunálnych odpadových vôd do 5 000 EO
•    Spracovanie dreva do 50 m3  za deň
•    Veľkochov ošípaných s hmotnosťou nad 30 kg do 500 ks
•    Veľkochov hydiny do 5 000 ks
•    Veľkochov hovädzieho dobytka do 200 ks
•    Veľkochov oviec do 2 000 ks

V pochybnostiach o vymedzení zdroja rozhoduje obvodný úrad životného prostredia.

Podľa § 27 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší sa obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia vydáva súhlas podľa § 17 ods. 1 písmeno a), c) a f)

Obec vydáva rozhodnutie o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie; tento súhlas je záväzným stanoviskom v zmysle § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Obec vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny, ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách, ak sa na zmeny nevydá súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 18 ods. 1 a 9,
Obec vydáva aj súhlas na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu. Správny poplatok 10€ sa platí pri podaní žiadosti v pokladni oddelenia mestskej zelene.

Žiadosť o vydanie súhlasu pre malý zdroj znečistenia ovzdušia sa podáva na mestskom úrade.

Tlačivo – Žiadosť súhlas orgánu ochrany ovzdušia

 

Oznámenie údajov prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Poplatky

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za ustanovených podmienok. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje obvodný úrad životného prostredia. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec. Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa § 17,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku stacionárnym zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly stacionárneho zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o stacionárnych zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.
Poplatky

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, stredné zdroje znečisťovania ovzdušia a malé zdroje znečisťovania ovzdušia, za ustanovených podmienok. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje veľký zdroj znečisťovania ovzdušia alebo stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, rozhoduje obvodný úrad životného prostredia. O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe oznámených údajov, úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Tlačivo – Oznámenie_údajov_prevádzkovateľa_MZZO

Vybavuje Ing. Andrea Mutňanská – Oddelenie mestskej zelene

Zdieľať tento príspevok.