Stavba

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby / o využití územia / o chránenom území a ochrannom pásme / o stavebnom uzávere [doc] tlačivo

Ohlásenie drobnej stavby   [doc] tlačivo 

Žiadosť o stavebné povolenie [doc] tlačivo
+ príloha: žiadosť o vyjadrenie v zmysle vodného zákona [doc] tlačivo
+ príloha: žiadosť o súhlas orgánu ochrany ovzdušia [doc] tlačivo

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby podľa § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov [doc] tlačivo

Žiadosť o vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením [doc] tlačivo

Žiadosť o vydanie potvrdenia o účele užívania stavby v Kremnici [doc] tlačivo

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. [doc] tlačivo

Žiadosť o vydanie potvrdenia o začiatku užívania stavby v Kremnici [doc] tlačivo

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby podľa § 85 ods.1 zák.č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov [doc] tlačivo

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby [doc] tlačivo

Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu [rtf] tlačivo

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 76 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre vodnú stavbu – studňu pre potreby jednotlivých občanov – domácností + Žiadosť o povolenie na odber vody podľa § 21 ods. písm. b vodného zákona [rtf] tlačivo

Zdieľať tento príspevok.