Stavebné úpravy

Ohlasované stavebné úpravy alebo udržiavacie práce je možné začať  vykonávať až po doručení písomného oznámenia mesta, že proti nim nemá námietky.

[doc] Tlačivo 

K ohláseniu sa pripojí:
a)    doklad preukazujúci vlastnícke  alebo iné právo k stavbe; možno ho nahradiť čestným vyhlásením,
b)    písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca,
c)    stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce na stavbe, ktorá:
– je kultúrnou pamiatkou,
– sa nachádza na území Pamiatkovej rezervácie Kremnica,
– sa nachádza v chránenom území Banské diela v okolí Kremnice.

Zdieľať tento príspevok.