Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov:

[doc] Tlačivo  

Prílohy k žiadosti:
1.    Rozhodnutie o prípustnosti stavby
2.    Situácia so zakreslením trasy výkopu
3.    Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
4.    V odôvodnených prípadoch:
–    vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ, Okresného dopravného inšpektorátu v Žiari nad Hronom,
–    vyjadrenie MsÚ v Kremnici, oddelenia mestskej zelene
–    vyjadrenie MsÚ v Kremnici, oddelenia technických služieb,
–    písomný záväzok investora o zárukách,
–    písomný záväzok dodávateľa zemných a montážnych prác.

Zdieľať tento príspevok.