Reklamné stavby

Zákon č. 293/2014 Z.z. s účinnosťou od 2. 1. 2015 novelizoval stavebný zákon. Možno konštatovať, že zo stavebného zákona touto novelou bola vypustená všetka úprava týkajúca sa informačných, reklamných a propagačných zariadení a z týchto sa stali reklamné stavby, ktoré sú v novom ustanovení § 43 ods. 2 a 3 stavebného zákona zadefinované nasledovne: „Reklamná stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou podľa §43 ods. 1 písm. a) až d) stavebného zákona, alebo upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov.

Reklamné stavby sa na účely zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:
a) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2
b) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
c) reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2

Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.“

Pre umiestnenie reklamnej stavby na území mesta je nutné povolenie príslušného stavebného úradu. Podľa veľkosti najväčšej informačnej plochy na reklamnej stavbe sa novelou stavebného zákona rozlišuje aj spôsob ich povoľovania nasledovne:
• ohlásením reklamnej stavby – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
• stavebným povolením reklamnej stavby – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2,
• stavebným povolením a následne kolaudačným rozhodnutím – ak reklamná stavba, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

Podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel, t.j. podať žiadosť o povolenie reklamnej stavby je oprávnená fyzická alebo právnická osoba, ktorá má písomnú dohodu s vlastníkom stavby či pozemku.

Správny poplatok je určený podľa predpisu č. 145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch nasledovne:
• ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 30 eur
• na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 eur
• na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 eur

Žiadosť o zmenu doby trvania:
• reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 60 eur
• reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 150 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:
• reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 50 eur

Správny poplatok je možné uhradiť v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Kremnici na oddelení výstavby a životného prostredia (č. dverí 10) alebo prevodným príkazom na účet mesta Kremnica, č. ú. 14728422/200 v tvare IBAN SK38 0200 0000 0000 1472 8422 na základe prideleného variabilného symbolu pracovníkom stavebného úradu.

Tlačivá

[doc] Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2

[doc] Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m²

[doc] Žiadosť o zmenu trvania reklamnej stavby

[doc] Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m²

 

Zdieľať tento príspevok.