Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb

Čas predaja v obchode, čas prevádzky služieb

Každý podnikateľský subjekt je povinný pred začatím prevádzkovania obchodu alebo prevádzky služieb na území mesta Kremnica požiadať Mestský úrad o určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb formou písomnej žiadosti. Žiadosť obsahuje aj návrh času predaja alebo času prevádzky. [doc] Tlačivo

Každý podnikateľský subjekt je povinný dodržiavať určený čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. VZN 5/2011 Pravidlá času predaja v obchode a času predaja služieb. 

O každom prechodnom uzatvorení obchodu alebo prevádzky služieb, jeho dôvodoch a dobe trvania je podnikateľský subjekt povinný informovať verejnosť na mieste, kde je obvykle uvedený čas predaja alebo čas prevádzky. Pri prechodnom uzatvorení obchodu alebo prevádzky služieb na dlhšie obdobie ako jeden deň, je povinný túto skutočnosť oznámiť Mestskému úradu v Kremnici.

Podnikateľský subjekt je povinný oznámiť Mestskému úradu v Kremnici dlhodobé uzatvorenie alebo ukončenie činnosti obchodu alebo prevádzky služieb najneskôr do päť dní od uzatvorenia alebo ukončenia činnosti.

Vybavené do 30 dní, kancelária č. 8 na poschodí, vybavuje Ivana Antalová, tel. 045/6782728,      e-mail: ivana.antalova@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.