Samostatne hospodáriaci roľník

Samostatne hospodáriaci roľník

Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:

  • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
  • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie, pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
  • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty

Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.

Mestský úrad zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho Ohlásenia do evidencie mesta Kremnica. [doc] Tlačivo

Oznámenie o ukončení činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka: [doc] Tlačivo

Vybavené do 30 dní, správny poplatok 6,50 € za zápis do evidencie, za zmenu osobných údajov v osvedčení je správny poplatok 1,50 €, kancelária č. 8 na poschodí,  vybavuje Ivana Antalová, tel. 045/6782728, e-mail: ivana.antalova@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.