Užívanie verejného priestranstva

Užívanie verejného priestranstva

Súhlas so záberom verejného priestranstva vydá Mestský úrad na základe Žiadosti o záber verejného priestranstva. [doc] Tlačivo 

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj  začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň sa stanovuje nasledovne:

a) 0,10 €/m2/deň – lešenia a iné stavebné zariadenia, skládky stavebného materiálu, dočasné uloženie zeminy, ktoré nie je možné z priestorových dôvodov umiestniť na súkromnom pozemku stavebníka,

b) 0,20 €/m2/deň – cirkusy, lunaparky a podobné atrakcie,

c) 0,07 €/m2/deň – poskytovanie reštauračných, obchodných a ostatných služieb súvisiacich s podnikaním,

d) predajný pult, stojan – sadzobník je predmetom Trhového poriadku,

e)jarmoky a podobné podujatia – sadzobník schvaľovaný mestským zastupiteľstvom,

f) 0,35/m2/deň – € za ostatné užívanie verejného priestranstva neuvedené v písmenách a) až e)

Zdieľať tento príspevok.