Ambulantný predaj

Na predaj mimo trhoviska a pri športových a kultúrnych podujatiach je potrebné povolenie Mestského úradu v Kremnici na základe Žiadosti o povolenie na ambulantný predaj. [doc] Tlačivo 

Právny predpis: VZN Mesta Kremnica číslo 3/2012

Ambulantný predaj:

pondelok – piatok v čase od 05,00 hod. – 17,00 hod.
sobota v čase od 05,00 hod. – 12,00 hod.
Príležitostný trh – pešia zóna, Dolná ulica, pre stánky s priemyselným tovarom:
utorok v čase od 07,00 hod. – 17,00 hod.

Vybavené do 30 dní, kancelária mestské kultúrne stredisko, vybavuje Svetlana Šverhová, tel. 045/6782786,  e-mail: svetlana.sverhova@kremnica.sk

Zdieľať tento príspevok.