Daňové povinnosti

Daňové povinnosti vybavuje Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít – Úsek správy daní a poplatkov, kancelária č. 3 prízemie, kontakt: Ing. Dáša Olesová, 045/6782 729, dasa.olesova@kremnica.sk

Daň z nehnuteľností

Tlačivá – priznáva sa na tlačivách platných pre zdaňovacie obdobie vydané Ministerstvom financií SR. Príslušné tlačivo si môžete stiahnuť tu:

[pdf] Daňové priznanie
[pdf] Poučenie
[pdf] Potvrdenie o podaní priznania

Dohoda spoluvlastníkov – v prípade spoluvlastníctva nehnuteľností podá priznanie ten daňovník, ktorého si dohodou určili spolu s daňovým priznaním do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. [doc] Tlačivo
Termín –  do 31.januára príslušného zdaňovacieho obdobia u správcu dane. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením alebo dedením do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Poplatok – bez poplatku
Doklady – rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu, príp. zápisu, záznamu, právoplatné osvedčenie o dedičstve,  list vlastníctva, rozhodnutie súdu o schválení príklepu pri nadobudnutí nehnuteľností dražbou, príp. rozhodnutie iného orgánu, ktoré má vplyv na daň.
Právne predpisy – Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o miestnej dani z nehnuteľností.

Potvrdenie o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností a ostatných miestnych daniach
Vydanie potvrdenia – správny poplatok 3,00 EUR
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ – správny poplatok 1,50 EUR
Lehota – 30 dní alebo na počkanie
Právne predpisy – Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákona č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Daň za ubytovanie

Priznanie podáva platiteľ dane – prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje do 10 dní za predchádzajúci mesiac.
Identifikačné údaje daňovníka miestna daň za ubytovanie[doc] Tlačivo
Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie[doc] Tlačivo
Spôsob úhrady – v hotovosti v kanc. č. 3 prízemie príp. bezhotovostne na účet mesta vo VÚB č. IBAN SK38 0200 0000 0000 1472 8422
Právne predpisy – Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o ostatných miestnych daniach, zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Daň za psa

Priznanie k miestnej dani za psa si môžete stiahnuť tu:

[pdf] Daňové priznanie
[pdf] Poučenie
[pdf] Potvrdenie o podaní priznania

Oznámenie zániku daňovej povinnosti odhlásiť do 30 dní od zániku – tlačivo vydá správca dane, prípadne na www.finance.gov.sk
Známka pre psa – prvá zdarma pri prihlásení psa, ďalšia za poplatok 2,00EUR
Predmet dane – každý pes starší ako 6 mesiacov
Sadzby dane – Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o ostatných miestnych daniach

  • 10 EUR pes/rok v rodinnom dome
  • 35 EUR pes/rok v bytovom dome
  • 20 EUR pes/rok držaného v iných priestoroch

Právne predpisy – Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o ostatných miestnych daniach. Zákona NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Tlačivážiadosť o súhlas (odd. výstavby a ŽP):  záber za účelom zriadenia posedenia pred prevádzkou, lešenia, dočasného uloženia stavebného materiálu a pod.

Poplatok – daň za záber verejného priestranstva, sadzby podľa platného VZN, pred záberom verejného priestranstva príp. na základe rozhodnutia.
Právne predpisy – Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o ostatných miestnych daniach. Zákon NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Daň za predajné automaty

Tlačivá môžete stiahnuť tu:

[pdf] Daňové priznanie
[pdf] Poučenie
[pdf] Potvrdenie o podaní priznania

Právne predpisy – Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o ostatných miestnych daniach. Zákon NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Tlačivá si môžete stiahnuť tu:

[pdf] Daňové priznanie
[pdf] Poučenie
[pdf] Potvrdenie o podaní priznania

Právne predpisy – Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica o ostatných miestnych daniach. Zákon NR SR č. 563/2009 Zb. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zdieľať tento príspevok.