Uznesenia september 2011

Uznesenia z 10. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 8. septembra 2011

Videozáznam TU

Uznesenie číslo 169/1109
vo veci kontroly plnenia uznesení.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  b e r i e  n a  v e d o m i e
predloženú správu hlavného  kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.
Za: 13

Uznesenie číslo 170/1109
vo veci návrhu VZN č. 4/2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dvoch a viac detí súčasne obyvateľom mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
VZN č. 4/2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dvoch a viac detí súčasne obyvateľom mesta Kremnica.

B/u k l a d á
mestskému úradu vytvoriť novú položku v rozpočte a túto zapracovať do II. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2011
zodpovedný: Mgr. Kríž
termín: do 27.09.2011.
Za: 13

Uznesenie číslo 171/1109
vo veci návrhu VZN č. 5/2011 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  –  A/ r u š í
VZN č. 6/2002 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb vrátane  novely VZN č. 2/2004.

B/ s c h v a ľ u j e
VZN č. 5/2011 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Za: 13

Uznesenie číslo 172 /1109
vo veci plnenia  rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011 k 30.06.2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu mesta Kremnica za rok 2011 k 30.06.2011 nasledovne:
Bežný rozpočet:    príjmy:     2 031 230 €    t.j. 53,43%
výdavky:    1 729 413 €    t.j. 46,38%
saldo:    301 817 €
Kapitálový rozpočet:    príjmy:    980 634 €    t.j. 31,99%
výdavky:    441 961 €    t.j. 15,50 %
saldo:    538 673 €
Finančné operácie:    príjmy:    599 702 €    t.j. 80,15%
výdavky:    834 359 €    t.j. 92,39%
saldo:    –  234 657 €
Za: 13

Uznesenie číslo 173/1109
vo veci správy o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.06.2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici k 30.06.2011.
Za: 13

Uznesenie číslo 174/1109
vo veci správy o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o plnení rozpočtu Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica k 30.06.2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 175/1109
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica za 1. polrok 2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 176/1109
vo veci správy o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. polrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v správe Mestského bytového podniku v Kremnici za 1. polrok 2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 177/1109
vo veci informácie o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.
Za: 11, zdržali sa: Mišíková, Popová

Uznesenie číslo 178/1109
vo veci schválenia navýšenia výdavkov na projekt „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – s c h v a ľ u j e
navýšenie výdavkov na tento projekt o 4 375 €, okrem už schválených na viac prác podľa uznesenia č. 154/1107 zo dňa 07.07.2011.
Za: 11, zdržali sa: Mišíková, Popová

Uznesenie číslo 179/1109
vo veci predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4: Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   s c h v a ľ u j e
1.    predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritnej osi 4: Odpadové hospodárstvo, Operačného cieľa: 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu na realizáciu projektu „Podpora separovaného zberu v meste Kremnica“,
2.    výšku celkových výdavkov na projekt 1 005 272,64 €,
3.    výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt 1 005 272,64 €
4.    výšku spolufinancovania projektu vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov, t.j. v minimálnej výške 50 263,64 €
5.    spôsob financovania projektu kombináciou vlastných a externých zdrojov.
Za: 7, proti: Mišíková, Vojtko, Zdržali sa: Brünnová, Miškóci, Popová, Neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 180/1109
vo veci žiadosti Miroslava Koku, Hviezdoslavova ulica 280/4, 965 01 Žiar nad Hronom o odpredaj pozemku v katastrálnom území Čremošné.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o   –  A/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť Miroslava Koku, Hviezdoslavova ulica 280/4, 965 01 Žiar nad Hronom o odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 589 – trvalý trávny porast a časť parcelného čísla KN-C 588 – trvalý trávny porast spolu s výmerou 2000 m²  v katastrálnom území Čremošné s tým, že žiadateľ predloží návrh neovereného geometrického plánu a znalecký posudok, ktoré nechá vypracovať na vlastné náklady. Konečná kúpna cena bude stanovená ekonomickou komisiou po predložení podkladov.

B/ u k l a d á
mestskému úradu oznámiť uznesenie MsZ podľa bodu A/ žiadateľovi
zodpovedná: Ing. Ihringová
termín: 31.10.2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 181/1109
vo veci  výpovede z nájmu nebytových priestorov v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici zo strany prenajímateľa.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
výpoveď z nájmu nebytových priestorov zo strany prenajímateľa v objekte na Dolnej ulici 49/21 v Kremnici pre nájomcu Vladimíra Králika – EMR, Dolná 49/21, Kremnica, IČO: 41049195. Nájomný vzťah zanikne písomnou výpoveďou zo strany nájomcu v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. z dôvodu, že nájomca o viac ako jeden mesiac mešká s platením nájomného a služieb spojených s nájmom. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku ukončiť nájom nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  31.12.2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 182/1109
vo veci zmeny zmluvy o nájme nebytových priestorov.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
zmenu Čl. 2 bodu 2 zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.07.2002 uzatvorenej medzi Mestom Kremnica a nájomcom – Miriam Kuzmínová, Zechenterova ulica 348/4, Kremnica, IČO: 37397885, kde sa z pôvodného textu vypúšťa:
b/ garáž na prízemí

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku vypracovať dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov podľa bodu A/ uznesenia
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30.09.2011.
Za: 12,  neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 183/1109
vo veci vyradenia neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii mesta Kremnica.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  –      A/  s ch v a ľ u j e
vyradenie
1.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Vnútorná správa:
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 27. 07. 2011, t.j. 3 položky – kreslo Alicante a kancelárske stoličky Chipp, spolu v obstarávacej cene 212,24 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 27. 07. 2011, t.j. záložný zdroj v obstarávacej cene 98,35 €,
–    nevyužiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 3/2011 zo dňa 27. 07. 2011, t.j. 3 položky – stolička, kreslo a mobilný telefón, spolu v obstarávacej cene 35,69 €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
2.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Budova MsKS:
–     neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 05.08.2011, t.j. 3 položky – televízor, javiskové zariadenie a klavírne krídlo, spolu v obstarávacej cene 3.324,17 €,
–    neupotrebiteľného  majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie   č. 2/2011 zo dňa 05. 08. 2011,  t.j. 18 položiek – kovové stoličky, chladnička, rádio, skrine a skrinky, písacie stoly, oceľový sklad rameno pre telefón a akumulačná pec, spolu v obstarávacej cene 114,53 €,
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu. Klavírne krídlo vyradiť z účtovnej evidencie, ale ponechať pre potreby plánovanej „pamätnej izby“ v Bellovom dome, prípadne ho ponúknuť záujemcom prostredníctvom inzercie.
3.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Mestský úrad – Mestská polícia:
–     neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 31.05.2011,  t.j. mraznička v obstarávacej cene 446,79 €,
–     neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie   č. 2/2011 zo dňa 21. 07. 2011, t.j. 2 položky – chladnička a gauč, spolu v obstarávacej cene 180,91€.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.
4.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Materskú školu, Dolná ulica 57/37, Kremnica:
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 20. 06. 2011, t.j. 7 položiek – koberec, garniže, záclony, žehlička, osobná váha a pracovné topánky, spolu v obstarávacej cene 357,87 €, neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na     vyradenie  č. 2/2011 zo dňa 20. 06. 2011, t.j. 12 položiek – pokladnička, rádio, gramofón,
–    reproduktory, žehlička, lopty, stavebnica, videokazety, potravinová súprava a varechové bábky, spolu v obstarávacej cene 323,58,-  €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku (školská jedáleň) podľa návrhu na vyradenie č. 3/2011 zo dňa 20. 06. 2011, t.j. 6 položiek – písací stroj, kompótové misky, taniere, rajnice a panvica, spolu v obstarávacej cene 144,45 €,
–     neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku (školská jedáleň) podľa návrhu na vyradenie č. 4/2011 zo dňa 20.06.2011, t.j. chladnička v obstarávacej cene 142,07 €,
–    neupotrebiteľného majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii (školská jedáleň) podľa návrhu na vyradenie  č. 5/2011 zo dňa 20. 06. 2011, t.j. 5 položiek – pracovné nohavice, poháre, hrnčeky a pracovná obuv, spolu v obstarávacej cene 81,22,-  €.
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
5.    majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Ul. P. Križku 392/8, Kremnica:
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 25. 05. 2011, t.j. 4 položky – vysávače, elektrický sporák a elektrický skrutkovač, spolu v obstarávacej cene 367,13 €,
–     neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 25.05.2011, t.j. 3 položky – koberec, stoličky a stoly, spolu v obstarávacej cene 206,82 €,
–    neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov a kníh zo školských knižníc podľa návrhu na vyradenie č. 3/2011 zo dňa 26.05.2011 spolu v obstarávacej cene 441,59 €,
–     neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školského kabinetu biológie podľa návrhu na vyradenie č. 4/2011 zo dňa 30.06.2011 spolu v obstarávacej cene 91,11 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 5/2011 zo dňa 11.07.2011, t.j. 8 položiek – počítače, monitor, tlačiareň a multifunkčné zariadenie, spolu v obstarávacej cene 229,79 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 6/2011 zo dňa 31.07.2011, t.j. 9 položiek – laminátor, reproduktorová súprava, spätný projektor, gramofóny, magnetofón a skrine, spolu v obstarávacej cene 252,65 €,
–    neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 7/2011 zo dňa 31.07.2011 spolu v obstarávacej cene 5.125,20 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku (školská jedáleň) podľa návrhu na vyradenie č. 8/2011 zo dňa 11.07.2011, t.j. 14 položiek – cedník, dekoračný záves, drevené varechy, chrómové kliešte, kontajner, slamený košík, krájače na vajíčka, malé lyžičky, písací stroj, rádio, šálka, ručný šľahač, dezertné taniere a kuchynská váha, spolu v obstarávacej cene 387,40 €
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu,
6.  majetku podľa návrhov čiastkovej inventarizačnej komisie za Základnú školu, Angyalova   ulica 401/26, Kremnica:
–    neupotrebiteľného dlhodobého hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 1/2011 zo dňa 30.06.2011, t.j. 4 položky – obraz a prvky z učebne Lego, spolu v obstarávacej cene 2.298,87 €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku podľa návrhu na vyradenie č. 2/2011 zo dňa 30.06.2011, t.j. 48 položiek – skrine, registračka, stoly a stolíky, katedry, kreslá, sedačky, knihovničky, koberec, rádiá, gramofóny, elektrické piecky, magnetofón, miniharmónium, strojček na vlnenie papiera, drevené nástenky, hasiaci prístroj, vysávač  a elektrický prietokový ohrievač, spolu v obstarávacej cene 2.875,79 €, neupotrebiteľných učebných pomôcok zo školských kabinetov podľa návrhu na vyradenie č. 3/2011 zo dňa 30.06.2011 spolu v obstarávacej cene 589,- €,
–    neupotrebiteľného dlhodobého drobného hmotného majetku (školská jedáleň) podľa návrhu na vyradenie č. 4/2011 zo dňa 30. 06. 2011, t.j. 9 položiek – koberce, sánky, ručné šľahače, hodiny dvojkára hrnce, rajnice a pracovný stôl, spolu v obstarávacej cene 331,86 €
Uvedený majetok zlikvidovať odovzdaním do separovaného odpadu.

B/u k l a d á
mestskému úradu – útvarom: vnútorná správa, Budova MsKS, Mestská polícia, Základnej škole na ulici P. Križku v Kremnici, Základnej škole na Angyalovej ulici v Kremnici a Materskej škole na Dolnej ulici v Kremnici vyradiť z evidencie neupotrebiteľný hnuteľný majetok podľa bodu A/ 1. – 6. uznesenia do termínu 30.09.2011 a v spolupráci s likvidačnou komisiou zlikvidovať uvedený majetok v termíne do 30.09.2011.
zodpovedná: Ing. Ihringová a podľa textu
termín: podľa textu.
Za: neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 184/1109
vo veci generálnej opravy objektu súp. č. 395/14 na ulici Pavla Križku v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/s c h v a ľ u j e
generálnu opravu objektu súp. č. 395/14 na ulici Pavla Križku v Kremnici, zapísanej na LV č. 1388 z dôvodu, že objekt je v stave ohrozujúcom svoje okolie. V dôsledku zmeny účelu užívania stavby a vykonania jej opravy nie je možné byty č. 1, 2, 3, 4 a 5 nachádzajúce sa v dome súp. č. 395/14 na ulici Pavla Križku v Kremnici naďalej užívať na účely bývania. Nájom bytov dojednaný na dobu neurčitú je potrebné vypovedať v súlade s ustanovením § 711 ods. 1 pís. e) Občianskeho zákonníka.

B/u k l a d á
Mestskému bytovému podniku oboznámiť nájomcov s uznesením podľa bodu A/ uznesenia. V prípade uvoľnenia bytov prednostne riešiť náhradné byty pre nájomcov domu súp. č. 395/14 V Kremnici
zodpovedná:  Ing. Reichlová
termín:  30.09.2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 185/1109
vo veci správy o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e  n a  v e d o m i e
správu o ochrane pred požiarmi v meste Kremnica za 1. polrok 2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 186/1109
vo veci informácie o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o   b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o počte a výške stanovených poplatkov za znečisťovanie ovzdušia MZZO a ich úhrade.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 187/1109
vo veci správy o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2011.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti Mestskej polície v Kremnici za 1. polrok 2011.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 188/1109
vo veci správy o činnosti primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 25.06.2011 do 31.08.2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 189/1109
vo veci správy o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01.07.2011 do 31.08.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 190/1109
vo veci predloženej informácie o Knižnici J. Kollára v Kremnici.

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o – A/d e k l a r u j e
podporné stanovisko pre zachovanie a ďalšiu činnosť  Knižnice J. Kollára v Kremnici v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

B/o d p o r ú č a
primátorke mesta Kremnica
1.    rokovať s predstaviteľmi Banskobystrického samosprávneho kraja  a hľadať možnosti pre zníženie energetickej náročnosti uvedených priestorov, resp. prehodnotením rozsahu priestorov, ktoré Knižnica J. Kollára v Kremnici využíva.
2.    rokovať o poskytnutí záruky zo strany BBSK na zachovanie Knižnice J. Kollára.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

Uznesenie číslo 191/1109
vo veci preverenia legálnosti stavieb garáži na Zlatej ulici v Kremnici.

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o  – A/b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu o preverení legálnosti stavieb garáži na Zlatej ulici v Kremnici.

B/o d p o r ú č a
materiál prerokovať v príslušných komisiách.
Za: 12, neprítomný: Boldiš

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Marián Vojtko, člen návrhovej komisie
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.