Postup pri povoľovaní vodných stavieb (studní)

Postup pri povoľovaní vodných stavieb (studní)

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne, je potrebné požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu Obvodný úrad životného prostredia v Žiari nad Hronom (v prípade ak je žiadateľom právnická osoba) alebo mesto Kremnica (v prípade ak je žiadateľom fyzická osoba). Pred ukončením stavebných prác je nevyhnutné podať návrh na uvedenie studne do prevádzky (kolaudačné rozhodnutie). Mesto Kremnica rozhoduje aj o zmene a odstránení studne ako vodnej stavby.

Potrebné doklady:

•    žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studne s požadovanými prílohami, [doc] Tlačivo
•    návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu (na uvedenie studne do prevádzky) a žiadosť na vydanie povolenia na odber podzemnej vody s požadovanými prílohami. [doc] Tlačivo

Súvisiace predpisy:

•    Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách.
•    Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.
•    Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Správny poplatok za stavbu studne, ktoré je súčasťou alebo príslušenstvom RD alebo stavby na individuálnu rekreáciu:
• Vydanie povolenia na zriadenie studne 30 €
• Kolaudačné rozhodnutie pre studňu 20 €

Správny poplatok za stavbu studne, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:
• Vydanie povolenia na zriadenie studne 50 €
• Kolaudačné rozhodnutie pre studňu 30 €

Vybavuje: Ing. Martina Gelienová
MsÚ Kremnica, Oddelenie výstavby a životného prostredia, č. d. 10
Kontakty: E- mail: ovzp@kremnica.sk, Tel.: 045/ 678 27 16, mobil: 0911 545 179

Zdieľať tento príspevok.