Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. októbra 2011

Uznesenia z 11. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 6. októbra 2011

192/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženú správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.
Za: 11, neprítomní: Miškóci, Privalinec

193/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 6/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.09.2011.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

194/1110
Mestské zastupiteľstvo zrušilo VZN č. 14/95 o hlasovaní obyvateľov mesta (miestne referendum) a VZN č. 4/2002, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/95. Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 7/2011 o organizácii miestneho referenda.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

195/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo Rokovací poriadok Mestskej rady v Kremnici podľa prílohy.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

196/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpis zasadnutí Mestskej rady v Kremnici pre rok 2011 nasledovne: 26. októbra 2011, 23. novembra 2011.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

197/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2011 pre oblasť kultúra z fondu úhrady nákladov na energie vo výške 62,17 € pre Spolok Dychová hudba MINCIAR.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

198/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2011 pre oblasť telesná kultúra z fondu úhrady nákladov na energie vo výške 50,40 € pre TJ Kremnica.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

199/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2011 pre oblasť sociálnu vo výške 500 € pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

200/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.08.2011 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 6.391,16 € z rozpočtu mesta pre rok 2012 v nasledovnom členení:
1. z Fondu úhrady nákladov na energie vo výške 2.891,16 € pre Mestský klub lyžiarov
2. z Fondu športových podujatí vo výške 3.500 € nasledovne:
a) Mestský klub lyžiarov 1.350 €
b) TJ Biela stopa 2.150 €
Za: 12, neprítomný: Privalinec

201/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo II. zmenu rozpočtu Mestského bytového podniku v Kremnici pre rok 2011
s príjmami: hlavná činnosť 163 301 €
s výdavkami: hlavná činnosť 163 301 €
saldo: hlavná činnosť 0
Za: 12, neprítomný: Privalinec

202/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo zapracovanie zisku po zdanení – dividend od spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o., Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica, IČO 31 600 182, za roky:
– rok 2010 35 000,- €
– rok 2004 46 603,81 €
– rok 2005 68 899,69 € (18 396,19 € + 50 503,50 €)
– rok 2006 99 496,50 €,
t. j. v celkovej výške 250 000,- € do bežného rozpočtu Mesta Kremnica pre rok 2011.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

203/1110
Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 155/1107 zo dňa 7.7.2011 a schválilo práce na viac v rámci stavby „Obnova meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica“ podľa prílohy v celkovej výške 38.602,- €.
Za: 9, zdržali sa: Petráš, Pračková, Volková, neprítomný: Privalinec
Primátorka mesta Kremnica RNDr. Zuzana Balážová predmetné uznesenie nepodpísala.

204/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – Jánovi Balášovi, Angyalova ulica, Kremnica. Nájom je stanovený v zmysle Zásad určovania nájomného za prenájom nebytových priestorov vo výške 19,916 €/m2/rok. Pri stanovení preddavkov za služby spojené s nájmom sa bude vychádzať z predpokladu na rok 2010.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

205/1110
Mestské zastupiteľstvo neschválilo prenájom nebytových priestorov v objekte 49/21 na Dolnej ulici v Kremnici žiadateľovi – Romanovi Kosecovi, Štefánikovo námestie 25/13, Kremnica.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

206/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 399/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 346 m² v katastrálnom území Kremnica Spoločenstvu vlastníkov bytov VERABAPO, Zlatá ulica č. 631/12, 967 01 Kremnica nasledovne:
– 253 m² na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,016 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 4,05 €/rok
– 25 m² za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 24,88 €/rok,
– 15 m² za účelom odstavnej plochy pre motorové vozidlo, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené dohodou vo výške 0,995 €/m²/ročne, t.j. nájomné celkom 14,93 €.
Celkové ročné nájomné činí 43,86 €.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

207/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1205/9 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 214 m² v katastrálnom území Kremnica Mariánovi Mališovi, Ulica Československej armády, Kremnica nasledovne:
– 21 m² za účelom uskladnenia palivového dreva, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j.20,90 €/rok.
– 193 m² na záhradkárske účely, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle
Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, vo výške 0,016 €/m²/rok, t.j. 3,10 €/rok.
Celkové ročné nájomné činí 24,- €
Za: 12, neprítomný: Privalinec

208/1110
Mestské zastupiteľstvo neschválilo odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 117/1 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica Eve Hromadovej, Ulica Jurka Langsfelda, Kremnica.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

209/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku parcelné číslo KN-C 615/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 15 m² v katastrálnom území Kremnica Mgr. Viere Dobiasovej, Bystrická ulica, Kremnica za účelom umiestnenia plechovej garáže, na dobu neurčitú, za nájomné stanovené v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica, vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 14,93 €/rok.
Za: 9, zdržali sa: Kyselica, Petráš, Volková, neprítomný: Privalinec

210/1110
Mestské zastupiteľstvo schválilo II. zmenu rozpočtu mesta Kremnica pre rok 2011 podľa predloženého návrhu nasledovne:
Bežný rozpočet: príjmy: 3 870 876 €
výdavky: 3 750 625 €
saldo: + 120 251 €

Kapitálový rozpočet: príjmy: 1 715 456 €
výdavky: 1 348 401 €
saldo: + 367 055 €

Finančné operácie: príjmy: 599 703 €
výdavky: 896 710 €
saldo: – 297 007 €

Za: 12, neprítomný: Privalinec

211/1110
Mestské zastupiteľstvo deklarovalo záujem mesta Kremnica organizovať Stretnutie banských miest a obcí Slovenska v roku 2014 v meste Kremnica a uložilo mestskému úradu písomne oznámiť uvedený záujem Združeniu banských spolkov a cechov Slovenska.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

212/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o možnosti vyhlásenia výzvy Regionálneho operačného programu, Opatrenie: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, oblasť podpory: intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Odporučilo prerokovať účel a využitie budovy Zechenterovho domu spolu s existujúcou projektovou dokumentáciou vo všetkých komisiách MsZ.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

213/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o Pláne otvárky, prípravy a dobývania 2012-2016 Kremnica – Šturec – Au, Ag (Kremnica Gold Mining) a zriadilo pracovnú skupinu v zložení: Mgr. Lujza Pračková, Ing. Klára Popová, Viera Mišíková, Ing. Milan Kyselica, Norbert Boldiš za účelom stanovenia podmienok mesta pri realizácii projektu.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

214/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica“. Vyslovilo nespokojnosť s postupom prác na stavbe vzhľadom na nedostatočný počet pracovníkov na stavbe, upozornilo dodávateľa na potrebu dodržania termínu ukončenia a odovzdania stavby a vyzvalo dodávateľa, aby stavbu zabezpečil z hľadiska bezpečnosti chodcov a zabezpečil priechodnosť hlavných chodníkov a vstupov do jednotlivých budov.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

215/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie zámer vybudovania biatlonovej strelnice na Skalke a schválilo vytvorenie pracovnej skupiny v zložení: Ivan Petráš, Milan Miškóci, Ing. Mariana Donovalová, Rudolf Čillík a zástupcovia MKL, BS, MsL, SZB a KST. Uvedenú pracovnú skupinu poverilo posúdením zámeru vybudovania biatlonovej strelnice a odporúčanie pracovnej skupiny predložiť na zasadnutie mestského zastupiteľstva v mesiaci december 2011.
Za: 11, zdržala sa: Popová, neprítomný: Privalinec

216/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie oznámenie Diecéznej Charity Banská Bystrica a Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Banská Bystrica vo veci ďalšieho prevádzkovania zariadenia Charitného domu Útočište v Kremnici. Odporučilo rokovať s predstaviteľmi Diecéznej Charity Banská Bystrica a Rímskokatolíckej cirkvi – Biskupstvo Banská Bystrica o podmienkach prenájmu, resp. podnájmu priestorov a ďalšieho prevádzkovania Charitného domu Útočište v Kremnici a rokovať s vedením Detského domova Maurícius Kremnica vo veci využitia uvedených priestorov pre potreby Charitného domu Útočište.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

217/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti Mestského bytového podniku v Kremnici za 3. štvrťrok 2011.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

218/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti Kultúrneho a informačného centra za 3. štvrťrok 2011.
Za: 12, neprítomný: Privalinec

219/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01.09.2011 do 30.09.2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
Za: 11, neprítomní: Privalinec, Vojtko

220/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 01.09.2011 do 28.09.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.
Za: 11, neprítomní: Privalinec, Vojtko

221/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti Mestského úradu v Kremnici za 3. štvrťrok 2011, ktorú predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
Za: 11, neprítomní: Privalinec, Vojtko

222/1110
Mestské zastupiteľstvo odvolalo na vlastnú žiadosť Ing. Martina Čillíka, člena komisie výstavby, životného prostredia a odpadového hospodárstva.
Za: 9, zdržali sa: Kirková, Kyselica, neprítomní: Privalinec, Vojtko

223/1110
Mestské zastupiteľstvo neschválilo zreštaurovanie pôvodného nápisu na fasáde budovy Mestského kultúrneho strediska „Útulňa sv. Jozefa“.
Za: 8, zdržali sa: Kirková, Kyselica, Volková, neprítomní: Privalinec, Vojtko

224/1110
Mestské zastupiteľstvo odporučilo primátorke mesta podpísať dohodu o vstupe na nehnuteľnosti v majetku mesta a ich využívanie na potreby vykonávania geologických prác podľa predloženého návrhu dohody.
Za: 7, zdržali sa: Petráš, Pračková, neprítomní: Kirková, Privalinec, Vojtko, Volková

225/1110
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie petíciu za opravu prístupovej cesty vedúcej popri IV. Šachte ku areálu SAD, spoločnosti BRIK, a.s. a ku garážam. Uložilo mestskému úradu zrealizovať opravu uvedenej cesty podľa bodu A/ uznesenia v rámci dostupných finančných možností samosprávy mesta.
Za: 6, zdržali sa: Brȕnnová, Kyselica, Miškóci, neprítomní: Kirková, Privalinec, Vojtko, Volková

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Viera Mišíková, člen návrhovej komisie
Norbert Boldiš, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.