VZN 2/2005

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2005, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V čl. 2 ods. (1), písm. g) sa vypúšťa text: „a vedúcej ekonomického oddelenia“.

2. V čl. 3 ods. (7) sa vypúšťa text: „iba jednu“ a pôvodný text: „70 %“ sa nahrádza textom: „75 %“.

3. V čl. 6 ods. (4) sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„(4) V priebehu rozpočtového roka sú termíny uzávierky prijímania žiadostí nasledovné: – k 28. februáru,
– k 31. máju,
– k 31. augustu,
– k 30. novembru príslušného roka.“

4. V čl. 9 ods. (4) sa vypúšťa text: „mestskej rady“.

5. V čl. 13 sa vypúšťa celý ods. (1) .

Čl. 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 2/0501 zo dňa 20. januára 2005.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 21. 1. 2005 do 4. 2. 2005.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 4. 2. 2005.

Zdieľať tento príspevok.