VZN 4/96

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/96 o schválení Dodatku č. 1 územného plánu sídelného útvaru Kremnica – Jazerný dvor. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici podľa §6 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa §29 ods. 2  stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení vydáva pre  správne územie mesta Kremnica toto všeobecne záväzné nariadenie

§ 1

Uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. /9604 zo dňa 1. apríla 1996 podľa §11ods. 3 písm. c)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  a podľa §26 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v  platnom znení bol schválený Doplnok č. 1 územného plánu  sídelného útvaru Kremnica – Jazerný dvor.

§ 2

Doplnkom č. 1 územného plánu sídelného útvaru  Kremnica – Jazerný dvor bola zmenená funkcia lokality  Jazerný dvor. Podľa územného plánu sídelného útvaru  Kremnica plochy – sektor 58, 59, 60, 61 a 62, boli určené  pre rozvoj priemyslu, konkrétne Štátnej mincovne Kremnica.  Funkcia uvedených sektorov podľa Doplnku č. 1 územného  plánu sídelného útvaru Kremnica – Jazerný dvor sa mení  takto:

a) sektor 58 – plocha pre rozvoj priemyslu – ELBY nemení sa
b) sektor 59 – plocha pre rozvoj priemyslu – Štátnej  mincovne nemení sa
c) sektor 60 – plocha pre rozvoj zdravotníctva (psych.  nemocnica)
d) sektor 61 – plocha pre rozvoj zdravotníctva (psych.  nemocnice) a pre rozvoj bývania  individuálnej bytovej výstavby (vrátane  sociálnej individuálnej bytovej výstavby)
e) sektor 62 – plocha pre rozvoj individuálnej bytovej  výstavby (vrátane sociálnej individuálnej  bytovej výstavby)

§ 3

1) Záväznou časťou Doplnku č. 1 územného plánu  sídelného útvaru Kremnica – Jazerný dvor podľa §29 citovaného stavebného zákona je :

a) funkčné usporiadanie územia lokality Jazerný dvor, ako  je uvedené v §2 tohoto všeobecne záväzného nariadenia
b) regulatívy funkčného a priestorového usporiadania  územia lokality, vrátane limitov využitia územia podľa  §29 ods. 1 citovaného stavebného zákona, ako sú uvedené v príl. č. 1 tohoto všeobecne záväzného  nariadenia
c) menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb na lokalite  Jazerný dvor podľa §29 ods. 2 citovaného stavebného  zákona, ako sú uvedené v príl. č. 2 tohoto všeobecne  záväzného nariadenia

2) Ostatné časti Doplnku č. 1 územného plánu  sídelného útvaru Kremnica – Jazerný dvor sú smerné.

§ 4

Pre vymedzené verejnoprospešné stavby podľa  priloženého menovitého zoznamu je možné právo ku pozemkom  a stavbám obmedziť a pozemky a stavby vyvlastniť podľa ­ 29 ods. 2 a §108 ods. 2 stavebného zákona č. 50/1976 Zb.  v platnom znení.

§ 5

Schválený Doplnok č. 1 územného plánu sídelného  útvaru Kremnica – Jazerný dvor na predmetnej lokalite v  rozsahu určenom v §2 a 3 tohoto všeobecne záväzného  nariadenia je podľa §29 ods. 3 citovaného stavebného zákona záväzným, alebo smerným podkladom :

a) pre územné rozhodovanie
b) pre spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie  stavieb
c) pri prevodoch nehnuteľností
d) pre usmerňovanie ekonomickej činnosti podľa §4 ods. 3 písm. d citovaného zákona o obecnom zriadení.

§ 6

Schválený Doplnok č. 1 územného plánu sídelného  útvaru Kremnica – Jazerný dvor vrátane tohoto všeobecne  záväzného nariadenia a uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 28/9604 zo dňa 1.4.1996 o schválení predmetného doplnku s vymedzením jeho záväznej časti je uložený :

1) na Mestskom úrade v Kremnici – oddelenie výstavby a  rozv. mesta

2) na Obvodnom úrade životného prostredia v Kremnici

§ 7

Všeobecne záväzné nariadenie Mestského zastupiteľstva  v Kremnici o schválení Doplnku č. 1 územného plánu  sídelného útvaru Kremnica – Jazerný dvor a o vyhlásení  jeho záväznej časti nadobúda účinnosť po 15 dňoch od jeho  zverejnenia, t.j. dňom 24.4.1996.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

V Kremnici dňa 9.4.1996

Príloha č. 1

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania  územia lokality JAZERNÝ DVOR , vrátane limitov využitia  územia.

Záväzné regulatívy funkčného a priestorového  usporiadania územia lokality Jazerný dvor, vrátane limitov funkčného využitia územia sa územne vzťahujú na sektory 58  – 62 podľa doteraz platného Územného plánu sídelného útvaru Kremnica pôvodne určené pre rozvoj priemyslu s likvidáciou psychiatrickej nemocnice a nariadení poľnohospodárskej výroby.

Nové funkcie uvedených sektorov sú :

58 – plocha pre rozvoj priemyslu – ELBA – nemení sa
59 – plocha pre rozvoj priemyslu – Štátna mincovňa –  nemení sa
60 – plocha pre rozvoj zdravotníctva – psychiatrická  nemocnica
61 – plocha pre rozvoj zdravotníctva – psychiatrická  nemocnica a pre rozvoj bývania – individuálnej  bytovej výstavby, vrátane sociálnej individuálnej  bytovej výstavby
62 – plocha pre rozvoj bývania – individuálnej bytovej  výstavby, vrátane sociálnej individuálnej výstavby

Predmetné regulatívy a limity sa vecne vzťahujú na:

1. Zakázané činnosti

– ťažba stavebných materiálov
– poľnohospodárska (veľko)výroba
– podnikateľské činnosti obťažujúce obyvateľov nad  prípustnú mieru hlukom, zápachom, prachom,  vibráciami, žiarením, nadmernou spotrebou kyslíka,  baktériologický, produkciou nežiadúcich chemických  látok a prvkov
– činnosti pri ktorých sa používajú výbušniny, alebo  iné životu nebezpečné materiály
– činnosti, ktoré nad prípustnú mieru poškodzujú  obytné, pracovné alebo životné prostredie
– činnosti ohrozujúce výchovu detí a vzbudzujúce  všeobecné pohoršenie
– výstavba bytových (nájomných ) domov
– výstavba a prevádzka provizórneho bývania.

2. Funkčné vymedzenie a využitie

V sektoroch 58 a 59 Elba a Štátna mincovňa výroba a s  výrobou súvisiaci obchod a služby. V sektore 60 a  čiastočne 61 zdravotníctvo – areál psychiatrickej nemocnice vrátane rekreačnorehabilitačných priestorov  okolo vodnej plochy. V sektore 62 a čiastočne 61 s obytnou  funkciou, individuálna bytová výstavba vrátane sociálnej  individuálnej bytovej výstavby s pridomovými záhradkami s  možnosťou drobnochovu domácich zvierat v súlade so štatútom  mesta. Podnikateľské aktivity len také, ktoré sa dajú  robiť doma bez negatívnych dôsledkov.

3. Prístup a komunikácie vrátane polohy objektov vzhľadom  na komunikácie

Prístup zo štátnej cesty č.III/05079 miestnymi a  účelovými prístupovými komunikáciami s regulovanou  dopravou,s limitovanými rýchlosťami a obmedzenými  prejazdami. Jestvujúce uličné – stavebné – čiary v  sektoroch 58 až 60 treba zachovať. Možno ich preklenúťstavbami(zmenoustavieb), ktorých spodná hrana bude  minimálne vo výške 4,2 m od chodníka, resp. upraveného  terénu – pri zachovaní jestvujúcej zelene.

V sektoroch 62 a čiastočne 61 s obytnou funkciou  uličné – stavebné čiary musia byť v súlade s vyhláškou č.  83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na  výstavbu v platnom znení a tiež v súlade s vyhláškou č.  35/84 Zb. v znení vyhlášky č. 425/1990 Zb. ktorou sa  vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.

4. Pozemok, koeficient funkčného využitia, vrátane možného  prekročenia a voľné priestranstva

V sektoroch 58 a 59 koeficient funkčného využitia  (pomer úžitkovej plochy všetkých podlaží k ploche sektoru  – pozemku) je stanovený min.0,7 s možnosťou prekročenia o  20 % t.j. 0,7 x 1,2 = 0,84 – 0,85. Pre prípadné ďalšie  investičné zámery vypracované zastavovacie a objemové  štúdie musia byť v súlade s týmto koeficientom. Voľných  priestranstiev na pozemku sa uvažuje celkom 60 %.  Zastavaná plocha pozemkov cca 40 %.

V sektore 60 a čiastočne 61 – psychiatrickej  nemocnice koeficient funkčného využitia je stanovený min.  0,46 s možnosťou prekročenia o 60 % – 0,46 x 1,6 = 0,74  -0,75. Voľných priestranstiev sa uvažuje min.65  %. Zastavaná plocha pozemku 35 %.

V sektore 62 a čiastočne 61 – individuálnej bytovej  výstavby koeficient funkčného využitia je stanovený min.  0,7 s možnosťou prekročenia o 20 % – 0,7 x 1,2 = 0,84 –  0,85. Voľných priestranstiev sa uvažuje 70 % – zastavaná  plocha do 30 % pozemku.

5. Napojenie na inžinierske siete

Všetky nové a rekonštruované objekty (vo všetkých  sektoroch) musia byť vybavené technickým zariadením budov  – ústredným kúrením, zdravotnotechnickým vybavením,  napojené na vodu a kanalizáciu, elektrinu a plyn v súlade  s vyhláškou č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických  požiadavkách na výstavbu v platnom znení a v súlade s STN.

Všetky nové a rekonštruované objekty v sektoroch 58 –  61 musia vyhovovať aj vyhláške č. 297/94 Z.z. o  stavebnotechnických požiadavkách na stavby a technickým  podmienkam zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej  ochrany.

6. Poloha objektov vzhľadom na susedné nehnuteľnosti  (objekty a pozemky)

Odstupy budov nových, rekonštruovaných musia  vyhovovať požiadavkám:

– protipožiarnej bezpečnosti
– oslnenia a osvetlenia podľa STN
– pri bytovej výstavbe – individuálnej bytovej výstavbe aj  vyhláške č. 83/1976 Zb o všeobecných technických  požiadavkách na výstavbu v platnom znení

7. Architektonické podmienky vrátane výšky objektov

V sektoroch 58 a 59 (Elba a Štátna mincovňa) nové a  rekonštruované objekty so šikmou strechou (hoci miernou)  vzhľadom na miestne klimatické podmienky a charakter  krajiny. Tvrdá krytina, alebo bonský šindeľ. Materiál a  farby priečelia – jednotné v príslušnom sektore – musia  byť odsúhlasené mestským architektom a príslušným orgánom  štátnej stavebnej správy. Výška objektov – rímsy max. 6 m.

V sektore 60 a čiastočne 61 – v areáli psychiatrickej  nemocnice platia tie isté podmienky s tým, že nadstavby sú  možné len úpravou podkroví. Polyfunkčné novostavby do 3  nadzemných podlaží + podkrovie tak, aby bol dodržaný  koeficient využitia územia. Na voľnom priestranstve sadové  – parkové úpravy – udržiavať jestvujúcu zeleň a dopĺňať  novú.

V sektore 62 a čiastočne 61 – na plochách určených  pre individuálnu bytovú výstavbu vrátane sociálnej bytovej  výstavby výška objektov max. 2 nadzemné podlažia + obytné  podkrovie. Plochy bytov podľa kategórie B IV – VI v súlade  s STN. Aspoň jedna garáž v objekte. Na pozemkoch môžu byť  umiestnené garáže a drobné stavby, ktoré plnia doplnkovú  funkciu k rodinným domom pokiaľ tieto funkcie nemôžu byť riešené priamo v rodinných domoch. Ostatné čo sa týka  striech, krytiny, materiálu a farby priečelia platia  rovnaké architektonické podmienky ako sú vyššie uvedené.

Tuhý priemyselný a komunálny odpad musí byť  nerušivým spôsobom odvážaný vrátane jeho separovaných  zložiek.

8. Garáže, parkoviská, odstavné plochy

Pre podnikateľské aktivity uvažovať 1 parkovacie  miesto na 60m2. Pre administratívne priestory uvažovať 1  parkovacie miesto 40m2. Pre obchodné priestory uvažovať 1  parkovacie miesto na 25 m2. Pre obytné objekty – rodinné  domy s výnimkou sociálneho bývania uvažovať 1-garáž na 1  byt v objekte rodinných domov alebo na pozemku rodinného  domu 1 parkovacie miesto na komunikácii pred rodinným  domom.

Príloha č. 2

Menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb podľa doplnku č. 1 ÚPN SÚ Kremnica – Jazerný dvor

Na lokalite Jazerný dvor v Kremnici sú uvažované  tieto verejnoprospešné stavby:

A) Vyššia občianska vybavenosť.

Rozšírenie areálu psychiatrickej nemocnice

B) Technická infraštruktúra

1. Miestne obslužné komunikácie

2. Prípojka pre zásobovanie elektrickou energiou

3. Telefónna prípojka a rozvody

4. Prípojka pre zásobovanie vodou a rozvody vody

5. Kanalizácia a čistiareň odpadových vôd

6. Ochranné rigoly prívalových povrchových vôd

Uvedené verejnoprospešné stavby – ich rozsah trasy,  objekty a zariadenia – ich poloha vo vzťahu k jednotlivým  parcelám katastra nehnuteľnosti na lokalite budú upresnené  pri výberoch stavenísk, v prípravnej a projektovej  dokumentácii pred realizáciou.

U vymedzených verejnoprospešných stavieb je možné  právo k pozemkom a stavbám obmedziť a pozemky a stavby  vyvlastniť podľa §29 ods. 2 a §108 ods. 2 stavebného  zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení.

Zdieľať tento príspevok.