VZN 5/2000

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica. Mesto Kremnica v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Časť I.
Úvodné ustanovenia

Čl. 1
(1) Symboly mesta Kremnica sú:
a) erb a farby mesta,
b) zástava mesta,
c) pečatidlo mesta,
d) mestské insígnie.

(2) Verejné uznania mesta Kremnica sú:
a) čestné občianstvo mesta Kremnica,
b) kľúč od mestskej brány,
c) cena mesta Kremnica,
d) cena primátora mesta Kremnica,
e) uznanie.

Časť II
Symboly mesta Kremnica

Čl. 2
Erb a farby mesta

(1) Erb mesta Kremnica tvorí delený štít, v ktorom v hornom modrom poli je zlatá polovica
kolesa, nad ňou zlaté písmeno C. Dolná časť štítu je rozdelená na dve polovice:
– pravá polovica je sedemkrát červeno-strieborne delená,
– ľavá modrá polovica je posiata zlatými ľaliami.

(2) Vyobrazenie erbu mesta Kremnica je v prílohe č. 1 tohoto nariadenia.

(3) Farbami mesta Kremnica sú: červená, zlatá, modrá a biela.

Čl. 3
Zástava mesta

(1) Zástava mesta Kremnica sa skladá zo siedmich pozdĺžnych pruhov – modrého, zlatého, červeného, bieleho, modrého, zlatého a červeného, usporiadaných pod sebou so zástrihom siahajúcim najviac do jednej tretiny zástavy. Zástava je vždy pevne spojená so žrďou alebo priečnym rahnom.

(2) Vyobrazenie zástavy mesta Kremnica je uvedené v prílohe č. 2 tohoto nariadenia.

(3) Vzájomný pomer šírky a dĺžky mestskej zástavy sa ustanovuje tak, že jej dĺžka nepresahuje trojnásobok jej šírky.
Strana 18 Zbierka VZN mesta Kremnica Čistka 4

Čl. 4
Pečatidlo mesta

(1) Pečatidlo mesta Kremnica tvorí pravidelný šesťuholník o priemere opísanej kružnice 60 mm, vo vnútri ktorého je po obvode umiestnený nápis: S. CIVITATIS REGIS KAROLI DE CREMNICIA.

(2) Pečatidlo je navrhnuté podľa mestského pečatidla z roku 1331. Vyobrazenie pečatidla je v prílohe č. 3 tohoto nariadenia.

Čl. 5
Mestské insígnie

(1) V kruhu o priemere 80 mm je mestský znak mesta Kremnica, pod ktorým je umiestnený nápis KREMNICA. Nad kruhom je šesťuholníkový predel, ktorý tvorí pečatidlo mesta Kremnica z roku 1331. Nad pečatidlom vpravo je v šesťuholníku mesiac ako symbol striebra a vľavo je v šesťuholníku slnko ako symbol zlata. Na tieto dva šesťuholníky nadväzuje reťaz, ktorú tvoria striedavo plné kruhy a krúžky. V plných kruhoch je
umiestnená ľalia kráľovského rodu Anjou.

(2) Vyobrazenie mestských insígnií je v prílohe č. 4 tohoto nariadenia.

Časť III
Zásady používania symbolov mesta Kremnica

Čl. 6
Erb mesta

(1) Erb mesta sú oprávnení používať:
a) Mestské zastupiteľstvo a jeho orgány,
b) primátor mesta,
c) organizácie zriadené mestom.

(2) Erb mesta sa používa:
a) na pečatidle a insígniách mesta,
b) na budovách, v ktorých majú sídlo orgány mesta a organizácie zriadené mestom,
c) v rokovacích miestnostiach orgánov mesta a v obradnej sieni mesta Kremnica,
d) na označovanie katastrálneho územia mesta,
e) na označenie vozidiel mesta, Mestskej polície mesta Kremnica, Požiarnej ochrany mesta Kremnica, organizácií zriadených mestom alebo s majetkovou účasťou mesta,
f) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva, primátora a zamestnancov mesta,
g) na rovnošatách zamestnancov Mestskej polície v Kremnici a Dobrovoľného požiarneho zboru v Kremnici,
h) na korešpondencii orgánov mesta, Mestskej polície v Kremnici, organizácií zriadených mestom alebo s majetkovou účasťou mesta podľa schváleného jednotného vzoru,
i) na úradných pečiatkach orgánov mestského zastupiteľstva a primátora mesta,
j) na listinách o udelení čestného občianstva mesta, ceny mesta a ceny primátora a uznaniach mesta Kremnica,
k) na propagačných materiáloch vydávaných mestom alebo v spolupráci s mestom.

(3) Erb mesta sa umiestňuje nad hlavným vchodom budovy alebo po pravej strane hlavného vchodu z čelného pohľadu. Umiestňuje sa nad tabuľou označujúcou názov orgánu alebo organizácie oprávnenej erb používať.

(4) Použitie erbu mesta v iných prípadoch ako je to uvedené v čl. 6 ods.2 a 3 je podmienené súhlasom Mestskej rady v Kremnici po vyžiadaní si stanoviska komisie obchodu a cestovného ruchu.

(5) Záujemca o použitie erbu je povinný podať si žiadosť, ktorá musí obsahovať:
a/ účel, na ktorý sa erb použije (komerčný, propagačný a pod.),
b/ úplný grafický návrh spôsobu použitia erbu mesta,
c/ obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu.

(6) Za udelenie súhlasu na použitie erbu môže Mesto Kremnica v odôvodnených prípadoch (napr. komerčné účely) požadovať finančnú úhradu. Výšku úhrad určí mestská rada. Použitie erbu podľa čl. 6 ods. 2 úhrade nepodlieha.

(7) Za erb mesta sa považuje aj jeho čiernobiele alebo jednofarebné zobrazenie, alebo jednofarebná napodobenina z kovu, keramiky, alebo iného materiálu zodpovedajúca zobrazeniu erbu.

Čl. 7
Zástava mesta Kremnica

(1) Zástava mesta Kremnica /ďalej len „zástava“/ sa používa pri slávnostných príležitostiach a počas dní a pri udalostiach významných pre mesto Kremnica.

(2) Pokyn na hromadnú výzdobu mesta zástavami vydáva primátor mesta. Pokyn obsahuje dôvod výzdoby a údaj o jej začiatku a konci.

(3) Ak sa používa štátna zástava spolu so zástavou mesta, obidve sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom sa štátna zástava z čelného pohľadu umiestňuje vľavo. Ak sa používa zástava mesta spolu s inou zástavou, tak zástava mesta sa umiestňuje z čelného pohľadu vľavo.

(4) Na zástave ani na stožiari sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod.

(5) Pri smútočných udalostiach sa zástava spúšťa do pol žrde.

(6) Zástava sa nesmie použiť poškodená ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

(7) Pri vztyčovaní a snímaní sa zástava vztyčuje a sníma bez prerušenia, pomaly a dôstojne; pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

Čl. 8
Pečatidlo mesta

(1) Pečatidlo mesta používa primátor mesta Kremnica pri slávnostných príležitostiach na pečatenie najdôležitejších a najvýznamnejších úradných písomností, na blahoprajné alebo ďakovné listy jubilujúcim osobám, organizáciám, inštitúciám a na listy partnerským mestám.

(2) Pečatenie môže byť do vosku alebo tzv. suchým spôsobom priamo na list.

Čl. 9
Mestské insígnie

(1) Primátor mesta Kremnica, jeho zástupca a poverení poslanci mestského zastupiteľstva používajú mestské insígnie najmä pri:
a) oficiálnom privítaní predstaviteľov politického a verejného života Slovenskej republiky,
b) oficiálnom prijatí predstaviteľov iných štátov a zahraničných delegácií,
c) pri slávnostných príležitostiach, akými sú napríklad slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, posledná rozlúčka, prijatie do života, prijatie jubilantov, predstaviteľov športového, kultúrneho a spoločenského života a pod.

(2) Mestské insígnie je možné vo výnimočných prípadoch použiť i mimo mesta, napríklad pri návšteve partnerského mesta a pod.

Časť IV
Ochrana symbolov mesta Kremnica

Čl. 10
(1) Symboly mesta je potrebné mať v úcte a vážnosti. Nesmú sa používať spôsobom, ktorý by ich znevažoval.

(2) Za dôstojné používanie a zaobchádzanie so symbolmi mesta a za ich ochranu zodpovedá ten, kto ho používa alebo použil.

(3) Erby používané do doby nadobudnutia účinnosti tohoto nariadenia a spĺňajúce jeho náležitosti sa považujú za erby schválené týmto nariadením.

(4) Symboly mesta, ktorých používanie alebo podoba sa prieči ustanoveniam tohoto nariadenia, prikáže Mesto Kremnica odstrániť a to tomu, kto symboly používa. Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď sa predmety obsahujúce symboly mesta, vyrábajú bez potrebného súhlasu (napríklad propagačné materiály, suveníry, tričká,
šálky, poháre, odznaky a pod.) alebo nie sú v súlade s týmto nariadením.

Časť V
Verejné uznania mesta Kremnica

Čl. 11
Čestné občianstvo mesta Kremnica

(1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie mesta Kremnica, o ochranu jeho záujmov a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo mesta Kremnica.

(2) Návrh na udelenie čestného občianstva môžu predkladať poslanci Mestského zastupiteľstva a primátor mesta. Návrh musí byť podaný písomne a riadne zdôvodnený.

(3) Čestné občianstvo možno udeliť občanom Slovenskej republiky ako i cudzím štátnym príslušníkom.

(4) Čestné občianstvo je možné výnimočne udeliť aj in memoriam. V takomto prípade sa čestné občianstvo odovzdá rodinnému príslušníkovi oceneného.

(5) O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(6) O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta.
a/ Listina obsahuje:
– meno oceneného,
– stručné zdôvodnenie udelenia čestného občianstva, resp. stručná charakteristika osoby oceneného, jeho diela, činu, výkonu a pod.,
– dátum udelenia čestného občianstva a podpis primátora.
b/ V prípade udelenia čestného občianstva cudziemu štátnemu príslušníkovi možno listinu vyhotoviť i v jazyku pocteného občana.
c/ V strede hornej polovice listiny je zobrazená postava kľačiacej sv. Kataríny, patrónky mesta, za ktorou je gotické lomené okno; pod týmto vyobrazením je umiestnený text listiny o udelení čestného občianstva, ceny mesta, resp. ceny primátora mesta. Vyobrazenie listiny je v prílohe č. 5 tohto nariadenia.

(7) Slávnostné udelenie čestného občianstva sa vykonáva spravidla na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Poctený občan sa po prevzatí listiny zapisuje do katarínskej knihy.

(8) Evidenciu o predložených návrhoch a udelených čestných občianstvach ako aj ostatnú administratívu s nimi spojenú zabezpečuje Mestský úrad v Kremnici.

Čl. 12
Kľúč od mestskej brány

(1) Vrcholným predstaviteľom Slovenskej republiky alebo iných štátov ako aj predstaviteľom partnerských miest a regiónov je možné udeliť kľúč od mestskej brány.

(2) O udelení kľúča od mestskej brány rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora alebo poslanca mestského zastupiteľstva.

(3) O udelení kľúča od mestskej brány sa vyhotovuje listina, pri ktorej sa použijú primerane ustanovenia čl. 11 ods. 6 tohoto nariadenia.

(4) Kľúč od mestskej brány môže byť odovzdaný na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, v medzibrání mestského opevnenia, alebo na inom, tomuto významnému aktu, vhodnom mieste (napríklad aj mimo mesta Kremnica).

Čl. 13
Cena mesta Kremnica

(1) Cena mesta Kremnica sa udeľuje najmä za:
a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti,
b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, spoločenský, kultúrny a športový rozvoj mesta Kremnica, o jeho propagáciu doma i v zahraničí,
c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov,
d) činnosť osôb a organizácií pri záchrane a obnove kultúrnych a technických pamiatok mesta Kremnica.

(2) Návrh na udelenie ceny mesta Kremnica môžu predkladať poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta ako aj organizácie na území mesta Kremnica. Návrh musí byť podaný písomne a riadne zdôvodnený.

(3) Na cenu mesta Kremnica sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 11 ods. 3 až 8 tohoto nariadenia.

(4) Cenu mesta tvorí :
a/ medaila z materiálu bronz patina /tombak/ o priemere 50 mm. Na jej prednej strane je zobrazená postava kľačiacej sv. Kataríny, patrónky mesta, za ktorou je gotické lomené okno; po obvode je umiestnený nápis „Cena mesta Kremnica“ a napravo v strede je rok udelenia. Na zadnej strane medaily je zobrazený v gotickom lomenom okne erb mesta Kremnica
b/ listina o udelení ceny mesta Kremnica v zmysle čl. 11 ods. 6

(5) Vyobrazenie ceny mesta /medaila/ je v prílohe č. 6 tohto nariadenia

Čl. 14
Cena primátora mesta Kremnica

(1) Cena primátora sa udeľuje osobe za mimoriadny prínos alebo činy v oblasti humánnej, kultúrnej, spoločenskej a športovej.

(2) O udelení ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta po prerokovaní návrhov v mestskej rade.

(3) Návrh na udelenie ceny môžu predložiť okrem primátora aj poslanci mestského zastupiteľstva, inštitúcie na území mesta, spoločenské organizácie. Návrh musí byť podaný písomne a riadne zdôvodnený.

(4) Cena primátora sa udeľuje najmä občanom mesta Kremnica, ale vo výnimočných prípadoch je možné udeliť ju aj iným občanom Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom.

(5) Na cenu primátora sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 11 ods. 6 až 8 tohoto nariadenia.

(6) Cenu primátora tvorí :
a/ vecná cena – teleso v tvare otvoreného ihlana z materiálu bronz liaty o výške 26 cm, v hornej časti je zobrazená postava kľačiacej sv. Kataríny, patrónky mesta, za ktorou je lomené okno. Na zadnej strane je zobrazený v gotickom lomenom okne erb mesta Kremnica.
b/ listina o udelení ceny primátora mesta Kremnica v zmysle čl. 11 ods. 6

(7) Vyobrazenie ceny primátora mesta /vecnej ceny/ je v prílohe č. 7 tohto nariadenia.

Čl. 15
Uznanie

(1) Primátor mesta Kremnica môže po prerokovaní v mestskej rade udeliť uznanie obyvateľom mesta Kremnica, organizáciám a inštitúciám pôsobiacim na území mesta Kremnica alebo s mestom spolupracujúcimi, poslancom Mestského zastupiteľstva a zamestnancom mesta Kremnica za významný podiel na rozvoji mesta, za významný
podiel na činnosti samosprávnych orgánov mesta a za pomoc mestu pri plnení jeho úloh.

(2) Uznanie mesta môže byť:
a) vecný dar,
b) finančná odmena,
c) pamätný list
d) ďakovný list.

Časť VI
Sankcie

Čl. 16
(1) Porušenie a nedodržiavanie tohoto nariadenia právnickou osobou môže byť postihnuté pokutou do výšky 100 000,- Sk podľa § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2) Porušovanie a nedodržiavanie ustanovení tohoto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom podľa § 46 alebo § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Tento priestupok môže byť riešený :
a/ v blokovom konaní uložením blokovej pokuty do 500,- Sk Mestskou políciou v Kremnici,
b/ prejednaním priestupku príslušným správnym orgánom.

Časť VII
Spoločné a záverečné ustanovenia

Čl. 18
(1) Kontrolu používania tohoto nariadenia vykonávajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Kremnici a poverení zamestnanci mesta Kremnica.

(2) Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 15/95 o používaní a ochrane mestských symbolov a podmienkach udeľovania čestného občianstva mesta Kremnica.

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Kremnica sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Kremnici dňa 29. mája 2000 uznesením číslo 98/0005.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 31. 5. 2000 do 14. 6. 2000.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 14. 6. 2000.

RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.