VZN 5/2001

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 5/2001, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta sa mení a dopĺňa nasledovne: V Čl. 6 ods. 4 sa vypúšťa text: „po vyžiadaní si stanoviska komisie obchodu a cestovného ruchu“.

Čl. 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 153/0107 zo dňa 16. júla 2001.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 19. 7. 2001 do 2. 8. 2001.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 2.8.2001.

RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.