VZN 6/2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/2004, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 5/2000 o mestských symboloch a verejných uznaniach mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2000 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V časti III, Čl. 6, ods. 2, písm. g) sa pôvodný text: „Dobrovoľného požiarneho zboru“ mení na text: „Dobrovoľného hasičského zboru“.

2. V časti III, Čl. 6, ods. 4 sa pôvodný text: „súhlasom Mestskej rady v Kremnici po vyžiadaní si stanoviska komisie obchodu a cestovného ruchu.“ mení na text: „súhlasom primátora mesta.“.

3. V časti III, Čl. 6 sa vypúšta celý ods.6. Nasledujúci ods. 7 sa prečísľuje na ods.6.

4. V časti V, Čl. 14 ods. 2 sa pôvodný text: „v mestskej rade“ mení na text: „v komisii rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu“.

5. V časti V, Čl. 15 ods. 1 sa pôvodný text: „v mestskej rade“ mení na text: „v komisii rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu“.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 75/0403 zo dňa 11. marca 2004.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 15. 3. 2004 do 29. 3. 2004.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 29. 3. 2004.

Zdieľať tento príspevok.