VZN 6/96

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 6/96 o vylúčení objektu č. 265/60 z odpredaja bytov. Mestské zastupiteľstvo v Kremnici v zmysle §-u 6 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení ďalších zmien  a doplnkov a §31 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v znení  ďalších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Objekt 265/60 nachádzajúci sa na ulici ČSA, parcela  číslo 1223, ktorý je vo vlastníctve mesta Kremnica, vylučuje  sa z odpredaja bytov po dobu 15 rokov od vydania  kolaudačného rozhodnutia po jeho rekonštrukcii a je vyhradený pre účely nájomného bývania.

Čl. 2

Prideľovanie bytov v zrekonštruovanom objekte sa bude  riadiť podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia číslo  8/95 o hospodárení s bytmi. Uprednostňované budú mladé  rodiny a starší občania, ak uvoľnia byt pre rodinu s deťmi.

Čl. 3

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/1996 bolo schválené  uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 41/9604 dňa  29. apríla a nadobúda účinnosť po 15 dňom od jeho  zverejnenia, t. j. dňom 15. mája 1996

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
V Kremnici dňa 30. 4. 1996

Zdieľať tento príspevok.