VZN 7/2008

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 7/2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica číslo 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica číslo 2/2005. Mesto Kremnica podľa § 6 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica číslo 11/2001 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Kremnica číslo 2/2005 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Čl. 4 sa dopĺňa nový bod 2 nasledovného znenia:
„(2) Pre oblasť telesná kultúra sa upravujú podmienky poskytovania dotácií podľa pravidiel – Príloha č. 1.“.

Príloha č.1 Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica pre oblasť telesná kultúra

 

2. V Čl. 4 sa dopĺňa nový bod 3 nasledovného znenia:
„(3) Pre oblasť rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, tvorby ochrany alebo šírenia kultúrnych hodnôt, zachovania kultúrneho dedičstva, rozvoj výchovy, vzdelávania a osvety sa upravujú podmienky podľa pravidiel – Príloha č. 2.“.

Príloha č. 2 Pravidlá pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica pre oblasť kultúra

 

3. Čl. 7 ods. 1 sa mení nasledovne:
„Žiadať o poskytnutie dotácie možno na základe podmienok a v lehotách zverejnených mestom len písomnou formou a na príslušnom tlačive. Tlačivo si môže záujemca stiahnuť na internetovej stránke mesta www.kremnica.sk, alebo osobne vyzdvihnúť na mestskom úrade.“.

4. V Čl. 6 ods. 4 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„(4) V priebehu rozpočtového roka sú termíny uzávierky prijímania žiadostí nasledovné: – k 28. februáru,
– k 31. máju,
– k 31. augustu príslušného roka.“.

5. V Čl. 11 ods. 2 písm. e) sa pôvodný text: „do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka“ mení na text: „do 10. decembra príslušného rozpočtového roka.“.

Čl. 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 307/0812 zo dňa 4. decembra 2008.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 08.12.2008 do 22.12.2008.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2009.

Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

 

Zdieľať tento príspevok.