VZN 7/96

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 7/96 o mestských fondoch. Mestské zastupiteľstvo mesta Kremnica v zmysle §6 a §7 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o mestských fondoch (ďalej len nariadenie)

§ 1
Účel úpravy

Toto nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť zriadenie, pravidlá tvorby a používanie fondov mesta.

§ 2

Mestské zastupiteľstvo zriadilo nasledovné fondy :

a) fond rozvoja bývani,
b) rezervný fond,
c) cestný fond,
d) fond životného prostredia,
e) fond na obnovu kaplniek a kostola na Kalvárii v Kremnici,
f) fond pre rozvoj mesta.

§ 3

Pravidlá tvorby a používania jednotlivých fondov podľa ust. §2 písm a) až d) sú uvedené v prílohách 1 až 4 tohto nariadenia.

§ 4

Spoločné ustanovenia pre fondy podľa us. §2 písm. a) až d)

Pre fondy podľa us. §2 písm a) až d) platí :

1) Správcom každého fondu je primátor, ktorý o jeho použití rozhoduje na návrh poslancov Mestského zastupiteľstva, občanov, právnických alebo fyzických osôb, Mestského úradu alebo z vlastného poznania po konzultácii v Mestskej rade alebo na základe uznesení Mestského zastupiteľstva.

2) Fondy nie sú súčasťou rozpočtu mesta a sú vedené na podúčtoch bežného účtu, resp. na osobitnom účte.

3) Zostatky fondov sa na konci roka prevedú do roka nasledujúceho.

4) Rozhodovacia právomoc primátora pre fondy podľa us. §2 písm. a) až d) :

a) do hodnoty 10 tis. Sk informuje primátor Mestskú radu,
b) do hodnoty 25 tis. Sk so súhlasom Mestskej rady,
c) nad hodnotu 25 tis. Sk so súhlasom Mestského zastupiteľstva.

§ 5
Spoločné ustanovenia pre ostatné fondy

Pravidlá tvorby a rozhodovania o použití ostatných fondov určia samostatné štatúty týchto fondov schválených Mestským zastupiteľstvom.

§ 6
Kontrola použitia fondu

Súčasťou odborného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Kremnica bude aj správa o tvorbe a použití jednotlivých fondov.

§ 7

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva číslo 56/9606 dňa 24. júna 1996 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po vyvesení na úradnej tabuli.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta
V Kremnici dňa 27. 6. 1996

Príloha č. 1

FOND ROZVOJA BÝVANIA

1. Všeobecné ustanovenia

Fond je zriadený v nadväznosti na us. §30 zákona NR SR č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien.

2. Tvorba fondu

Fond je tvorený z finančných prostriedkov, ktoré mesto získa z predaja bytov, nebytových priestorov a súvisiacich pozemkov.

3. Použitie fondu

Prostriedky fondu sa použijú na obnovu a rozvoj bytového vodnú, výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.

Príloha č. 2

REZERVNÝ FOND

1. Všeobecné ustanovanie

Fond je zriadený v nadväznosti na us. §25 ods. 3 zákona SNR č. 567/92 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších zmien.

2. Tvorba fondu

Fond sa tvorí z prebytku hospodárenia mesta vo výške 10 %.

3. Použitie fondu

Rezervný fond možno použiť na krytie výdavko nezabezpečených rozpočtom najmä na :

a) krytie neinvestičných a investičných výdavkov,
b) údržbu a opravy hmotného majetku,
c) úhradu pokút a penálov,
d) splátky prijatých úverov a úrokov z nich,
e) dobrovoľné príspevky a dary,
f) na prevody do iných fondov mesta.

Príloha č. 3
CESTNÝ FOND

1. Všeobecné ustanovenia

Fond je zriadený v nadväznosti na ust. zákona SNR č. 567/92 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení neskorších zmien.

2. Tvorba fondu

Fond sa tvorí z finančných prostriedkov, ktoré mesto získa z podielových daní zo štátneho rozpočtu.

3. Použitie fondu

Prostriedky fondu sa používajú na opravy, obnovu a budovanie miestnych komunikácií.

Príloha č. 4
FOND ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

1. Všeobecné ustanovenia

Fond je zriadený v nadväznosti na ust. §7 ods. 2 zákona SNR č. 311/92 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien.

2. Tvorba fondu

Fond sa tvorí najmä :

a) z pokút zaplatených za znečisťovanie životného prostredia,
b) z časti prostriedkov za skládkovanie a likvidáciu odpadov,
c) z príspevkov a dotácií štátnych fondov.

3. Použitie fondu

Prostriedky fondu sa používajú na :

a) budovanie ekologických stavieb (kanalizačný zberač, čistička odpadových vôd)
b) zabezpečenie likvidácie a skládkovanie odpadov,
c) odstraňovanie ekologických havárií,
d) sanáciu ekologicky návratných území.

Zdieľať tento príspevok.