VZN 9/2002

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica číslo  9/2002 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/1996 o mestských fondoch. Mesto Kremnica podľa § 6, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 7/1996 o mestských fondoch sa mení a dopĺňa nasledovne:
V § 2 sa vypúšťa text: „ e) fond na obnovu kaplniek a kostola na Kalvárií v Kremnici.“
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

Čl. 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo  70/0204 dňa 29. 4. 2002.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1.      Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského úradu v Kremnici v dobe od  30. 4. 2002  do 14. 5.2002.

2.      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 14. 5. 2002.

RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta úradu

Zdieľať tento príspevok.