VZN 1/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica číslo 1/2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2006 sa mení a dopĺňa nasledovne :

1. Článok 3 sa dopĺňa o nové odseky 5) a 6) nasledovného znenia: „(5) Verejnoprospešné zariadenia sú všetky zariadenia, ktoré slúžia všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta. Sú to napr. lavičky, miesta pre hry detí vrátane zariadení týchto miest, odpadové koše, autobusové zastávky vrátane prístreškov, informačné tabule, dopravné značky, mobilná zeleň, odpočívadlá na turistických trasách, altánky cyklotrás.

(6) Verejne prístupné objekty sú budovy alebo iné objekty majúce charakter pozemkovej alebo stavebnej nehnuteľnosti, ktoré slúžia všetkým obyvateľom a návštevníkom mesta a sú voľne prístupné buď nepretržite alebo vo vyhradenom čase. Sú to napr. budovy, v ktorých sídlia orgány verejnej správy, autobusová a vlaková čakáreň, verejné parky, verejne prístupné športoviská alebo ich časti, detské ihriská, cintorín.“

2. Doterajší odsek 5 v článku 3 sa označuje ako odsek 7 a má nasledovné nové znenie:

„(7) V pochybnostiach, či ide o verejné priestranstvo, verejnoprospešné zariadenie alebo verejne prístupný objekt je oprávnené rozhodnúť Mesto Kremnica.“

3. Za doterajší článok 6 sa dopĺňa nový článok 6a nasledovného znenia:

„Čl. 6a
Ochrana verejnoprospešných zariadení a verejne prístupných objektov

(1) Je zakázané akokoľvek poškodzovať, znečisťovať, premiestňovať a odcudzovať verejnoprospešné zariadenia alebo ich časti alebo iným spôsobom nevhodne nakladať s týmito zariadeniami.

(2) Vo verejne prístupných objektoch sa každý musí správať primerane účelu, na ktorý objekt slúži. Nemôže sa správať tak, aby obťažoval alebo obmedzoval iných. Je pri tom povinný rešpektovať pokyny vydané vlastníkom alebo správcom objektu.

(3) Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a znečisťovanie verejne prístupných objektov alebo ich častí alebo iné nevhodné správanie v týchto objektoch.“

Čl. 2
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 37/0703 zo dňa 15. 3. 2007.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradných tabuliach mesta Kremnica v dobe od 19. 3. 2007 do 2. 4. 2007.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 2. 4. 2007.

Zdieľať tento príspevok.