VZN 12/2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 12/2002, o školských obvodoch základných škôl na území mesta Kremnica. Mesto Kremnica v súlade s §6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 4 ods. 11 zákona číslo 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť školské obvody týchto základných škôl:
Základná škola, Kremnica, Ul. Angyalova 401/26,
Základná škola, Kremnica, Ul. P. Križku 392/8.

Čl. 2

(1) Školské obvody základných škôl zriadených Mestom Kremnica tvoria časť jeho územia, v obvode ktorého sa nachádza škola, s prihliadnutím na primerané (rovnomerné) rozmiestnenie žiakov.

(2) Školské obvody jednotlivých škôl zriadených Mestom Kremnica sú nasledovné:
Základná škola, Ul. Angyalova 401/26 – celé mesto,
Základná škola, Ul. P. Križku 392/8 – celé mesto.

(3) Mesto Kremnica dohodne so susednými obcami Krahule, Kremnické Bane, Kunešov, Kopernica, Lúčky, Horná Ves, Dolná Ves, Bartošova Lehôtka, Nevolné, Ihráč spoločné školské obvody základných škôl.

Čl. 3

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 148/0207 zo dňa 15. júla 2002.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 16. 7. 2002 do 30. 7. 2002.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 30. 7. 2002.

RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.