VZN 18/2002

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 18/2002, o záväzných častiach ÚPD VÚC Kremnické vrchy – Zmena ÚPN Z KSCR Skalka. Mesto Kremnica v súlade so zákonom číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

ČASŤ I.
Úvodné ustanovenie

Čl. 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti ÚPD VÚC Kremnické vrchy – Zmena ÚPN Z KSCR Skalka, schváleného mestským zastupiteľstvom v Kremnici dňa 18.11.2002.

Čl. 2

Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Riešené územie územnoplánovacej dokumentácie je vymedzené v grafickej časti ÚPD VÚC Kremnické vrchy – Zmena ÚPN Z KSCR Skalka, pričom toto VZN je platné na katastrálnom území mesta Kremnica. Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2015. Urbanistický návrh však v niektorých aspektoch túto etapu zámerne prekračuje z dôvodu rezervovania územia pre plánované investičné akcie.

ČASŤ II.
Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie, využívanie a dotváranie riešeného územia, bude v návrhovom období potrebné v plnej miere akceptovať záväzné regulatívy vypracované pre tieto záujmové okruhy :

Čl. 3
Regulatívy funkčné

1. V oblasti štruktúry osídlenia
– za nosnú funkciu v stredisku R a CR Skalka považovať šport, rekreáciu a relaxáciu
– pri zabezpečovaní rozvoja „rekreačného osídlenia“ Skalky vychádzať z jestvujúcej štruktúry osídlenia, dopravného skeletu, terénu a zelene
– plochy kondičného centra s funkčnou väzbou na všetky lyžiarske bežecké trate rozvíjať v priestore od cesty II/578 a obslužnej cesty Telekomunikácií smerom východným
– nové plochy pre rozvoj zjazdového lyžovania zabezpečovať na severnej strane strediska Skalka
– nové plochy pre zabezpečenie rekreačných zariadení a areálu penziónu v južnej časti strediska Skalka
– nové plochy pre rozvoj servisných služieb, občerstvenia i ubytovania pre návštevníkov budovať vo vrcholovej časti strediska Skalka
– navrhované plochy snowboard parku rozvíjať na lokalite Gregy
– navrhovanú sánkársku dráhu dobudovať v severnom úseku pôvodnej spevnenej komunikácie Skalka – Kremnica
– lyžiarsky vlek Turček „starý“ skrátiť vo vrcholovej časti cca o 50 m
– lyžiarsky vlek Elbak premiestniť smerom južným až juhozápadným o cca 10 m
– vo vrcholovej časti strediska Skalka vybudovať nový detský vlek o dĺžke 60 m
– na severných svahoch strediska Skalka vybudovať nové zjazdové lyžiarske plochy, navzájom funkčne prepojené
– na severných svahoch strediska Skalka vybudovať novú sedačkovú lanovku o dĺžke 1100m
– paralelne s lyžiarskym vlekom Pod Limbou situovať navrhovanú prenosnú letnú bobovú dráhu
– na riešenom území strediska Skalka založiť a vybudovať útvar lesného parku.

2. V oblasti životného prostredia
– v oblasti komunálnych odpadov zabezpečiť ich triedenie
– riešiť predĺženie kanalizačného odpadu po profil na toku Skalka s potrebným minimálnym prietokom
– rekonštruovať nevyhovujúce jestvujúce ČOV
– riešiť prípadný terciálny stupeň čistenia splaškových vôd

3. V oblasti dopravy
– rezervovať a uvažovať s plochami pre výstavbu komunikácií obslužných prístupových triedy C3 a D1
– uvažovať s plochami pre výstavbu peších komunikácií
– rezervovať plochy pre výstavbu záchytného parkoviska pre osobné autá v počte 200 parkovacích miest
– rezervovať plochu pre výstavbu odstavných plôch pre 32 autobusov a počítať s rezervou pre 16 autobusov popri prístupovej komunikácii k štadiónu
– vybudovať zariadenia pre autobusy hromadnej dopravy autobusovej – nástupište a výstupište
– uvažovať s plochami statickej dopravy osobných áut pri ubytovacích zariadeniach v počte 1 miesto osobných áut na 3 – 4 návštevníkov

4. V oblasti vodného hospodárstva
– zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou dobudovaním rozostavaného verejného vodovodu, ktorého zdrojom pitnej vody je vrt LX4 v nive potoka Turček a realizáciou navrhovaného rozšírenia verejného vodovodu vo väzbe na uvažovaný územný rozvoj
– zabezpečiť tlakové pomery v spotrebisku redukciou tlaku vo vodovodnej sieti
– zabezpečiť požiarnu ochranu z verejného vodovodu, resp. zasnežovacieho systému
– rešpektovať jestvujúce samostatné vodovody pre chatu Minciar a Horský hotel Skalka do doby, pokiaľ tieto zariadenia nebudú napojené na verejný vodovod
– rešpektovať jestvujúci systém zneškodňovania splaškových vôd v individuálnych čistiacich zariadeniach a zaústenie vyčistených splaškových vôd do kanalizačného odpadu
– pri návrhu technológie čistenia odpadových vôd rešpektovať etapizáciu výstavby v území a nárazovosť produkcie spalškových vôd
– vyriešiť profil vyústenia vyčistených odpadových vôd do recipientu, pretože jestvujúci recipient pravostranný prítok ev. č. 378 toku Skalka nevyhovuje navrhovaným potrebám
– splaškové vody od malých producentov mimo dosahu jestvujúceho kanalizačného komplexu rozšíreného vo väzbe na územný rozvoj akumulovať vo vodotesných žumpách s vývozom podľa potreby do ČOV Horná Ves
– dodržať sanitárny prietok v potoku Turček na úrovni Q 355 = 3,5 l.s-1 pri odbere vody pre zasnežovanie lyžiarskych zjazdových tratí
– nádrž na zasnežovanie bežeckých lyžiarskych tratí plniť v dobe minimálneho odberu vody pre verejný vodovod (v nočných hodinách)

5. V oblasti zásobovania elektrickou energiou
– realizovať rekonštrukciu a posilnenie prívodného distribučného 22 kV vedenie od transformovne 110/22 kV Kremnica pre uvažovaný nárast výkonu o cca 2 MW a prierez vodičov na technicko-ekonomicky ešte únosný prierez 3 x AlFe 110
– realizovať nové zahusťovacie murované trafostanice TS 1, TS 2, TS 3, TS 4 s kapacitou transformátora podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc
– realizovať demontáž jestvujúcej stožiarovej trafostanice TS FORTÚNA a nahradiť ju murovanou trafostanicou s výkonom 630 kVA
– realizovať rekonštrukciu jestvujúcej trafostanice TS SKALKA 2 x 630 kVA o rozšírenie VN 22 kV rozvodne o nové vývody
– realizovať vybudovanie nových 22 kV prípojok z linky č. 475 pre novonavrhované zahusťovacie murované trafostanice dvoma 22 kV suchými káblami, kde bude zabezpečené zokruhovanie jednotlivých trafostaníc až po TS-TV VYSIELAČ
– realizovať NN sekundárne vývody z trafostaníc
– NN sekundárnu sieť v navrhovanej urbanizovanej zástavbe a areáli zóny CR SKALKA realizovať zemnými káblami typu AYKY do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez prípojkové skrine objektov s možnosťou dosiahnutia dvojcestného zásobovania
– vonkajšie osvetlenie v novourbanizovaných lokalitách realizovať výbojkovými svietidlami na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom AYKY do 25 mm2, spínanie osvetlenia riešiť prostredníctvom skríň RVO od trafostaníc pripojených na centrálny impulz

6. V oblasti telekomunikácií
– realizovať rekonštrukciu a rozšírenie nevyhovujúcej miestnej telefónnej siete v intenzifikovaných lokalitách metalickými káblami zemnou úložnou kabelážou
– realizovať novú miestnu telefónnu sieť zemnou úložnou kabelážou metalickými káblami v novourbanizovaných lokalitách, z digitálnej ATÚ Kremnica v potrebnej kapacite

7. V oblasti funkčného využívania územia z hľadiska krajinnoekologických aspektov
– akceptovať vylúčenie strediska rekreácie a cestovného ruchu Skalka z územia navrhovanej CHKO Kremnické vrchy podľa návrhu Zmeny ÚPN Z Skalka
– akceptovať parkový les a rekreačnú funkciu riešeného územia, zabezpečiť v novom lesnom hospodárskom pláne funkčné typy priestorového rozdelenia lesa s rekreačnou funkciou a jeho diferencované využívania
– použiť v rekreačných centrách len stanovištne vhodné a pôvodné druhy drevín, aby bola maximálne obmedzená introdukcia inváznych druhov
– použiť na zjazdových tratiach provenienčné druhy tráv zodpovedajúce stanovištným podmienkam
– doplniť okrajové polohy lesa zjazdových tratí a horských dopravných zariadení viacvrstevnatým podrastom v druhovej a vekovej skladbe zabezpečujúcej ekologickú stabilitu daného lesného porastu

8. V oblasti plôch lesného pôdneho fondu určených na iné funkčné využitie
– akceptovať navrhovanú zmenu súčasného využívania lesného pôdneho fondu v navrhovaných lokalitách
– v lokalitách 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 17, 18, 20 a 21 akceptovať trvalý záber lesného pôdneho fondu
– v lokalitách 9, 12a, 12b, 12c, 13, 16, 19a, 19b, 19c, 19d a 19e akceptovať dočasný záber lesného pôdneho fondu

Čl. 4
Regulatívy priestorové

1.2. Regulatívy priestorové

– za hlavnú kompozičnú os považovať cestné teleso II/578 so sprievodným lesným výsekom končiacim v areáli TV vysielača Suchá Hora
– vo vrcholovej časti Kremnických vrchov nevytvárať navrhovanými objektmi novú dominantu
– objekt 1 – horský hotel Skalka – 4. nadzemné podlažia, nevyužité podkrovie, zachovať pôvodnú priestorovú koncepciu
– objekt 2 – objekt ICHR – rešpektovať súčasnú priestorovú koncepciu
– objekt 3 – hotel Fortúna – stav, 4 nadzemné podlažia, nevyužité podkrovie, prístavba maximálne 4 nadzemné podlažia, dostavba doplnkových služieb
– objekt 4 – Horská služba – zachovať jestvujúcu priestorovú koncepciu
– objekt 5 – hotel Limba – stav, zachovať 3 nadzemné podlažia a podkrovie, dobudovať doplnkové služby, sqashové, tenisové ihrisko a rozšíriť jestvujúce parkovisko
– objekt 6 – horský hotel Minciar – zachovať 3 nadzemné podlažia v priestore využitého podkrovia
– objekt 7 – Koliba pri Minciari – rešpektovať súčasnú priestorovú koncepciu
– objekt 8 – snowboard park – podmienkou realizácie parku je zabezpečenie – odborného posudku, ktorý potvrdí alebo vyvráti vplyv inzolácie na kvalitu snehovej prikrývky a jej využívanie na športové účely – odborného posudku, ktorý preukáže vhodnosť podložia v severnej časti parku súvisiaceho s ochranným lesom v tejto časti záberu LPF
– objekt 9 – občerstvenie pri snowboard parku a obsluha vleku, maximálny počet nadzemných podlaží – 1, strechy šikmé
– objekt 10 – prenosná bobová dráha – letná prevádzka
– objekt 11 – objekty ICHR – stav, rešpektovať súčasnú priestorovú koncepciu
– objekt 12 – chata Elbak – stav, rešpektovať súčasnú priestorovú koncepciu
– objekt 13 – penzión pri ski servise – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 2, podkrovný priestor využiť na prevádzku penziónu, strechy šikmé
– objekt 14 – ski servis – dostavba zo severnej strany, maximálny počet nadzemných podlaží – 1, počítať s využitím priestoru podkrovia, strechy šikmé
– objekt 15 – ski servis – dostavba garáží pre „snežnú techniku“, dostavbu objektu realizovať z východnej strany, maximálny počet nadzemných podlaží – 1, strechy šikmé
– objekt 16 – ski centrum – návrh – maximálny počet nadzemných podlaží – 7 s podmienkou ich rozloženia formou ustupujúcich podlaží na klesajúcom teréne, strechy šikmé
– objekt 17 – penzióny – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 2, využiť priestor podkrovia na účely penziónu, strechy šikmé
– objekt 18 – vrcholová stanica sedačky „Pekná vyhliadka“ – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 1, strechy šikmé, vyhliadková veža maximálna nadzemná výška 15 m, strechy šikmé
– objekt 19 – vyhliadková veža, maximálna výška 25 m
– objekt 20 – areál TV vysielača Suchá Hora – zachovať jestvujúcu priestorovú koncepciu
– objekt 21 – nádrž na zasnežovanie vrátane požiarnej funkcie, priestor oplotiť
– objekt 22 – tréningový lyžiarsky okruh s asfaltovým povrchom – dodržať trasovanie dráhy, priestor nezaťažovať inými, ani provizórnymi funkciami
– objekt 23 – štadión Bielej stopy s rozhodcovskou vežou – stav, 3 nadzemné podlažia, zachovať jestvujúcu priestorovú koncepciu
– objekt 24 – tribúna s prekrytím – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 4, strecha šikmá
– objekt 25 – penzión – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 2, využiť priestor podkrovia, strechy šikmé
– objekt 26 – telocvičňa – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 3
– objekt 27 – krytý plavecký bazén – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 3, s parkoviskom pred objektom
– objekt 28 – rekreačné zariadenie – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 4, strechy šikmé, parkovisko pred objektom
– objekt 29 – informačné centrum – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 4, strechy šikmé
– objekt 30 – nástupný priestor, autobusová zastávka – návrh MHD, SAD – krytý prístrešok maximálnej výšky 3 m od terénu
– objekty 31 a 32 – objekty športových klubov – návrh, maximálny počet nadzemných podlaží – 1, šikmé strechy
– objekt 33 – hospodársky objekt pre hipoturistiku, maximálny počet nadzemných podlaží -1, strecha šikmá
– objekt 34 – čerpacia stanica úžitkovej vody , maximálny počet nadzemných podlaží – 1, strechy šikmé, použiť prírodné materiály
– objekt 35 – čerpacia stanica pitnej vody – vrt LX4, maximálny počet nadzemných podlaží – 1, strechy šikmé, použiť prírodný materiál
– objekt 36 – čerpacia stanica úžitkovej vody, trafostanica TS5, maximálny počet nadzemných podlaží – 1, strechy šikmé, použiť prírodný materiál Strana 64 Zbierka VZN mesta Kremnica Čiastka 9
– objekt 37 – technický objekt lyžiarskeho vleku Romík, zachovať pôvodnú koncepciu objektu, objekt nezväčšovať

ČASŤ III.
Verejnoprospešné stavby

Čl. 5

Zo zámerov Zmien ÚPD-VÚC Kremnické vrchy, ÚPN-Z KSCR Skalka vyplývajú tiež požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb, pre ktoré je potrebné až do doby ich realizácie vytvoriť vhodné územné a technické podmienky, ktoré umožnia ich výstavbu. Z § 29 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vyplývajú možnosti pre vyvlastnenie pozemkov, stavieb a práv pre úspešnú realizáciu verejnoprospešných stavieb. Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby:

2.1. Doprava
VD1 – obslužné komunikácie prístupové triedy C3 a D1
VD2 – pešie komunikácie
VD3 – cyklistické komunikácie
VD4 – zariadenia hromadnej dopravy SAD
VD5 – odstavné plochy pre zájazdové autobusy
VD6 – odstavné plochy pre osobné autá

2.2. Vodné hospodárstvo
VH 1. Prepojovacie potrubie (rekonštrukcia jestvujúceho výtlačného potrubia zo zdroja Horné Gregy) v úseku areál ČS – rozdeľovacia šachta (na budovanom výtlaku z vrtu LX4) PVC DN 110, dĺžky 330 m
VH 2. Zásobné potrubie profilu PVC DN 160, dĺžky 560 m a PVC DN 110, dĺžky 460 m
VH 3. Rozvodné potrubie profilu PVC DN 160, dĺžky 560 m a PVC DN 110, dĺžky 130 m
VH 4. Rozvodné potrubie profilu PVC DN 160, dĺžky 350 m (objekt 1)
VH 5. Rozvodné potrubie profilu PVC DN 90, dĺžky 720 m (objekt 33)
VH 6. Komplex splaškovej kanalizácie s ČOV 1 (objekty 17, 18 a 24 až 32)
VH 7. Komplex splaškovej kanalizácie s ČOV 2 (objekty 13 až 16)
VH 8. Predĺženie jestvujúceho kanalizačného odpadu od jestvujúceho zaústenia po definitívne vyústenie do toku s potrebným minimálnym prietokom
VH 9. Zasnežovanie lyžiarskych zjazdových a bežeckých tratí

2.3. Zásobovanie elektrickou energiou
VE1 – rekonštrukcia a posilnenie prívodného distribučného 22 kV vedenie od transformovne 110/22 kV Kremnica
VE2 – nové zahusťovacie murované trafostanice TS 1, TS 2, TS 3 a TS 4 s kapacitou transformátora podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc
VE3 – demontáž stožiarovej trafostanice TS FORTÚNA a jej náhrada murovanou trafostanicou s výkonom 630 kVA
VE4 – rekonštrukcia jestvujúcej murovanej trafostanice TS SKALKA 2 x 630 kVA (rozšírenie VN rozvodne o nové vývody)
VE5 – nové káblové VN 22 kV prípojok z linky č. 475 pre novonavrhované zahusťovacie murované trafostanice dvoma VN 22 kV suchými káblami, kde bude zabezpečené zokruhovanie jednotlivých trafostaníc až po TS – TV VYSIELAČ
VE6 – nová NN sekundárna sieť v novonavrhovanej urbanizovanej zástavbe zóny CR SKALKA s lyžiarskymi dopravnými zariadeniami a zasnežovaním, ktorá sa bude prevádzať zemnými káblami typu AYKY do 240 mm2
VE7 – vonkajšie osvetlenie výbojkovými svietidlami, ktoré budú v novourbanizovaných lokalitách na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom AYKY do 25 mm2

2.4. Telekomunikácie
VT1 – prístupová a miestna telefónna sieť (mts) v navrhovanej urbanizovanej zástavbe a rekreačnej a športovej vybavenosti CR SKALKA
VT2 – dobudovanie digitálnej ATÚ typu RSU Kremnica v požadovanej kapacite prípojných párov pre rozvoj zóny CR SKALKA a rekreačných aktivít v území

ČASŤ IV.
Záverečné ustanovenie

Čl. 6
Uloženie územného plánu

ÚPD VÚC Kremnické vrchy – Zmena ÚPN Z KSCR Skalka je nasledovné:
– Mestský úrad Kremnica
– Obecný úrad Krahule
– Stavebný úrad
– Krajský úrad Banská Bystrica, odbor životného prostredia

Čl. 7

Toto Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kremnici svojím uznesením č. 244/0211zo dňa 18. 11. 2002.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 20. 11. 2002 do 4. 12. 2002.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 4. 12. 2002.

RNDr. Vladimír Chovanec, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.