VZN 2/2010

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica c. 2/2010 o nájme bytov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Kremnica. Mesto Kremnica podla § 6 ods. 2 zákona SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 12 zákona c. 189/92 Z.z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Cl. 1
Úvodné ustanovenia o nájme bytu

(1) Nájomný byt pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je byt vo vlastníctve mesta Kremnica, ktorý je určený na prenajímanie na účely bývania (ďalej „mestský byt“).

(2) Prenajímateľom a správcom mestských bytov je Mestský bytový podnik v Kremnici (ďalej „Mestský bytový podnik“).

(3) Nájomné zmluvy uzatvára Mestský bytový podnik výlučne len na dobu určitú, a to na konkrétnu dobu nájmu na základe odporúčania (súhlasu) komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej (ďalej „komisia“).

(4) Nájom bytov je upravený v Občianskom zákonníku, najmä v § 687 – § 719 a v zákone c. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, v znení neskorších predpisov.

(5) Toto nariadenie upravuje spôsob podávania a obsah žiadostí o zápis do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu (ďalej „zoznam uchádzačov“), spôsob ich evidencie, spôsob výberu uchádzača pre uzatvorenie nájomnej zmluvy, vznik a zánik nájomného vzťahu.

(6) Nariadenie upravuje aj spôsob uzatvárania dohôd o ubytovaní, podmienky trvania tejto dohody a pravidlá pre uzatváranie dohôd o ubytovaní v dome na ulici Matunákovej c.378/4 (ďalej len „slobodáreň“)

Čl. 2
Kompetencie a právomoci v bytových veciach

(1) Riaditeľ Mestského bytového podniku rozhoduje na základe odporúčania (súhlasu) komisie vo veciach:
a) zapísania do zoznamu uchádzačov a vylúčenia z tohto zoznamu,
b) zostavenia poradia uchádzačov o byt,
c) výberu uchádzača pre uzatvorenie nájomnej zmluvy,
d) predĺženia nájomnej zmluvy alebo opätovného uzavretia nájomnej zmluvy,
e) podnájmu,
f) výmeny bytov.

(2) V sporných prípadoch, pokiaľ zo strany dotknutej osoby budú podané námietky, rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Čl. 3
Zoznam uchádzačov

(1) Zoznam uchádzačov je chronologicky usporiadané poradie uchádzačov o mestský byt.

(2) Podmienkou zapísania do zoznamu uchádzačov je písomná žiadosť uchádzača o mestský byt na predpísanom tlačive (príloha c.1), doručená na Mestský bytový podnik.

(3) Do zoznamu uchádzačov bude zapísaný len uchádzač, ktorý:
a) je obyvateľom mesta Kremnica,
b) nie je vlastníkom, spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu, a to ani manžel, manželka,
c) mesačný príjem uchádzača a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podla osobitných predpisov (1 Zákon c. 100/1998 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších zmien a doplnkov 2 Zákon c. 280/2002 Z.z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších zmien a doplnkov) neprevyšuje trojnásobok životného minima, vypočítaného pre uchádzača a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného poctu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberá,

d) podal žiadosť na predpísanom tlačive.

(4) Pri uchádzačovi, ktorý nie je obyvateľom mesta Kremnica, bude komisia individuálne posudzovať opodstatnenosť podania žiadosti o zápis do zoznamu uchádzačov. Takýto uchádzač nemá nárok, aby bol zapísaný do zoznamu uchádzačov. Bude zapísaný len v tom prípade, ak to schváli komisia.

(5) Do zoznamu uchádzačov nebudú zaradení uchádzači, ktorí
a) majú voči mestu a organizáciám zriadeným mestom peňažné dlhy, prípadne iné nevysporiadané záväzky,
b) boli v minulosti vyprataní z bytu vo vlastníctve mesta Kremnica z dôvodu neplatenia nájomného,
c) s ktorými bola ukončená nájomná zmluva alebo nebola predlžená nájomná zmluva z dôvodu porušovania domového poriadku alebo z dôvodu porušovania občianskeho spolunažívania,
d) vlastnili byt, rodinný dom, boli spoluvlastníkmi bytu alebo domu, alebo boli nájomcami mestského alebo družstevného bytu a tento odpredali v období 5-tich rokov pred podaním žiadosti,

(6) Uchádzač o byt je povinný v prípade, že nastanú zmeny v údajoch, ktoré uviedol vo svojej žiadosti o byt tieto zmeny bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Mestskému bytovému podniku. Ten je povinný tieto skutočnosti oznámiť komisii.

Cl. 4
Náležitosti žiadosti

(1) Žiadosť o zápis do zoznamu uchádzačov podáva uchádzač na predpísanom tlačive na Mestský bytový podnik.

(2) Žiadosť musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt podla občianskeho preukazu uchádzača a rodinných príslušníkov, ktorí budú bývať s uchádzačom v spoločnej domácnosti a ich vzťah k uchádzačovi,

b) počet osôb bývajúcich v spoločnej domácnosti uchádzača a veľkosť súčasného bytu,

c) dôvod výpovede z nájmu bytu v predchádzajúcom prípade, alebo dôvod pre ktorý bol z bytu vyprataný, ak táto skutočnosť u neho nastala,

d) súhlas s vykonaním sociálneho šetrenia v mieste súčasného bydliska,

e) potvrdené zdroje príjmov uchádzača a rodinných príslušníkov,

f) zdôvodnenie podania žiadosti (najmä súčasné bytové, rodinné a sociálne pomery),

g) potvrdenie Mestského úradu v Kremnici, že uchádzač má voči mestu Kremnica vyrovnané všetky dlhy a nevysporiadané záväzky,

h) cestné vyhlásenie o tom, že:
– uchádzač, ani jeho manželka nie je vlastníkom bytu, ani nájomcom bytu, nevlastní rodinný dom, a žiaden byt od účinnosti zákona c.182/1993 Z.z. o prevode vlastníctva bytov v znení neskorších predpisov neodkúpil, ani neodpredal,
– uchádzač, a aj jeho manželka majú voči organizáciám zriadeným mestom Kremnica vyrovnané všetky dlhy a nevysporiadané záväzky,
– uchádzač, ani jeho manželka neboli v minulosti nájomcami bytu, ktorí znehodnotili, poškodili, alebo hrubo porušovali domový poriadok v bytovom dome, ani v minulosti protiprávne neobsadili byt,
– uchádzačovi, ani jeho manželke nebol v minulosti vypovedaný nájom bytu podla § 711 odst. 1 písm. c), d), g) Občianskeho zákonníka.
Pričom podpis na cestnom vyhlásení musí byt overený.

Cl. 5
Doplnenie žiadosti

(1) V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podla Cl. 4 tohto nariadenia, Mestský bytový podnik vyzve žiadateľa, aby v lehote do 7 dní od doručenia výzvy doplnil chýbajúce údaje.

(2) Ak žiadateľ, svoju žiadosť ani na výzvu Mestského bytového podniku nedoplní, uchádzač nebude zaradený do zoznamu uchádzačov.

Cl. 6
Vylúčenie žiadosti

(1) Mestský bytový podnik vylúči žiadosť, ak:
a) uchádzač, alebo jeho manželka je vlastníkom bytu, rodinného domu,
b) protiprávne obsadil byt,
c) bol nájomcom bytu a prenajímateľ vypovedal nájom bytu podla § 711 odst. 1 písm. c), d), g) Občianskeho zákonníka,
d) nepreukáže príjem podla Cl. 3, ods. 3, písm. c) tohto nariadenia,
e) má príjem vyšší ako je uvedené v Cl. 3, ods. 3, písm. c) tohto nariadenia,
f) nedoplnil žiadosť na vyzvanie Mestského bytového podniku podla Cl. 5 tohto nariadenia,
g) hrubo narušuje občianske spolunažívanie v dome,
h) zbavil sa možnosti bývania poškodzovaním, znehodnocovaním už užívaného bytu, domu,
i) má voči mestu Kremnica a organizáciám zriadeným mestom Kremnica dlhy a nevysporiadané záväzky a ku dnu podania žiadosti nedošlo k finančnému vysporiadaniu týchto dlhov (na splátkový kalendár sa neprihliada),
j) ak sa zistí, že vyhlásenie o pravdivosti údajov v žiadosti alebo cestnom vyhlásení nezodpovedá skutočnosti,
k) ak neohlási zmenu skutočností uvedených v žiadosti alebo cestnom vyhlásení.

(2) Mestský bytový podnik písomne oboznámi uchádzača o vylúčení žiadosti a uvedie dôvody vylúčenia.

(3) Mestský bytový podnik vykoná každý druhý rok prehodnotenie všetkých nevybavených žiadostí.

(4) Uchádzač, ktorý po prehodnotení žiadosti už nebude splnať podmienky podla Cl. 3, bude z evidencie uchádzačov vylúčený.

(5) Proti vylúčeniu má uchádzač právo podať písomnú námietku v lehote do 7 dní od doručenia oznámenia o vylúčení. Námietku prešetrí komisia.

Cl. 7
Zaradenie do zoznamu uchádzačov o mestský byt a výber uchádzača pre uzavretie nájomnej zmluvy

(1) Uchádzača, ktorý splnil podmienky uvedené v Cl.3 a Cl. 4 a nebol vylúčený podla Cl. 6 tohto nariadenia, Mestský bytový podnik zaradí do zoznamu uchádzačov v chronologickom poradí, t.j. v takom poradí, v akom boli žiadosti schválené komisiou. O tejto skutočnosti Mestský bytový podnik uchádzača písomne upovedomí.

(2) Komisia zostavuje poradovník zo zoznamu uchádzačov pri každom uvoľnení bytu. Pri zostavovaní poradia uchádzačov o byt zohľadňuje:
a) naliehavosť bytovej potreby,
b) dátum zaradenia do zoznamu uchádzačov,
c) sociálne, rodinné a majetkové pomery uchádzača; jeho schopnosť platiť nájomné za byt a služby s ním spojené zaručujúce plnenie povinností nájomcu (preukázanie aktuálneho príjmu),
d) uprednostnenie mladých rodín a rodín so zdravotne postihnutou osobou, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dnu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku,
e) potrebu uspokojenia bytových potrieb tých, ktorí vykonávajú práce, alebo služby potrebné pre mesto,
f) potrebu uspokojiť bytové potreby tých uchádzačov, ktorí sa zaviazali na svoje náklady vykonať v byte také zmeny, ktorými sa byt stane spôsobilým na bývanie.

(3) Negatívny vplyv na určovanie poradia uchádzačov o byty má najmä:

a) skutočnosť do akej miery naliehavosť riešenia bytovej otázky bola spôsobená z príčin na strane samotného uchádzača,

b) porušenie povinností voči mestu vyplývajúcich z iných všeobecne záväzných predpisov.

(4) Mestský bytový podnik písomne vyzve určeného uchádzača, aby sa dostavil do 7 dní od doručenia písomnej výzvy k uzatvoreniu nájomnej zmluvy. V prípade, že sa uchádzač bez ospravedlnenia z vážnych dôvodov nedostaví k uzatvoreniu nájomnej zmluvy v tejto lehote, alebo odmietne uzatvoriť nájomnú zmluvu, hoci táto zodpovedá jeho žiadosti, bude vylúčený zo zoznamu uchádzačov o byt.

(5) Budúci nájomca je povinný v lehote nie dlhšej ako 7 kalendárnych dní pred uzatvorením nájomnej zmluvy zaplatit financnú zábezpeku vo výške dvojnásobku nájomného a služieb spojených s užívaním bytu (pri ukoncení nájmu budú tieto financné prostriedky nájomcovi vrátené do 15 dní od ukoncenia nájomnej zmluvy, znížené o prípadné nedoplatky na nájomnom a poskytovaných službách a o úhrady za prípadné poškodenie prideleného bytu).

(6) Prenajímatel môže uzatvorit (predlžit) nájomnú zmluvu s nájomcom opätovne ak:
a) nájomca požiada prenajímatela o opätovné uzatvorenie nájomnej zmluvy najneskôr dva mesiace pred uplynutím dohodnutej doby nájmu,
b) nájomca a spolu posudzované osoby i nadalej splnajú podmienky urcené v tomto nariadení,
c) nájomca dodržiava všetky podmienky uvedené v nájomnej zmluve, domovom poriadku a nenarušuje obcianske spolunažívanie v dome.

(7) Splnenie podmienok pre opätovné uzavretie (predlženie) nájomnej zmluvy skúma prenajímatel ku dnu uzavretia (predlženia) nájomnej zmluvy.

(8) Ak nájomca nepreukáže splnenie podmienok v zmysle tohto nariadenia, komisia neodporucí opätovné uzavretie nájomnej zmluvy.

Cl. 8
Ubytovanie na Slobodárni

(1) Bunky na Slobodárni sú jednoizbové a dvojizbové.

(2) Jednoizbové bunky sú bunky, ktoré sú urcené na riešenie naliehavej bytovej situácie, a to najmä v prípadoch:
a) živelnej pohromy,
b) ohrozenia rodiny (matka s detmi),
c) získanie zamestnania v meste Kremnica obcanovi, ktorí nie je obyvatelom mesta Kremnica, ani spádovej oblasti,
d) docasného riešenia bývania.

(3) Pri jednoizbových bunkách sa uzatvárajú dohody o ubytovaní na dobu urcitú, a to na 6 mesiacov. O možnosti dalšieho predlženia rozhoduje komisia na základe prijatých kritérií podla odstavca 2 clánku 8 tohto nariadenia.

(4) Pri dvojizbových bunkách sa uzatvárajú dohody o ubytovaní na dobu urcitú, a to na 6 mesiacov. Prenajímatel môže opakovane predlžit dohodu o ubytovaní o dalších 6 mesiacov.

(5) Dohody o ubytovaní sa uzatvárajú na základe odporúcania (súhlasu) komisie podla akútnej potreby mimo zoznamu uchádzacov.

(6) Ubytovatel môže od dohody pred uplynutím dohodnutej doby odstúpit, ak ubytovaný hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z dohody. Pre vysporiadanie vzájomných vztahov zo zrušenej dohody platia príslušné ustanovenia Obcianskeho zákonníka.

(7) Po uplynutí doby ubytovania nemá ubytovaný nárok na poskytnutie bytovej náhrady.

Cl. 9
Podnájom

(1) Prenajatý byt, alebo jeho cast, môže nájomca dat do podnájmu na dobu urcitú len po predchádzajúcom písomnom súhlase riaditela Mestského bytového podniku na základe odporúcania (súhlasu) komisie.

(2) Po skoncení podnájmu nemá podnájomník právo na bytovú náhradu.

Cl. 10
Výmena mestských bytov

(1) Nájomcovia mestských bytov si môžu navzájom vymenit mestské byty na základe vzájomnej dohody, ak sa tým dosiahne úcelnejšie využitie bytového priestoru a sú splnené ostatné ustanovenia tohto nariadenia.

(2) Dohoda o výmene mestských bytov musí byt schválená riaditelom Mestského bytového podniku v Kremnici na základe predchádzajúceho odporúcania (súhlasu) komisie.

(3) Na základe schválenia dohody Mestský bytový podnik uzavrie nové nájomné zmluvy.

Cl. 11
Neoprávnené obsadenie bytu

(1) V prípade neoprávneného (násilného) obsadenia mestského bytu je Mestský bytový podnik povinný postupovat v súlade s platným právom. Ten, kto takto obsadí byt, nemá právo na bytovú náhradu, pricom je povinný znášat všetku ujmu, ktorú spôsobí prenajímatelovi, príp. iným tretím osobám týmto svojim konaním.

(2) Ustanovenie predchádzajúceho odstavca platí primerane aj pre prípady, že k prideleniu bytu dôjde porušením tohto nariadenia zo strany uchádzaca.

Cl. 12
Osobitné ustanovenia

(1) Nájomná vztah dojednaný na dobu urcitú koncí uplynutím tejto doby bez bytovej náhrady.

(2) Prenajímatel resp. vlastník dá výpoved z nájmu bytu, ak:
a) nájomca, alebo ten, kto je clenom jeho domácnosti, poškodzuje prenajatý byt, jeho príslušenstvo, spolocné príslušenstvo, spolocné priestory, alebo spolocné zariadenia v dome, alebo opakovane narúša pokojné bývanie ostatných nájomcov, alebo vlastníkov bytov, ohrozuje bezpecnost, alebo porušuje dobré mravy v dome,
b) nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatil nájomné, alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za dlhší cas ako dva mesiace, alebo tým, že prenechal byt alebo jeho cast inému do podnájmu bez písomného súhlasu prenajímatela bytu, vykonáva v prenajatom byte stavebné úpravy bez písomného súhlasu vlastníka,
c) nájomca využíva byt bez súhlasu prenajímatela na iné úcely ako na bývanie,
d) nájomca neužíva byt 2 mesiace bez vážnych dôvodov,
e) nájomca bez súhlasu vlastníka v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na evidencnom liste k tomuto bytu (nerátajú sa návštevy kratšie ako 7 dní).

(3) Výpoved z nájmu bytu musí byt písomná a dorucená nájomcovi. Nájom bytu sa koncí uplynutím trojmesacnej výpovednej lehoty, ktorá zacína plynút od prvého mesiaca nasledujúceho po dorucení výpovede. Ak nájomca odmietne výpoved prevziat, pokladá sa táto za dorucenú dnom odmietnutia.

(4) Súcastou nájomnej zmluvy je zápisnica o odovzdaní a prevzatí bytu, v ktorej žiadatel vyjadrí súhlas s podmienkami stanovenými týmto nariadením a vyhlási, že pre prípad vypratania nájomného bytu urcuje miesto na ktoré sa uskladnia veci a bytové zariadenie do bytu ním vnesené. Pokial odmietne vyhlásenie vydat, prenajímatel má právo veci a bytové zariadenie vypratat na jeho náklady a zabezpecit ich odvoz do odpadu, prípadne uplatnit právo retencné, t.j. veci zadržat a z výtažku z ich predaja ciastocne uspokojit dlhy nájomcu voci prenajímatelovi.

(5) O prihlásení na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dalších obcanov k nájomcovi bytu rozhoduje komisia. Toto prerokovanie v komisii sa nevyžaduje ak ide o prihlásenie manželky/ manžela a maloletých detí nájomcu bytu.

(6) Splatnost nájomného a úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu je mesiac vopred, vždy najneskôr do 20. dna predchádzajúceho mesiaca.

(7) Pre bytové náhrady platia príslušné ustanovenia Obcianskeho zákonníka.

(8) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú Mestský bytový podnik, hlavný kontrolór a komisia.

Cl. 13
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupitelstva v Kremnici c. 15/1002 zo dna 25. februára 2010.
2. Toto všeobecné záväzné nariadenie ruší všeobecne záväzné nariadenie c. 1/2004 o hospodárení s bytmi.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 26.02.2010 do 12.03.2010.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.03.2010. Mgr. Igor Kríž, prednosta mestského úradu.

[doc] Príloha VZN 2/2010

Zdieľať tento príspevok.