VZN 3/2006

Všeobecne  záväzné nariadenie Mesta Kremnica číslo 3/2006, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 1 písm.  b) zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2002 o udržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Kremnica sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. Z nadpisu článku 9 sa vypúšťajú slová „v nočnom čase“.

2. Článok 9 sa dopĺňa o nový odsek 3) nasledovného znenia: „3) Je zakázané (hlasné) púšťanie reprodukovanej hudby, ktorá sa voľne šíri do okolitého prostredia. Majitelia a prevádzkovatelia reštauračných, pohostinských a podobných zariadení, môžu pri prevádzkovaní tohto zariadenia púšťať reprodukovanú hudbu, ktorá sa voľne šíri do okolitého prostredia len s predchádzajúcim súhlasom Mestského úradu v Kremnici. Súhlas sa zásadne dáva na dobu určitú, maximálne na jeden rok. Súhlas môže obsahovať aj ďalšie podmienky. V prípade ich nedodržania môže byť súhlas odňatý aj pred uplynutím doby, na ktorú bol daný.“.

Čl. 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené  uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 187/0610 zo dňa 12. októbra 2006.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradných tabuliach mesta Kremnica v dobe od 13. 10. 2006 do 27. 10. 2006.
2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 27. 10. 2006.

Zdieľať tento príspevok.