VZN 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 3/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

(1)    Mesto Kremnica je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s týmto majetkom.

(2) Majetok mesta Kremnica (ďalej „majetok mesta“ a „mesto“) tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve mesta podľa zákona o majetku obcí, alebo ktoré nadobudne mesto do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe zákona o majetku obcí alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou.

(3) Všetky orgány mesta a právnické osoby založené alebo zriadené mestom  (ďalej “právnické osoby”) sú povinné hospodáriť s týmto majetkom  v záujme mesta a jeho obyvateľov, v prospech rozvoja mesta a tvorby a ochrany životného prostredia.

(4) Orgány obce a právnické osoby sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok,
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

(5) Každý obyvateľ mesta je povinný chrániť majetok mesta pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím. Ak zistí závadný stav ohľadne majetku mesta je povinný túto skutočnosť oznámiť orgánom mesta.

(6) Darovanie nehnuteľného majetku mesta je neprípustné, ak osobitný predpis neustanoví inak.

(7) Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor podpisuje všetky listiny týkajúce sa nakladania s nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta. Listiny o nakladaní s hnuteľnými vecami vo vlastníctve mesta podpisuje primátor a riaditelia alebo vedúci (ďalej “riaditelia”) právnických osôb v rozsahu kompetencií podľa tohto nariadenia.

Čl. 2
Použitie majetku mesta

(1)    Majetok mesta možno použiť najmä pre verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy mesta. O použití majetku mesta na jednotlivé účely rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(2)    Majetok mesta, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie mesto neobmedzilo. Jeho správa a údržba je povinnosťou mesta a je financovaná z rozpočtu mesta. Za jeho používanie možno vyberať miestne poplatky a verejné dávky, ak to pripúšťa osobitný predpis.

(3)    Mesto môže svoj majetok vložiť ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu.

(4)    Majetok mesta určený na výkon samosprávy mesta možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb mesta a na činnosť orgánov mesta. Jeho správa a údržba je povinnosťou mesta a je financovaná z rozpočtu mesta alebo z účelového mestského fondu. Na jeho údržbu, zveľaďovanie a rozmnoženie možno organizovať mestskú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru. O bežných veciach týkajúcich sa tohto majetku a o nakladaní s ním v rámci obvyklého hospodárenia rozhoduje primátor.

Čl. 3
Správa majetku mesta

(1) Mesto hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku mesta (ďalej len „správca“), ktorým je jeho rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. O zverení majetku mesta do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(2) Správa majetku mesta je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú im mesto zverilo do správy, alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca je oprávnený a povinný majetok mesta držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a týmto nariadením.

(3) O odovzdaní majetku do správy sa spíše protokol medzi odovzdávajúcim Mestom Kremnica a preberajúcim správcom. Protokol obsahuje najmä:
a) položkový súpis majetku, ktorý sa zveruje do správy (uviesť aj údaje podľa účtovnej evidencie, najmä obstarávaciu a zostatkovú hodnotu majetku, dátum nadobudnutia, invent. číslo, pri nehnuteľnostiach uviesť údaje podľa katastra nehnuteľností, pri hnuteľnom majetku výrobné číslo, typ, prípadne ďalšie identifikačné údaje),
b) účel, na ktorý bude odovzdávaný majetok správcovi slúžiť,
c) doba, na ktorú sa majetok odovzdáva do správy,
d) deň účinnosti zverenia majetku do správy,
e) spôsob odpisovania majetku a dojednanie o platbe dane z nehnuteľností, ak je to potrebné.

(4) Okrem základných povinností pri nakladaní s majetkom mesta podľa čl. 1 ods. 3 sú správcovia ďalej povinní:
a) hospodáriť so zvereným majetkom mesta so starostlivosťou riadneho hospodára,
b) zabezpečovať pravidelnú údržbu  zvereného majetku a potrebné opravy,
c) využívať zverený majetok len na stanovený účel v súlade s predmetom svojej činnosti,
d) minimálne jedenkrát ročne vykonať fyzickú inventarizáciu zvereného majetku.

(5) Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom mesta. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku mesta v mene mesta. Správca koná v mene mesta pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku mesta, ktorý spravuje. V mene správcu koná jeho riaditeľ.

(6) Majetok mesta môže byť na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva odňatý správcovi, ktorému bol zverený do správy. Dôvodom odňatia správy môže byť:
a) porušovanie povinností správcu majetku mesta,
b) využívanie majetku na iný ako určený účel,
c) ak je v záujme mesta využívať tento majetok na iný účel.

(7) Správca nie je oprávnený majetok mesta zaťažiť (napr. záložným právom, vecným bremenom a pod.) bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva.

(8) Krátkodobé vypožičanie hnuteľného majetku medzi správcami je možné na základe písomnej zmluvy.

(9)    Všetky spory, ktoré vzniknú pri správe majetku mesta, rieši mestské zastupiteľstvo.

(10) Práva a povinnosti správcu k majetku mesta, ktorý nie je v správe alebo nájme iného subjektu, vykonáva Mestský úrad Kremnica, oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít (ďalej oddelenie ekonomické).

(11) Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na ďalšie subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ak užívajú alebo nakladajú s majetkom mesta.

(12) Správa majetku mesta vzniká a) zverením majetku mesta do správy správcu,
b) prevodom správy majetku mesta,
c) nadobudnutím majetku do vlastníctva mesta vlastnou činnosťou správcu.

(13) Majetok mesta zverený do správy určí mesto pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Mesto môže zveriť správcovi do správy ďalší majetok, ak je to potrebné pre zabezpečenie riadnej činnosti správcu. O zverení ďalšieho majetku do správy správcovi rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo.

(14) Prevod správy majetku mesta medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v Občianskom zákonníku, § 43 až 51, aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný. Na
platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva.

(15) Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok mesta vo svojej správe. Zmluva o zámene správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v Občianskom zákonníku, § 43 až 51, aj určenie predmetov zámeny, účel zámeny, deň účinnosti zámeny a prípadné cenové vyrovnanie, ak je medzi správcami dohodnuté. Na platnosť zmluvy o zámene správy sa vyžaduje
predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva.

Čl. 4
Evidencia majetku mesta

(1)  Majetok mesta, ktorý bol zverený do správy právnickej osoby, vedie v účtovnej evidencii táto právnická osoba. Ostatný majetok mesta vedie v účtovnej evidencii oddelenie ekonomické. Za riadne vedenie účtovnej evidencie majetku mesta v súlade s platnými právnymi predpismi zodpovedá riaditeľ právnickej osoby (majetok v správe
tejto osoby) a vedúci oddelenia ekonomického (majetok, správu ktorého vykonáva mestský úrad).

(2) Centrálnu evidenciu všetkého nehnuteľného majetku mesta vedie mestský úrad, oddelenie ekonomické. Túto evidenciu vedie takým spôsobom, aby bola kompatibilná s údajmi katastra nehnuteľností. Aktualizáciu údajov v evidencii s údajmi katastra nehnuteľností je nutné previesť minimálne jedenkrát ročne. Za riadnu evidenciu nehnuteľného majetku mesta zodpovedá vedúci oddelenia ekonomického.

Čl. 5
Nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta

(1)    Mesto môže nadobúdať majetok do svojho vlastníctva všetkými zákonnými spôsobmi v zmysle Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov napr. kúpou, zámenou, prijatím daru, prijatím dedičstva, vlastnou investičnou činnosťou, podnikateľskou činnosťou.

(2)    Nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta podlieha vždy predchádzajúcemu schváleniu mestským zastupiteľstvom.

(3)    Schváleniu mestským zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí v obstarávacej alebo nadobúdacej (ďalej “obstarávacej”) cene nad 3319 € za jednu vec alebo súbor vecí tvoriacich jeden funkčný celok (ďalej “vec alebo jeden súbor vecí”).

(4)    O nadobúdaní hnuteľných vecí v obstarávacej cene do 3319 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí rozhoduje primátor.

(5)    Riaditeľ právnickej osoby založenej alebo zriadenej mestom rozhoduje o nadobúdaní hnuteľných vecí v obstarávacej cene do 1660 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí.

(6)    O nadobudnutí hnuteľných vecí informuje primátor a riaditelia mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí.

(7)    Ak sa jedná o kúpu hnuteľných vecí podľa schváleného rozpočtu na menovitú akciu nepotrebuje primátor ani riaditeľ právnickej osoby osobitný súhlas mestského zastupiteľstva.

(8)    O prijatí daru alebo dedičstva vo forme peňažných prostriedkov, alebo hnuteľného majetku rozhoduje bez obmedzenia primátor mesta. Ak sa jedná o dar alebo dedičstvo nehnuteľného majetku, o ich prijatí rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Čl. 6
Zmluvné prevody nehnuteľného majetku mesta

(1)    Každý zmluvný prevod (napr. predaj, zámena) vlastníctva nehnuteľného majetku mesta musí byť vždy vopred schválený mestským zastupiteľstvom, a to vrátane kúpnej ceny. Bez predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva je akýkoľvek prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta neplatný.

(2)    V zmluve alebo inej listine o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku mesta musí byť uvedené, kedy a pod akým číslom uznesenia bol prevod schválený mestským zastupiteľstvom.

(3)    Pokiaľ mestské zastupiteľstvo rozhodlo o predaji nehnuteľnosti z majetku mesta, môže súčasne rozhodnúť, že o kúpu predmetnej nehnuteľnosti sa môžu uchádzať len obyvatelia mesta.

(4)    Pri rozhodovaní o predaji nehnuteľnosti z majetku mesta, najmä pokiaľ je možné očakávať záujem o kúpu zo strany viacerých uchádzačov, môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť, že predmetná nehnuteľnosť bude odpredaná formou osobitného ponukového konania. Účelom osobitného ponukového konania je výber takého uchádzača o kúpu nehnuteľnosti z majetku mesta, ktorý podá najvyššiu cenovú ponuku.

(5)    Podrobnosti o osobitnom ponukovom konaní sú obsiahnuté v pravidlách osobitného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Mesta Kremnica, ktoré sú samostatným všeobecne záväzným nariadením.

Čl. 7
Zmluvné prevody hnuteľného majetku mesta

(1)    O prevode vlastníctva hnuteľného majetku mesta (veci alebo súboru vecí) rozhoduje:
a)    primátor do výšky obstarávacej ceny 3319 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí,
b)    mestské zastupiteľstvo v obstarávacej nad 3319 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí

(2)    Riaditelia právnických osôb sú oprávnení v rámci obvyklého hospodárenia (obvyklým hospodárením je činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti právnickej osoby) rozhodovať o prevodoch hnuteľného majetku mesta, ktorý je v správe právnickej osoby do výšky obstarávacej ceny 1660 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí. K ostatným prevodom musia mať predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva.

(3)    O prevode hnuteľných vecí informuje primátor a riaditelia mestské zastupiteľstvo na
najbližšom zasadnutí.

(4)    Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že predaj hnuteľnej veci alebo súboru vecí sa
uskutoční formou aukčného predaja podľa osobitných predpisov (v súčasnej dobe je takýmto predpisom zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov).

Čl. 8
Prenechávanie majetku mesta do nájmu

(1)    Z dôvodu lepšieho využitia majetku mesta alebo na uspokojovania záujmov a potrieb mesta a jeho obyvateľov je možné prenechať časti z majetku mesta do nájmu iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám (ďalej “nájomca”).

(2)    Prenechať časť majetku mesta do nájmu možno len na základe písomnej nájomnej zmluvy a zásadne za odplatu – nájomné (výnimky môže schváliť mestské zastupiteľstvo). Nájomná zmluva musí obsahovať najmä:
a) určenie majetku, ktorý sa prenecháva do nájmu
b) dojednanie o spôsobe a účele nájmu
c) určenie doby nájmu
d) ustanovenie o výške nájomného a spôsobe jeho platenia
e) ustanovenie o spôsobe odpisovania majetku a o platení dane z nehnuteľností, ak je to
potrebné
f) určenie povinnosti nájomcu zabezpečovať údržbu a opravy prenajatého majetku
so stanovením harmonogramu opráv a údržby a spôsobom ich financovania.

(3)    O prenechaní hnuteľných vecí do nájmu rozhoduje primátor a riaditelia právnických osôb ohľadne vecí v správe právnických osôb. O prenechaní majetku do nájmu informujú na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

(4)    O prenechaní nehnuteľného majetku do nájmu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(5)    O prenechaní nebytových priestorov do nájmu rozhoduje mestské zastupiteľstvo

(6)    O prenechaní lesných a poľnohospodárskych pozemkov a súvisiacich nehnuteľností do nájmu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

(7)    O ostatných nájmoch ( napr. nájom plôch na reklamu, plôch na parkovanie a pod.) rozhodujú riaditelia podnikov a primátor.

(8)    O skončení nájmu zo strany prenajímateľa (napr. výpoveďou, odstúpením od zmluvy) rozhoduje ten orgán, ktorý rozhodol o prenechaní veci do nájmu.

(9)    Tieto ustanovenia o nájme majetku mesta sa nevzťahujú na prenajímanie bytov, ktoré je upravené samostatným všeobecne záväzným nariadením.

(10) Pokiaľ si Mesto Kremnica prenajíma ako nájomca hnuteľné alebo nehnuteľné veci alebo nebytové priestory rozhoduje o uzavretí nájomnej zmluvy mestské zastupiteľstvo.

Čl. 9
Prebytočný a neupotrebiteľný hnuteľný majetok mesta

(1)    Prebytočným je majetok mesta, ktorý mesto alebo právnická osoba, ktorej bol zverený do správy trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh a nie je ani výhľadovo predpoklad pre jeho  využitie v rámci mesta a organizácií.

(2)    Neupotrebiteľným je majetok mesta, ktorý pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu.

(3)    Prebytočný a neupotrebiteľný majetok sa zisťuje najmä v priebehu inventarizácie majetku mesta. Ústredná inventarizačná komisia  predloží svoje zistenia vrátane návrhov na vysporiadanie majetku v zmysle ods. 7.

(4)    Správca majetku môže predložiť návrh na vysporiadanie prebytočného, alebo neupotrebiteľného majetku aj mimo procesu inventarizácie v zmysle ods. 7.

(5)    Pri prebytočnom majetku sa v prvom rade zisťuje, či ho nie je možné využiť na inom úseku činnosti mesta alebo organizácie zriadenej mestom. Pokiaľ taká možnosť nie je, potom sa takýto majetok odpredá. Pokiaľ to nie je možné alebo vhodné, s majetkom sa naloží ako s druhotnou surovinou alebo sa fyzicky likviduje, príp. kombináciou viacerých spôsobov.

(6)    U neupotrebiteľného majetku sa v prvom rade zisťuje možnosť jeho využitia v rámci mesta alebo organizácie zriadenej mestom ako materiál alebo náhradné diely. Pokiaľ to nie je možné alebo vhodné, s majetkom sa naloží ako s druhotnou surovinou alebo sa fyzicky likviduje príp. kombináciou viacerých spôsobov.

(7)    O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku mesta a o naložení s týmto majetkom rozhoduje na základe odporúčania komisie ekonomickej a majetku mesta:
a)    primátor a riaditelia do výšky obstarávacej ceny 331 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí,
b)    mestské zastupiteľstvo nad obstarávaciu cenu 331 € za jednu vec alebo jeden súbor vecí.

Čl. 10
Nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami mesta

(1)    Správu pohľadávok a iných majetkových práv mesta a právnických osôb (ďalej “pohľadávky”) vykonáva mestský úrad alebo právnická osoba, z činnosti ktorej pohľadávka vznikla (ďalej “správca pohľadávky”).

(2)    Správca pohľadávky je povinný použiť všetky zákonné prostriedky, aby pohľadávky v jeho správe boli povinnými subjektmi riadne a včas uhrádzané. Predovšetkým je povinný dbať, aby nedochádzalo ku premlčaniu pohľadávok a v prípade potreby je povinný včas uplatniť nárok v súdnom, príp. inom konaní.

(3)    Ak je dlžník v omeškaní s úhradou peňažnej pohľadávky mesta, je správca povinný požadovať aj úhradu úrokov z omeškania minimálne v zákonnej výške.

(4)    Povoliť splátky alebo odklad zaplatenia dlhu možno len u tých dlžníkov, ktorí svoj dlh uznali čo do dôvodu a výšky a na základe písomnej žiadosti dlžníka s uvedením dôvodov. O povolení splátok alebo odklade rozhoduje:
a) primátor a riaditelia u pohľadávky do 995 €,
b) mestské zastupiteľstvo pri pohľadávkach nad 995 €.

(5)    Mesto môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky, ak:
a)   pohľadávka bola premlčaná a dlžník uplatnil námietku premlčania,
b)  dlžník zomrel a uplatnenie pohľadávky v rámci dedičského konania nebolo úspešné,
c)    ide o pohľadávku nepatrnú, do výšky 33 €,
d)    zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že vymáhanie pohľadávky by bolo veľmi obtiažne s neistým výsledkom (dlžník je úplne nemajetný, zdržiava sa na neznámom  mieste, náklady na vymáhanie by boli neúmerné výške pohľadávky a pod.),
e)   exekučné konanie podľa oznámenia súdneho exekútora nebolo úspešné.

(6)    O trvalom upustení od vymáhania pohľadávky rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh správcu pohľadávky.

(7)    Dlžník sa o upustení od vymáhania pohľadávky neupovedomuje.

(8)    Správa pohľadávok vyplývajúcich z dane z nehnuteľností a miestnych poplatkov je upravená osobitným predpisom.

Čl. 11
Nakladanie s cennými papiermi

(1)    Cenné papiere (napr. akcie, dlhopisy) kryté majetkom mesta môžu byť vydané len so súhlasom mestského zastupiteľstva.

(2)    Na akékoľvek nakladanie s cennými papiermi mesta je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Čl. 12
Inventarizácia majetku mesta

(1)     Inventarizáciou sa overuje stav majetku ku dňu účtovnej uzávierky.

(2)    Inventarizácia sa vykonáva najmenej jedenkrát ročne, pri peňažných prostriedkoch v hotovosti najmenej štyrikrát ročne.

(3)    Vykonanie inventarizácie majetku mesta nariaďuje primátor mesta formou písomného príkazu. Za vykonanie inventarizácie zodpovedá správca majetku mesta.

(4)    Podrobnosti o inventarizácii majetku mesta upravujú Zásady pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov Mesta Kremnica.

Čl. 13
Uplatňovanie náhrady škody

(1)    Každý, kto spôsobí škodu na majetku mesta je povinný ju nahradiť. Vymáhanie náhrady za spôsobenú škodu zabezpečuje mestský úrad.

(2)    Zamestnanci mesta a zamestnanci právnických osôb založených alebo zriadených mestom sú zvlášť povinní chrániť majetok mesta a konať vždy tak, aby nedošlo k jeho poškodzovaniu, zničeniu, rozkrádaniu a pod.

(3)    Ak dôjde ku škode na majetku mesta zavinenej porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním zo strany zamestnanca mesta alebo právnickej osoby, je zodpovedný zamestnanec povinný nahradiť spôsobenú škodu mestu v rozsahu podľa ustanovení Zákonníka práce.

(4)    Každý zamestnanec, ktorý spôsobí škodu na majetku mesta alebo zistí, že došlo ku škode na majetku mesta je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť bezprostredne nadriadenému, v prípade jeho neprítomnosti primátorovi.

(5)    Vedúci zamestnanec, na ktorého úseku došlo ku škode, vypracuje písomný zápis o škode, kde uvedie všetky zistené skutočnosti o škode (vecný popis škody, kto škodu spôsobil, ak je známy, výšku škody, príčiny škody). Zápis o škode predloží primátorovi.

(6)    Škodový prípad bude prejednaný v komisii ekonomickej a majetku mesta (ďalej len ekonomická komisia), ktorá podá svoje stanovisko a odporučenie k vybavenie prípadu.

(7)    O riešení škodového prípadu vrátane určenia povinnosti k náhrade škody zo strany zamestnanca rozhoduje po predchádzajúcom prerokovaní v ekonomickej komisii:
a)  primátor, ak výška škody bola do 165 €,
b) mestské zastupiteľstvo, ak výška škody presahuje 165 €.

(8)    V prípade podozrenia z trestného činu na úkor majetku mesta (krádež, podvod, sprenevera a pod.) trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní podáva primátor mesta alebo riaditeľ právnickej osoby, ak ide o majetok v správe právnickej osoby alebo náčelník mestskej polície, ak škodu zistila mestská polícia.

Čl. 14
Majetková účasť mesta v obchodnej spoločnosti

(1)    O majetkovej účasti mesta v obchodnej spoločnosti rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo. Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú aj všetky zmeny majetkovej účasti mesta.

(2)    Vklady nehnuteľného majetku do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností podliehajú vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom.

(3)    Schváleniu mestským zastupiteľstvom podliehajú aj vklady iného majetku, ako je majetok uvedený v ods. 2 do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností.

(4)    Zástupcovia mesta v orgánoch obchodnej spoločnosti sú povinní konať v záujme mesta a všestranne presadzovať a obhajovať záujmy a potreby mesta. Sú povinní riadiť sa pri svojej činnosti v orgánoch obchodnej spoločnosti pokynmi a príkazmi orgánov mesta. Sú povinní najmenej jedenkrát ročne, a to v termíne do 30 dní od schválenia ročnej účtovnej závierky obchodnej spoločnosti, podať písomnú správu o činnosti obchodnej spoločnosti. Ak tak neurobia, najbližšie mestské zastupiteľstvo uskutoční novú voľbu zástupcov mesta v obchodných spoločnostiach.

(5)    Ak je v orgánoch obchodnej spoločnosti viacej zástupcov Mesta Kremnice, reprezentujú všetci spolu podiel Mesta Kremnice. Znamená to, že sa musia ujednotiť na jednotnom hlasovaní. Pokiaľ sú medzi  nimi rozdielne názory na spôsob hlasovania o určitej otázke, uskutoční sa pred hlasovaním v orgáne obchodnej spoločnosti osobitná porada zástupcov mesta, na ktorej sa pokúsia dosiahnuť jednotný názor na danú otázku. Ak nebude dosiahnutý jednotný názor, bude sa medzi nimi hlasovať a presadí sa ten názor, za ktorý sa vysloví nadpolovičná väčšina všetkých zástupcov mesta v danom orgáne. Ak takáto väčšina nebude dosiahnutá, zástupcovia mesta nebudú hlasovať v orgáne obchodnej spoločnosti o danej otázke a vec predložia na rozhodnutie mestskému zastupiteľstvu,
ktorého stanovisko bude pre nich všetkých záväzné.

Čl. 15
Kompetencie komisie ekonomickej a majetku mesta a oddelenia ekonomického a podnikateľských aktivít

(1)    Komisia ekonomická a majetku mesta na úseku správy majetku mesta vykonáva túto pôsobnosť:
a)    prejednáva všetky majetkovoprávne záležitosti a dáva k nim svoje stanoviská a odporučenia,
b)    posudzuje žiadosti o kúpu majetku mesta, odporúča kúpnu cenu,
c)    prejednáva návrhy na uplatnenie náhrady škody a dáva odporučenia príslušným orgánom mesta rozhodujúcim o náhrade škody.

(2)    Oddelenie ekonomické a podnikateľských aktivít na úseku správy nehnuteľného majetku mesta plní tieto hlavné úlohy:
a)    vypracováva koncepciu využitia nehnuteľného majetku mesta,
b)    vedie evidenciu všetkého nehnuteľného majetku mesta v súlade s údajmi katastra nehnuteľností, vykonáva jeho inventarizáciu,
c)   navrhuje postupy pre efektívnejšie využitie majetku mesta vzhľadom na nové okolnosti a potreby mesta,
d)   zabezpečuje majetkovoprávne usporiadanie novoobjaveného nehnuteľného majetku mesta,
e)   pripravuje podklady pre rokovanie orgánov mesta o majetkovoprávnych záležitostiach,
f)    vykonáva administratívnu agendu v majetkovoprávnych veciach vrátane vypracovania návrhov zmlúv a iných listín týkajúcich sa majetku mesta.

Čl. 16
Rôzne ustanovenia

(1)    Uznať nárok právnickej alebo fyzickej osoby na majetok mesta môže iba mestské zastupiteľstvo.

(2)    O zaťažení majetku mesta (napr. vecným bremenom, záložným právom) rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo. Neexistencia súhlasu mestského zastupiteľstva činí právny úkon zaťažujúci majetok mesta neplatným.

(3)    Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom mesta musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

(4)    Všetky doklady týkajúce sa majetku mesta, najmä zmluvy a ostatné listiny o nadobudnutí majetku musia byť zvlášť starostlivo uschované a archivované. Za riadnu úschovu týchto listín zodpovedá vedúci oddelenia ekonomického. Tieto listiny nemôžu byť nikdy skartované.

(5)    O podaní súdnej žaloby týkajúcej sa nehnuteľného majetku mesta (napr. na určenie vlastníctva mesta, na vydanie veci) rozhoduje mestské zastupiteľstvo. O podaní súdnej žaloby týkajúcej sa hnuteľného majetku mesta rozhoduje primátor.

Čl. 17
Záverečné ustanovenia

(1)    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 143/1107 zo dňa 7. júla 2011.

(2)  Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 11/2003 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 11. 7. 2011 do 25. 7. 2011.
2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 26. 7. 2011.

Mgr. Igor Kríž, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.