VZN 4/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 4/2011 o podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dvoch a viac detí súčasne obyvateľom mesta Kremnica. Mesto Kremnica podľa § 3 ods. 4, § 4 ods. 3, písm. p) , § 6 ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o podmienkach a postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dvoch a viac detí súčasne obyvateľom mesta Kremnica:

Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Toto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej “VZN“) upravuje podmienky a postup pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dvoch a viac detí súčasne( ďalej len „ príspevok“) občanom mesta Kremnica z vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Kremnica v príslušnom kalendárnom roku v čase hmotnej núdze, náhlej núdze a pri narodení dvoch a viac detí súčasne.

(2) Druh príspevku:
a) jednorazová dávka v hmotnej núdzi
b) príspevok v náhlej núdzi
c) príspevok pri narodení dieťaťa

(3) Príspevok sa poskytuje na základe osobnej žiadosti ( čl. 6 tohto VZN) fyzickej osoby – občana, ktorý sa ocitne v hmotnej núdzi, v náhlej núdzi a pri narodení dvoch a viac detí súčasne a má trvalý pobyt v meste Kremnica minimálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti.

(4) Jednorazová dávka alebo príspevok sa poskytuje fyzickej osobe len raz v kalendárnom roku.

(5) Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

(1) Pôsobnosť obce
(zákon NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p )
Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
a) rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
b) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi.
Poverený zamestnanec úradu alebo obce, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, môže navštíviť občana s jeho súhlasom v byte a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb uvedených v § 30 ods. 1 a fyzických osôb potrebné informácie a vysvetlenia. Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť potrebné informácie.

Poverený zamestnanec úradu alebo obce, ktorý plní úlohy ustanovené týmto zákonom, je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti so svojou činnosťou, ak tento zákon neustanovuje inak. Informácie poskytuje iba v prípade, ak by ich zamlčaním hrozilo vážne nebezpečenstvo pre život alebo zdravie občanov alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov. ( § 166-168 Trestného zákona)

(2) Hmotná núdza
( zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum (§ 2 zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v z.n.p. ) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav alebo z iných vážnych dôvodov sami vlastným pričinením nemôžu alebo nevedia zabezpečiť príjem.

(3) Vlastné pričinenie
Je aktívne konanie osoby v hmotnej núdzi, ktoré smeruje k získaniu vlastného príjmu alebo k zvýšeniu doterajšieho príjmu na riešenie hmotnej núdze , a ktoré možno od osoby v hmotnej núdzi požadovať so zreteľom na jej individuálne schopnosti a možnosti.

(4) Posudzovanie hmotnej núdze
(zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov)
a) Spoločne posudzované osoby na účely posudzovania a riešenia hmotnej núdze sú:
1. manžel a manželka,
2. rodičia a nezaopatrené deti a zaopatrené dieťa, ktoré nie je plnoleté, žijúce s nimi v domácnosti,
3. rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
b) Spoločne posudzovaná osoba nie je:
1. nezaopatrené dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osoby ako je rodič dieťaťa
2. fyzická osoba uvedené v odseku 1, ak s osobou v hmotnej núdzi nežije v domácnosti z dôvodu, že sa jej poskytuje pomoc a bývanie podľa osobitného predpisu ( § 62 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 305/2005 Z..z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v z.n.p.) alebo sa jej poskytuje starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou
3. osoby počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
4. osoby počas poskytovania pobytovej formy sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb alebo umiestnenia v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí na základe rozhodnutia súdu
5. osoby počas členstva v komunite, reholi, alebo obdobnom spoločenstve kde majú zabezpečené základné životné podmienky a potreby.

(5) Za náhlu núdzu sa považuje náhly stav nedostatku, spôsobený mimoriadnymi udalosťami najmä:
a) podstatný pokles príjmu, ktorý je spôsobený zdravotným stavom ( choroba, invalidita…)
b) nečakaná životná udalosť v rodine (narodenie, úmrtie, úraz, strata bývania)
c) náhle nezavinené finančné zaťaženie v dôsledku zvýšenia nákladov na zabezpečenie základných životných podmienok spojené so zvýšením nákladov na bývanie a zabezpečenie potrebnej starostlivosti o člena rodiny
d) iná mimoriadna udalosť spôsobená živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou

(6) Základné životné podmienky
sú nevyhnutná strava a nevyhnutné ošatenie.

(7) Základné životné potreby
sú strava, ošatenie, nevyhnutná základná osobná hygiena a nevyhnutné výdavky na domácnosť.

(8) Základné vybavenie domácnosti je:
a) posteľ, vankúš , prikrývka, stôl, stolička, skriňa, hrniec , taniere, v závislosti od počtu členov domácnosti
b) vykurovacie teleso na kúrenie alebo ohrev vody, sporák, chladnička,

Čl. 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

(1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov, na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

(2) Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

(3) Forma poskytnutia príspevku:
a) peňažný príspevok
b) vecný príspevok

(4) Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi:
a) Na nevyhnutné ošatenie:
Do 20 € na osobu
b) Na základné vybavenie domácnosti:
Do 100€ pre domácnosť
c) Na nevyhnutné školské potreby pre nezaopatrené dieťa/ ak ich dieťaťu neposkytne
bezplatne škola/:
1. pri nástupe do 1. ročníka ZŠ do výšky 30 € / dieťa
2. pre 2. – 4. ročník ZŠ do výšky 20€/ dieťa
3. pre 5. – 9. ročník ZŠ do výšky 25€/ dieťa
4. študenti strednej a vysokej školy do výšky 30€/ študent

d) Na mimoriadne liečebné náklady:
Do výšky 50€

e) Na úhradu mimoriadnych výdavkov:
1. úhradu poplatku a nevyhnutné vybavenie nezaopatreného dieťaťa do školy v prírode na výcvikové kurzy, alebo na pobyty v letných táboroch pre školopovinné deti / ak rodič tento poplatok musí zaplatiť/ – do výšky 50 €/ dieťa
2. výdavky spojené so záujmovou činnosťou dieťaťa – do výšky 30 €/ dieťa/ školský rok
3. výdavky s pohrebom – do výšky 150 €
4. výdavky pri narodení dieťaťa – do výšky 150 €
5. na úhradu doplatku za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál v prípade závažného ochorenia občana v hmotnej núdzi alebo spoločne posudzovanej osoby – do výšky 100 €
6. iné akceptovateľné mimoriadne výdavky po doporučení sociálnou zdravotnou a bytovou komisiou max. do výšky 3 násobku životného minima( § 2 písm. a) zákona NR SR č. 601/2003 Z..z. o životnom minime v z. n. p. )

(5) Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada najmä na:
a) celkové majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb,
b) počet vyživovaných osôb,
c) starostlivosť o maloleté deti,
d) vlastné pričinenie občana riešiť hmotnú núdzu.

(6) V odôvodnených prípadoch pre efektívne využitie pomoci môže byť príspevok poskytnutý v splátkach.

Čl. 4
Príspevok v náhlej núdzi

(1) Príspevok v náhlej núdzi ( ďalej len príspevok) možno poskytnúť občanovi, ktorý nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ktorý sa ocitne v náhlej núdzi na riešenie tejto situácie, ak jeho príjem a príjem spolu posudzovaných osôb nepresahuje 3 násobok sumy životného minima( podľa § 2 písm. a) zákona NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v z.n.p.) a má na území mesta Kremnica trvalý pobyt.

(2) Forma príspevku:
a) Peňažný príspevok – vyplatený v hotovosti cez pokladňu mestského úradu alebo bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu
b) Vecný príspevok – zabezpečenie potravín, ošatenia a obuvi, dreva,)

(3) Podmienky poskytnutia príspevku
a) Príspevok možno poskytnúť občanovi v náhlej núdzi na riešenie tejto situácie, ktorá ho prinútila požiadať o sociálnu pomoc ( živelná pohroma, požiar, iné…).
b) Príspevok možno poskytnúť aj občanovi, ktorý sa vrátil z výkonu trestu, ukončil dlhodobú liečbu závislosti na uľahčenie resocializácie, najmä na účel vybavenia osobných dokladov.
c) Príspevok možno poskytnúť aj občanovi pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb na nevyhnutné základné ošatenie a hygienické potreby. Pri rozhodovaní sa berie do úvahy príjem žiadateľa a spolu posudzovaných osôb, ich majetkové pomery a celkové sociálne pomery. Príspevok je možné poskytnúť jednorázovo do výšky 100 €
len pri prvom umiestnení.
d) Príspevok možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac do výšky 2 násobku životného minima ( § 2 pism. a) zákona NR SR č. 601/2003 Z.z o životnom minime v z.n.p.) a len jedenkrát v kalendárnom roku.

(4) Výška príspevku:
a) príspevok na zakúpenie paliva do výšky 100 €
b) príspevok na pokrytie časti nákladov pri pohrebe do výšky 80 €
c) príspevok na úhradu nákladov za bývanie napr. pri náhlej strate zamestnania, nečakaná životná udalosť v rodine do výšky 50% preukázaných nákladov
d) príspevok na ozdravný pobyt detí s nepriaznivým zdravotným stavom do výšky 50 €/ dieťa
e) príspevok na základné vybavenia domácnosti do výšky 100 €
d) príspevok na základe individuálneho posúdenia komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky podľa rozhodnutia komisie, max do výšky podľa čl.4, bod 3 písm. d).

(5) Žiadosť podľa čl. 6 sa dopĺňa o:
a) potvrdenie o svojom príjme a príjme spolu posudzovaných osôb za posledných 12 kalendárnych mesiacov / z pracovného pomeru, SZČO ročné zúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie,
b) rozhodnutie o poberaní starobného,, invalidného, vdovského a sirotského dôchodku
c) potvrdenie o poberaní materského / rodičovského príspevku……/
d) výpis z aktuálneho listu vlastníctva o nehnuteľnom majetku žiadateľa
e) iné doklady o svojej nepriaznivej situácii (napr. doklad o prepustení z výkonu trestu).

(6) V odôvodnených prípadoch pre efektívne využitie pomoci môže byť príspevok poskytnutý v splátkach.

Čl. 5
Príspevok pri narodení dieťaťa

(1) Príspevok pri narodení dieťaťa ( ďalej len “príspevok“) sa poskytuje pri narodení dvoch a viac detí súčasne, ak tieto žijú a majú trvalý pobyt v meste Kremnica a matka mala trvalý pobyt v meste Kremnica minimálne 12 mesiacov pred narodením dieťaťa a príjem rodiny za posledných 12 mesiacov nepresiahol 2 násobok sumy životného minima (podľa § 2 zákona NR SR. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v z.n.p.).

(2) Výška príspevku pri dožití 28 dní života:
a) Pri narodení 2 detí súčasne do výšky 100€
b) Pri narodení 3 a viac detí súčasne sa príspevok môže zvýšiť do 50€ na každé dieťa

(3) Žiadosť podľa Čl. 6 sa dopĺňa o:
a) rodné listy detí
b) potvrdenie pediatra, že o deti je riadne postarané a dožili sa 28 dní života
c) potvrdenie školy, že skôr narodené deti v rodine si riadne plnia povinnú školskú
dochádzku a nemali doposiaľ neospravedlnené vyučovacie hodiny .

Čl. 6
Spoločné ustanovenia

(1) Náležitosti žiadosti o príspevok.
1. Žiadosť o poskytnutie príspevku sa podáva osobne na predpísanom tlačive na podateľni MsÚ v Kremnici. [pdf] Formulár žiadosti.pdf
2. Žiadosť musí obsahovať:
a) Meno a priezvisko žiadateľa a ostatných osôb , ktoré sa so žiadateľom spolu posudzujú
b) Dátum narodenia
c) Trvalý pobyt žiadateľa
d) Bankové spojenie, ak je zriadený účet v banke
e) Požadovanú suma
f) Účel, na ktorý sa príspevok žiada
g) Zdôvodnenie podania žiadosti
h) Čestné vyhlásenie o pravdivosti uvedených údajov a o použití finančných prostriedkov na účel, na ktorý budú poskytnuté

3. Prílohy k žiadosti:
a) Potvrdenie o príjme a príjme spolu posudzovaných osôb
b) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi/ dávky v nezamestnanosti z aktuálneho mesiaca
c) Doklad o tom, že sú vyrovnané pohľadávky voči mestu a organizáciám zriadených mestom ( MsP, MsBP, MsÚ, školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)
d) Súhlas s vykonaním sociálneho šetrenia v domácnosti
e) Súhlas so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme úradu na účely poskytnutia príspevku
f) Súhlas na doplnenie ďalších nevyhnutých údajov pre posúdenie žiadosti
g) Príslušné potvrdenie z MsP / čl.6, bod 5 , písm. e) /
4. Pri podaní žiadosti predloží žiadateľ platný občiansky preukaz na kontrolu trvalého pobytu.
5. Príspevok sa neposkytne žiadateľom ktorí:

a) majú voči mestu Kremnica a organizácii zriadených mestom peňažné dlhy, prípadne iné nevysporiadané záväzky
b) splácajú v čase podania žiadosti sociálnu pôžičku poskytnutú mestom
c) využili poskytnutý príspevok na iný účel, než na ktorý bola poskytnutá
d) nezdokladovali v určenom termíne použitie príspevku
e) porušili všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica v období 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci
f) majú trvalý pobyt v meste Kremnica menej ako 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti.
6. Doplnenie žiadosti o príspevok:

a) kontrolu žiadosti vykonáva referent sociálnych vecí a zdravotníctva na
Mestskom úrade v Kremnici;
b) v prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa čl. 6. tohto nariadenia, mestský úrad vyzve žiadateľa, aby v lehote do 7 dní od doručenia písomnej výzvy doplnil chýbajúce údaje;
c) ak žiadateľ svoju žiadosť ani na výzvu mestského úradu v určenej lehote nedoplní, žiadosť sa neposudzuje.

7. Žiadosť občana o poskytnutie príspevku prešetrí príslušné oddelenie mestského úradu, overí dôvody, ktoré uviedol žiadateľ vo svojej žiadosti a spis aj so zápisom z prešetrenia v rodine, predloží na komisiu sociálnu , zdravotnú a bytovej politiky pri mestskom zastupiteľstve. Komisia prehodnotí návrh a uznesením odporučí /neodporučí výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevku v náhlej núdzi a príspevku pri narodení dieťaťa.

8. Na základe uznesenia komisie, môže byť príspevok účelovo viazaný, t.j. občan môže pomoc použiť len na konkrétny účel, ktorý preukáže dokladom. Mesto môže v odôvodnených prípadoch stanoviť podmienku, že žiadateľ použije poskytnutý príspevok len prostredníctvom zamestnancov Mesta Kremnica.

9. O žiadateľoch o príspevok a o poskytnutí príspevku vedie mestský úrad evidenciu.
(2) Kompetencie a právomoci pri poskytnutí príspevku
1. Primátor mesta rozhodne o poskytnutí príspevku na základe odporučenia komisie sociálnej zdravotnej a bytovej politiky.
2. V sporných prípadoch, pokiaľ zo strany dotknutej osoby budú podané námietky, rozhoduje uznesením Mestské zastupiteľstvo.
3. O poskytnutí/ neposkytnutí príspevku bude vydané rozhodnutie. Kópia rozhodnutia bude doručená na komisiu sociálnu, zdravotnú a bytovej politiky.

(3) Dokladovanie použitia príspevku

Žiadateľ je povinný v termíne určenom v rozhodnutí dokladovať použitie príspevku. Doklady sa predkladajú v origináli na príslušné oddelenie MsÚ, ktoré vydalo rozhodnutie.

Čl. 7
Kontrola

Kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia príspevku podľa tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta, poverený zamestnanec Mesta Kremnica, poslanci MsZ a komisia sociálna, zdravotná a bytovej politiky.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 170/1109 zo dňa 8. septembra 2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 12.09.2011 do 26.09.2011.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 26.9.2011.

Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Zdieľať tento príspevok.