VZN 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 5/2011, Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Predmet a účel úpravy

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej „nariadenie“) je určiť pravidlá času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta Kremnice za účelom vytvorenia čo najoptimálnejších podmienok pre obyvateľov mesta a návštevníkov mesta na realizovanie nákupov v obchodoch a využívanie služieb v prevádzkach služieb, ako aj zlaďovanie záujmov podnikateľských subjektov s požiadavkami obyvateľov mesta v tejto oblasti.

Čl. 2
Rozsah pôsobnosti a vymedzenie niektorých pojmov

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktoré predávajú tovar v obchodoch a poskytujú služby na území mesta Kremnice.
(2) Za podnikateľský subjekt pre účely tohto nariadenia sa považuje každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je prevádzkovateľom obchodu alebo poskytuje služby.
(3) Za prevádzkovateľa obchodu alebo poskytovateľa služieb sa považuje ten, kto je nositeľom príslušného oprávnenia a ak taká osoba nie je známa, tak ten, kto túto činnosť skutočne vykonáva.

Čl. 3
Čas predaja v obchodoch

(1) Všeobecný čas predaja v obchodoch je v dňoch pondelok až nedeľa od 5,00 hod. do 22,00 hod.
(2) Individuálny čas predaja v každom obchode určí Mesto Kremnica.
(3) V odôvodnených prípadoch možno určiť čas predaja aj nad rámec všeobecného času predaja.

Čl. 4
Čas prevádzky služieb

(1) Službami sa na účely tohto nariadenia rozumie poskytovanie prác a výkonov na uspokojovanie potrieb obyvateľov napr. zdravotnícke a lekárenské služby, ubytovacie služby, oprava a údržba vecí, preprava osôb a tovaru, zhotovenie vecí na zákazku, holičstvo, kaderníctvo, kozmetické služby, právne služby a pod. Službami sú aj pohostinská činnosť a činnosť cestovných kancelárií.
(2) V prípade pochybností, či ide o prevádzku služieb, rozhoduje Mesto Kremnica.
(3) Vzhľadom na rôznorodosť služieb, z ktorých niektoré sa poskytujú nepretržite, sa nestanovuje všeobecný čas prevádzky služieb, ale pre každú konkrétnu prevádzku služieb bude určený individuálny čas prevádzky.
(4) Mesto Kremnica môže určiť čas prevádzky aj na dobu určitú.
(5) Na jednorazové predĺženie času prevádzky služieb je potrebný písomný súhlas Mestského úradu v Kremnici. O súhlas je potrebné požiadať mestský úrad písomnou žiadosťou minimálne 3 dni pred konaním akcie, ktorý túto skutočnosť oznámi Mestskej polícii v Kremnici.

Čl. 5
Povinnosti podnikateľských subjektov

(1) Každý podnikateľský subjekt je povinný pred začatím prevádzkovania obchodu alebo prevádzky služieb na území mesta Kremnice požiadať Mestský úrad o určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb formou písomnej žiadosti. Žiadosť obsahuje aj návrh času predaja alebo času prevádzky. Mestský úrad zašle žiadateľovi odpoveď v lehote do 15 dní od doručenia žiadosti.
(2) Každý podnikateľský subjekt je povinný dodržiavať určený čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb.
(3) Pri dočasnom uzavretí obchodu alebo prevádzky služieb je podnikateľský subjekt povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia obchodu alebo prevádzky služieb, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím obchodu alebo prevádzky služieb za predpokladu, že obchod alebo prevádzka služieb je uzavretá dlhšie ako jeden deň.
(4) Pri zrušení obchodu alebo prevádzky služieb je podnikateľský subjekt povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením obchodu alebo prevádzky služieb umiestnením oznamu v obchode alebo v prevádzke služieb na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia obchodu alebo prevádzky služieb. Podnikateľský subjekt o tom zároveň písomne informuje mestský úrad. Mestský úrad je povinný na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Čl. 6
Pôsobnosť orgánov mesta

(1) Konkrétny čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb určuje pre každý prípad zvlášť primátor mesta.
(2) Mesto Kremnica je povinné žiadosť podnikateľského subjektu o určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb vybaviť najneskôr v lehote do 30 dní od doručenia. Pokiaľ žiadosť nebude v tejto lehote vybavená, platí čas predaja alebo čas prevádzky služieb, ktorý uviedol podnikateľský subjekt vo svojej žiadosti.
(3) Mesto Kremnica je oprávnené v odôvodnených prípadoch zmeniť určený čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb. Dôvody zmeny musia byť uvedené v písomnom oznámení o zmene času predaja alebo prevádzky.
(4) V prípade, že podnikateľský subjekt nepredloží žiadosť o určenie času predaja v obchode alebo času prevádzky služieb, je Mesto Kremnica oprávnené určiť predajný čas alebo prevádzkový čas aj bez predloženia žiadosti. To platí aj pre prípady podľa čl. 8 ods. 2 tohto nariadenia.
(5) Administratívnu agendu spojenú s určovaním času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta Kremnice vrátane vedenia potrebných evidencií vykonáva mestský úrad.

Čl. 7
Kontrola a sankcie

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú poslanci mestského zastupiteľstva, primátorom poverení zamestnanci mesta a zamestnanci Mestskej polície v Kremnici.
(2) Primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ak poruší toto nariadenie, pokutu do 6638 € po prerokovaní v komisii cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a bezpečnosti mesta.
(3) Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením fyzickými osobami môže byť posudzované ako priestupok podľa § 46 (priestupok proti poriadku v správe) alebo § 48 (priestupok proti verejnému poriadku) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za tento priestupok môže byť uložená pokuta do 33 €.

Čl. 8
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb, ktorý bol určený Mestom Kremnica podľa doterajších predpisov sa považuje za čas predaja a čas prevádzky určený podľa tohto nariadenia.
(2) Podnikateľské subjekty, ktoré prevádzkujú obchod alebo služby na území mesta a ktoré doposiaľ nemajú určený čas predaja alebo čas prevádzky orgánmi mesta Kremnice, sú povinné predložiť na Mestský úrad v Kremnici žiadosť o určenie času predaja alebo času prevádzky, ktorá bude obsahovať aj návrh času predaja alebo času prevádzky., a to v lehote do 31. 10. 2011.
(3) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 6/2002 Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Kremnica č. 2/2004.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 171/1109 zo dňa 8. septembra 2011.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 12. 9. 2011 do 26. 9. 2011. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 27. 9. 2011.

Mgr. Igor Kríž, prednosta mestského úradu

Zdieľať tento príspevok.