VZN 7/2003

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 7/2003, o záväzných častiach Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Časť I.
Úvodné stanovenie

Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 7/2003 vymedzuje časti Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni.

Čl. 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu

Riešené územie územnoplánovacej dokumentácie je vymedzené v grafickej časti Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni, nachádza sa v severnej časti katastrálneho územia Kremnica vo vzdialenosti cca 100 m severovýchodne od cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane. Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2015.

Časť II.
Návrh limitov regulatívov funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

Pre optimálne usporiadanie, využívanie a dotváranie riešeného územia bude v návrhovom období potrebné v plnej miere akceptovať záväzné regulatívy vypracované pre nasledovné okruhy.

Čl. 3
Limity využívania územia

Počet obyvateľov navrhovanej zóny bude maximálne 50.

Čl. 4
Regulatívy funkčného využívania územia

(1) za nosnú funkciu v riešenom území považovať bývanie,

(2) pri zabezpečovaní rozvoja navrhovaného osídlenia vychádzať z navrhovanej obslužnej komunikácie napojenej na cestu I/65 Kremnica – Kremnické Bane,

(3) parkovanie osobných motorových vozidiel zabezpečiť v severovýchodnej časti riešeného územia,

(4) v rámci II. etapy výstavby zabezpečiť vo východnej časti územia vybudovanie prístrešku a ihriska 9 x 18 m, Strana 19 Zbierka VZN mesta Kremnica Čiastka 2

(5) v oblasti vodného hospodárstva zabezpečiť zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu vedeného vedľa cesty I/65,

(6) v riešenom území zabezpečiť vybudovanie stožiarovej trafostanice TSB KOVEL,

(7) zabezpečiť vybudovanie prípojky VN 22 kV od jestvujúcej rohovej podpery až po navrhovanú trafostanicu,

(8) NN sekundárnu sieť z trafostanice TSB zabezpečiť zemným káblom AYKY 3×240+120 mm2,

(9) zabezpečiť vybudovanie rozvodov verejného osvetlenia,

(10)zachovať potokom Kremnický (Piargsky) a Čierna voda prírodný charakter vrátane sprievodnej vegetácie pre plnenie funkcie biokoridorov,

(11)akceptovať navrhovanú zmenu súčasného využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu v navrhovanej lokalite.

Čl. 5
Regulatívy priestorové

(1) za hlavnú kompozičnú os považovať navrhovanú obslužnú komunikáciu a vodný tok Čierna voda,

(2) maximálny počet nadzemných podlaží všetkých navrhovaných objektov je jedno podlažie.

Časť III.
Verejnoprospešné stavby

Čl. 6

Zo zámerov Doplnku k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni vyplývajú požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb, pre ktoré bude potrebné až do doby ich realizácie vytvoriť vhodné územné a technické podmienky, ktoré umožnia ich realizáciu. Z § 29 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vyplývajú možnosti pre vyvlastnenie pozemkov, stavieb a práv pre úspešnú realizáciu verejnoprospešných stavieb. Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby:

(1) doprava – obslužná komunikácia funkčnej triedy C3, verejné parkovisko, verejné pešie trasy,

(2) vodné hospodárstvo – prívodné vodovodné potrubie DN 110 mm, kanalizačné potrubie DN 150 a 200 mm, čistiareň odpadových vôd,

(3) elektrická energia – prípojka VN 22 kV až po navrhovanú trafostanicu, kábelové rozvody NN z trafostanice, betónová jednostĺpová trafostanica TSB KOVEL.

Časť IV.
Záverečné ustanovenia

Čl. 7
Uloženie územného plánu

Doplnok k ÚPN SÚ Kremnica – Lokalita pri Sypárni je uložený na Mestskom úrade v Kremnici, na stavebnom úrade, na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, odbore životného prostredia.

Čl. 8

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 217/0311 zo dňa 6. novembra 2003.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 7. 11. 2003 do 21. 11. 2003.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 21.11.2003.

Zdieľať tento príspevok.