VZN 8/2003

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 8/2003 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto VZN upravuje náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 401/1998 Z.z.“) a ďalšie podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja vrátane vyčlenenia prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým sa poplatok nebude vyrubovať.

(2) Znečisťujúcimi látkami na účely tohto nariadenia sú látky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k zákonu č. 401/1998 Z. z.

(3) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia (ďalej „MZZO“) sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW a ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja znečisťovania a iné stavby,
zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

(4) Na účely tohto nariadenia je prevádzkovateľom MZZO právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať malý zdroj znečisťovania ovzdušia.

Čl. 2
Povinnosti prevádzkovateľov MZZO

Prevádzkovatelia MZZO sú povinní:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať MZZO v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa § 22 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovania ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám k MZZO za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis, a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e) neprekročiť tmavosť dymu.

Čl. 3
Náležitosti oznámenia prevádzkovateľa MZZO

Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť každoročne do 15. februára Mestskému úradu v Kremnici za každý MZZO údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku, a to:
a) príkon alebo veľkosť prevádzkovaného zdroja,
b) druh používaného paliva alebo suroviny, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
c) množstvo spotrebovaného paliva alebo látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
d) počet prevádzkových hodín za uplynulý rok,
e) množstvo spracovaného alebo spotrebovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce
látky vznikajú,
f) množstvo a druh skladovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
g) druh stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie.

Čl. 4
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

(1) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia podľa § 1 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú MZZO na území mesta Kremnica.

(2) Poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO v meste Kremnica a jeho maximálna výška je 20 000 Sk.

(3) O konkrétnej výške poplatku prevádzkovateľa MZZO rozhoduje primátor mesta samostatným rozhodnutím.

(4) Výška poplatku prevádzkovateľa MZZO je závislá od:
a) príkonu alebo veľkosti prevádzkovaného zdroja,
b) druhu používaného paliva alebo suroviny, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
c) množstva spotrebovaného paliva alebo látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú,
d) technického stavu zdroja,
e) množstva spracovaného alebo spotrebovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
f) množstva a druhu skladovaného materiálu, z ktorého znečisťujúce látky vznikajú,
g) druhu stavieb, zariadení a činností výrazne znečisťujúcich ovzdušie.

(5) Postup pre stanovenie výšky poplatku a určenie prevádzkovateľov MZZO oslobodených od poplatkov je uvedený v prílohe tohto nariadenia, ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

(6) Poplatok sa platí jednorázovo vždy najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia primátora mesta o určení výšky poplatku.

(7) Poplatky platené prevádzkovateľmi MZZO sú príjmom rozpočtu mesta a stávajú sa súčasťou mestského fondu životného prostredia. Ich použitie je účelovo viazané na ochranu životného prostredia mesta a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia mestom.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

(1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. a určených v rozhodnutí mesta vydanom podľa § 6 ods. 6 citovaného zákona uloží mesto prevádzkovateľovi MZZO pokutu do 20 000 Sk.

(2) Pokutu podľa ods. 1 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto (orgány mesta) o porušení povinností dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

(3) Zrušuje sa VZN č. 5/99.

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 251/0312 zo dňa 11. decembra 2003.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici v dobe od 15. 12. 2003 do 29. 12.2003.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

[pdf] Príloha VZN

Zdieľať tento príspevok.