VZN 9/2008

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica č. 9/2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 8/2003 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi. Mesto Kremnica vydáva podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 8/2003 o podrobnostiach vo veciach poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V Čl. 2 sa dopĺňa písm. f) s nasledovným znením: „f) oznámiť do 15 dní:
– zmenu prevádzkovateľa (z dôvodu kúpy alebo prenájmu) prevádzkovej jednotky, vrátane názvu, adresy, telefónneho čísla nového prevádzkovateľa ­
– zánik MZZO a dôvod jeho zániku.“

2. V Prílohe k VZN č. 8/2003, časť II. Stanovenie výšky poplatku, odsek 2) Zariadenia technologických výrob, sa mení názov druhej tabuľky z „Lakovne s projektovanou kapacitou spotreby náterových hmôt do 1 000 kg za rok“ na „Lakovne s projektovanou kapacitou spotreby organických rozpúšťadiel do 0,6 t za rok“ a celá tabuľka sa nahrádza týmto novým znením:

Množstvo spotrebovaných organických rozpúšťadiel v t za rok Výška základného poplatku v Sk/€
0 – 0,100 300 Sk/ 9,95 €
0,101 – 0,200 600 Sk/ 19,91 €
0,201 – 0,300 1 000 Sk/ 33,19 €
0,301 – 0,400 1 300 Sk/ 43,15 €
0,401 – 0,500 1 600 Sk/ 53,11 €
0,501 – 0,600 2 000 Sk/ 66,38 €

Čl. 2

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 309/0812 zo dňa 04.12.2008.

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v Kremnici od 8.12.2008 do 22.12.2008.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 01.01.2009.

Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu

Zdieľať tento príspevok.