VZN 2/2006

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kremnica číslo 2/2006 k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č. 147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka. Mesto Kremnica podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č. 147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka.

Čl. 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu aglomerácie Banská Bystrica Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č. 147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka.

Čl. 2
Rozsah platnosti

1. Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, rozsah platnosti územnoplánovacej dokumentácie.

2. Územný plán aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č. 147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka platí v plnom rozsahu.

Čl. 3
Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia

Pre optimálne usporiadanie a využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať v rámci katastrálneho územia Kremnica uvedený záväzný regulatív:
Čiastka 2 Zbierka VZN mesta Kremnica Strana 4
– uvažovať s prepojením komplexného strediska cestovného ruchu Skalka s lyžiarskym areálom na Králikoch prepojovacou lyžiarskou traťou.

Čl. 4
Etapizácia výstavby

Etapizácia realizácie navrhovaných činností je stanovená pre riešené územie (k. ú. Kremnica, k. ú. Králiky, k. ú. Radvaň) nasledovne:

I. etapa
V rámci tejto etapy zrealizovať také stavby, ktoré zabezpečia hlavnú koncepčnú zásadu riešenia – prepojenie strediska rekreácie a cestovného ruchu Králiky so strediskom Skalka.
V rámci I. etapy budú zrealizované nasledovné stavby:
príjazdová komunikácia, vodná nádrž pre zasnežovanie, v priestore dojazdov lyžiarskeho areálu zariadenia pre stravovanie a rýchle občerstvenie, komplexný servis pre návštevníkov, služby a technické zázemie a zariadenia pre statickú dopravu návštevníkov, sedačková lanovka SL1, SL2, SL3, zjazdové trate Z1 a Z4, vodojem a čistiareň odpadových vôd.

II. etapa
V rámci riešenia II. etapy vybudovať nasledovné zariadenia: zjazdová trať Z2 a lyžiarske vleky LV1 a LV2.

III. etapa
V rámci riešenia III. etapy sa vytvorí prepojenie obce Králiky s rekreačnou lokalitou kabínkovou lanovkou SL5 a lyžiarskym vlekom LV 3.

Čl. 5
Zoznam verejnoprospešných stavieb, v katastrálnom území Kremnica

1. Verejnoprospešné stavby v katastrálnom území Kremnica sú:

a) VPS1 plochy pre verejné technické vybavenie územia prívodné elektrické vedenie,

b) VPS3 plochy pre vytvorenie podmienok na prístup k pozemkom a stavbám pešie komunikácie účelová komunikácia.

2. Ďalšie verejnoprospešné stavby sú situované mimo k. ú. Kremnica.

Čl. 6
Uloženie územného plánu

Územný plán aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XII. etapa, lokalita č. 147, Centrum rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky, Územný plán sídelného útvaru Kremnica Zmeny a doplnky, Komplexné stredisko cestovného ruchu Skalka bude uložený:
– 1 x v Meste Banská Bystrica, MsÚ – referát územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad,
– 1 x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica,
– 1 x na Krajskom stavebnom úrade, Banská Bystrica,
– 1 x v Meste Kremnica,
– 1 x v Obci Králiky.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Kremnici uznesením č. 74/0604 zo dňa 6. apríla 2006.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradných tabuliach mesta Kremnica v dobe od 7. 4. 2006 do 21. 4. 2006.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 21. 4. 2006.

Zdieľať tento príspevok.