VZN 5/2004

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnica č. 5/2004 Trhový poriadok Mesta Kremnica Mesto Kremnica podľa § 6 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 zákona č. 2741993 Z.z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „nariadenie“) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kremnica, ktorých správcom sú Technické služby Kremnica.

Čl. 2
Určenie priestranstva trhoviska, ambulantného predaja a príležitostného trhu

Ako trhovisko v meste Kremnica je určená zadná časť parkoviska Jeleň číslo parcely 924 (ďalej „trhovisko“).

Čl. 3
Povolenie na predaj na trhovisku

(1) Na trhovisku sa môžu predávať výrobky a poskytovať služby len na základe povolenia, ktoré vydáva Mestská polícia.

(2) Na trhovisku môžu predávať:
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon)
b) samostatne hospodáriaci roľníci na základe Osvedčenia, podľa § 12 a až 12 e zákona č. 219/1991 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
c) autori ľudových umeleckých predmetov bez podnikateľského oprávnenia v zmysle zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, úplné znenie zákona č. 247/1990 Zb.

Čl. 4
Trhové dni, predajný čas

(1) Ambulantný predaj:
Pondelok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Utorok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Streda: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Štvrtok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Strana 13 Zbierka VZN mesta Kremnica Čiastka 3
Piatok: 5.00 hod. – 17.00 hod.
Sobota: 5.00 hod. – 12.00 hod.

(2) Príležitostný trh – Parkovisko Jeleň – parcela č. 924:
Utorok: 7.00 hod. – 17.00 hod. – pre stánky s priemyselným tovarom

Čl. 5
Sortiment a obmedzenie predaja

(1) Na trhovisku možno predávať bez osobitných podmienok:
a) poľnohospodárske výrobky, ktoré nie sú určené pre výživu ľudí (kvety, priesady kvetov, semená, ozdobné kry)
b) drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky
c) sezónne, ozdobné a úžitkové predmety (k vianočným, veľkonočným alebo k iným príležitostným sviatkom)
d) knihy, denná a periodická tlač
e) balená a nebalená zmrzlina
f) žreby okamžitých lotérií

(2) Pri predaji ďalej uvedeného tovaru musia byť splnené osobitné podmienky. Tovar, pri predaji ktorého musia byť splnené príslušnými zákonmi a na ich základe vydanými všeobecne záväznými predpismi stanovené podmienky
a) ovocie a zelenina – musia vyhovovať hygienickým požiadavkám
b) vajcia – povoľuje sa predaj iba označených slepačích vajec konzumných pochádzajúcich od právnických alebo fyzických osôb, ktorým bolo príslušnou Okresnou veterinármou správou SR vydané osvedčenie o spôsobilosti podmienok na ich produkciu
c) huby – možno predávať len na základe „Osvedčenia o znalosti húb“ vydaného príslušnou komisiou, oprávnenie na predaj sa týka len tých druhov, ktoré sú v osvedčení uvedené. Povolenie na predaj húb musí byť kupujúcim viditeľne predložené
d) liečivé rastliny možno predávať len na základe „Osvedčenia o znalosti liečivých rastlín“
e) med – musí byť zdravotne nezávadný, plnený do hygienicky vyhovujúcich, označených obalov (výrobca, názov medu, dátum plnenia, doba použiteľnosti). Med môžu ponúknuť právnické alebo fyzické osoby, ktoré majú osvedčenie o spôsobilosti podmienok pre túto činnosť, vydané príslušnou veterinárskou správou alebo je tovar sprevádzaný dodacím listom právnickej alebo fyzickej osoby oprávnenej k tejto činnosti (výrobe)
f) vianočné stromčeky, chvoje, šišky, čečinu a výrobky z nich – možno predávať len na základe preukázaného potvrdenia o spôsobe ich nadobudnutia (na základe súhlasu majiteľa lesa, potvrdeného príslušným obecným úradom).

(3) Výrobky nepotravinárskeho charakteru najmä textilné a odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať na príležitostnom trhu určenom v meste Kremnica na utorok.

(4) Na trhovisku je možné poskytovať nasledovné služby:
a) pohostinské a reštauračné služby pri príležitostných akciách
b) brúsenie nožov, nožníc, nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) čistenie peria a kobercov

(5) Na trhovisku je zakázaný predaj:
a) surové kravské, príp. ovčie a kozie mlieko
b) mliečne výrobky z tepelne neošetreného kravského, kozieho a ovčieho mlieka
c) vajcia vodnej hydiny
d) mäso jatočných zvierat, hydiny, králikov a iných drobných zvierat zabitých mimo bitúnku prípadne miest určených na zabíjanie príslušnou Okresnou veterinárnou správou
e) všetky potraviny živočíšneho pôvodu pochádzajúce od právnických a fyzických osôb, ktoré nemajú osvedčenie o spôsobilosti podmienok vydané príslušným okresným orgánom veterinárnej správy
f) zbrane a strelivo
g) výbušniny a pyrotechnický materiál
h) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
i) tabak a tabakové výrobky
j) lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
k) jedy, omamné a psychotropné látky
l) lieky
m) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
n) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
o) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb. Zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.

(6) Predaj z prívesov a nákladných áut je zakázaný (s výnimkou zemiakov, ovocia a zeleniny na zimné uskladnenie).

Čl. 6
Kvalita predávaného tovaru a jej kontrola

(1) Tovar ponúkaný na predaj musí byť bezchybný, musí mať predpísanú alebo schválenú akosť, pokiaľ je záväzne ustanovená alebo pokiaľ to vyplýva z osobitných predpisov, alebo v akosti predávajúcim uvádzanej. Zelenina, zemiaky a lesné plody musia byť očistené, zbavené hliny a zvädnutých častí.

(2) Predávajúci je povinný na požiadanie kontrolného orgánu poskytnúť vzorku predávaného tovaru na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti. Kontrolný orgán vydá predávajúcemu potvrdenie o odobratí vzorky, v ktorom uvedie množstvo vzorky a jej hodnotu.

(3) Ak sa kontrolou zdravotnej nezávadnosti a akosti zistí, že predávaný tovar nezodpovedá požiadavkám stanovených nariadením, kontrolný orgán:
a) zakáže predaj tovaru a predávajúci je povinný uhradiť náklady na kontrolu zdravotnej nezávadnosti a akosti a peňažnú sankciu podľa platných predpisov
b) upozorní na túto skutočnosť správcu trhoviska a príslušný orgán, u ktorého je predávajúci registrovaný.

Čl. 7
Podmienky predaja

(1) Podmienkou predaja v tržniciach a na trhoviskách je prenájom stolov alebo predajných priestorov.

(2) Ponúknuť tovar na predaj sa môže iba na stoloch a v priestoroch určených správcom trhoviska.

(3) Orgány hygienického a veterinárneho dozoru, Slovenská obchodná inšpekcia a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia môžu obmedziť alebo zakázať predaj niektorých tovarov vzhľadom na podmienky predaja, akosť a nákazovú situáciu.

(4) Predmetom ponuky nesmie byť tovar nekvalitný, ohrozujúci zdravie spotrebiteľov a tovar, u ktorého sa nepreukáže legálny spôsob jeho nadobudnutia.

Čl. 8
Povinnosti predávajúceho

(1) Predávajúci je povinný:
a) dodržiavať podmienky predaja určené týmto nariadením, ostatnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta
b) predávať len na predajnom mieste určenom správcom trhoviska
c) označiť predajný stôl adresou právnickej alebo fyzickej osoby, zodpovedajúcej za predaj tovaru
d) dodržiavať hygienické, veterinárne a bezpečnostné predpisy; platiť určené poplatky
e) tovar viditeľne označiť cenovkami, zabezpečiť predaj v súlade s cenovými predpismi
f) uvádzať o predávanom tovare len pravdivé údaje
g) riadne informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov a s ohľadom na povahu výrobku oboznámiť kupujúceho s návodom na obsluhu a zvláštnymi technickými pravidlami a vypísať záručný list u spotrebného tovaru
h) predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov
i) predávať zdravotne nezávadný tovar
j) vylúčiť z predaja poživatiny zdravotne závadné, neznámeho pôvodu, čiastočne narušené alebo zjavne znehodnotené
k) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku, predajný stôl v prevádzkyschopnom stave
l) používať elektronickú registračnú pokladňu
m) viesť autorizovanú inšpekčnú knihu

(2) Predávajúci je ďalej povinný:

a) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja tovaru a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu
b) na požiadanie kontrolného orgánu predložiť platné doklady podľa charakteru predaja napr.:
– živnostenský list alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na predaj tovaru
– občiansky preukaz
– potvrdenie o pridelení predajného stola alebo priestoru a zaplatení príslušného poplatku
– doklad o nadobudnutí tovaru
– zdravotný preukaz, ak si to vyžaduje povaha predávaného tovaru
– osvedčenie o znalosti húb a liečivých rastlín
– doklad o kontrole zdravotnej nezávadnosti a akosti tovaru
– veterinárne osvedčenie na premiestňovanie zvierat a pod.
– autorizovanú inšpekčnú knihu
– pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí, zákon NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas vlastníka pozemku (napr. lesa).

Čl. 9
Povinnosti a práva správcu trhoviska

Správca trhoviska je povinný:
– zabezpečiť kontrolnú váhu s platným úradným overením a jej prístupnosť kupujúcim
– zabezpečiť dozor nad prevádzkou trhoviska
– spolupracovať s kontrolnými orgánmi pri výkone ich kontrolnej činnosti
– prideľovať predávajúcim miesto na predaj za stanovený poplatok.
– dozerať na dodržiavanie podmienok predaja
– dbať, aby stoly a stánky boli označené menom osoby zodpovednej za prevádzku
– kontrolovať zdravotné preukazy osôb predávajúcich potravinársky tovar
– zabezpečovať denné čistenie tržnice, umývanie a dezinfekciu a odvoz odpadu
– spolupracovať s ostatnými orgánmi vykonávajúcimi na trhovisku kontrolnú činnosť; o vykonaných kontrolách viesť evidenciu
– zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu

Čl. 10
Riadenie trhu a kontrola predaja

(1) Predaj na trhovisku, dodržiavanie trhového poriadku a ďalších záväzných predpisov kontrolujú v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa poslanci MsZ, členovia komisie ekonomickej obchodu a cestovného ruchu, zamestnanci Mestského úradu, príslušníci Mestskej polície, správca trhoviska, dozorné a inšpekčné orgány v rozsahu svojich právomocí.

(2) Mesto Kremnica môže uložiť pokutu do 500.000,- Sk
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo správcovi trhového miesta za porušenie povinnosti podľa § 5 ods. 1. a 3 zákona č. 178/98 Z.z..
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené Mestom Kremnica na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.

(4) Mesto Kremnica môže zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej a právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď bolo zistené porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Kremnici č. 74/0403 zo dňa 11. marca 2004.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2004. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Kremnice č. 13/98 Trhový poriadok mesta Kremnica.

Ing. Miroslav Nárožný, primátor mesta

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta v budove Mestského domu v dobe od 15. 3. 2004 do 29. 3. 2004.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňom 1. 4. 2004.

Zdieľať tento príspevok.