Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. júna 2011

Uznesenia zo 7. riadneho Mestského zastupiteľstva v Kremnici dňa 16. júna 2011

109/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie predloženú správu hlavného  kontrolóra o kontrolnej činnosti a plnení uznesení MsZ v Kremnici.
Za: 12, neprítomná: Volková

110/1106
Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer prijatia termínového úveru na financovanie rozpočtových výdavkov v zmysle I. zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2011, a to 5%- tného spolufinancovania projektov – Rekonštrukcia Štefánikovho námestia Kremnica a Obnova Meštianskeho domu (MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica a financovania neoprávnených výdavkov týchto projektov – zmena sadzby DPH, archeologický výskum na námestí, reštaurátorský výskum na MsKS, okná na byte p. Rúrika a prislúchajúca časť fasády spolu vo výške 148 513,-€.
Za: 12, neprítomná: Volková

111/1106Mestské zastupiteľstvo schválilo VZN č. 2/2011 o výške príspevkov čiastočnej úhrady nákladov pre zákonných zástupcov detí a žiakov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica od 01.09.2011.
Za: 12, neprítomná: Volková

112/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu primátorky mesta o dobývacom priestore a chránenom ložiskovom území Au, Ag rúd v Kremnici a ich genéze. Konštatovalo, že so zreteľom na zásoby, uloženie, tvar a hrúbku výhradného ložiska v lokalite Šturec postačuje ďaleko menší územný rozsah dobývacieho priestoru a chráneného ložiskového územia Au, Ag rúd Kremnica, než je tomu v súčasnosti. MsZ zároveň odporučilo primátorke mesta požiadať v zmysle banského zákona Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici o zmenšenie dobývacieho priestoru a chráneného ložiskového územia Au, Ag rúd v Kremnici.
Za: 12, zdržal sa: Varhaňovský

113/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy na Ulici P. Križku 392/8 v Kremnici a do funkcie riaditeľky Základnej školy na Ulici P. Križku 392/8 v Kremnici vymenovalo Ing. Mgr. Máriu Slašťanovú dňom 1. júla 2011.
Za: 13

114/1106
Mestské zastupiteľstvo schválilo pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.05.2011 pre oblasť sociálnu v celkovej výške 260 €  pre Diecéznu charitu Banská Bystrica Charitný dom Útočište v Kremnici.
Za: 13

115/1106
Mestské zastupiteľstvo schválilo plat primátorky mesta Kremnica podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov od 1. júna 2011, t.j. vo výške 1.800 €.
Za: 13

116/1106
Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie MsZ č. 12/1101 zo dňa 27. januára 2011 a schválilo odpredaj pozemku pod trafostanicou s výmerou 2 m², v katastrálnom území Dubové, spoločnosti Stredoslovenská energetika-Distribúcia, a.s., Ulica republiky, Žilina, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom vo výške 17,- € za podmienky, že žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom pozemku.
Za: 13

117/1106
Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku časť parcelného čísla KN-C 1152/1 (právna parcela číslo KN-E 2297/20)
–  zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Kremnica nasledovne:
– Jarmile Dragúňovej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 9,64 m²  (6,84 m² + 2,80 m²) za účelom uskladnenia  palivového dreva, za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 9,59 € / rok
– Anne Čerňanskej, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 27 m² za účelom uskladnenia palivového dreva, za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného  za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 26,86 € / rok
– Štefanovi Kondrovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 6,26 m² za účelom uskladnenia palivového dreva, za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 6,23 €/rok
– Ondrejovi Štefanovi, Ulica Československej armády 202/39, 967 01 Kremnica s výmerou 27,52 m²  za účelom uskladnenia palivového dreva, za cenu stanovenú v zmysle Zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica v katastrálnom území Kremnica vo výške 0,995 €/m²/rok, t.j. celkové nájomné činí 27,38 € / rok
Za: 13

118/1106
Mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu spracovať ekonomickú a právnu analýzu zmluvných vzťahov medzi mestom Kremnica a spoločnosťou COIMEX development Banská Bystrica, CLD, s.r.o., Banská Bystrica, COIMEX Invest Banská Bystrica, CTS, s.r.o., Banská Bystrica s ohľadom na práva a povinnosti  zmluvných strán, podstatné zmluvné  dojednania a ich naplnenosť.
Za: 13

119/1106
Mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku časť parcelného čísla KN-C 372/1 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 18 m² v katastrálnom území Kremnica každému žiadateľovi, a to:
– Jozefovi Crchovi , Zlatá ulica 627/4, 967 01 Kremnica,
– Ladislavovi Hrúzovi, Zlatá ulica 628/6, 967 01 Kremnica,
– Vladimírovi Mičincovi, Zlatá ulica 628/6, 967 01 Kremnica
za účelom majetkovoprávneho usporiadania pozemku pod garážou, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, za podmienky, že žiadatelia predložia geometrický plán, znalecký posudok a uhradia všetky náklady spojené s prevodom pozemku
Za: 13

120/1106  – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie MsZ č. 29/1102 zo dňa 2.4.2011 a schválilo zmluvu o nájme nebytových priestorov pre využitie Kultúrneho a informačného centra mesta Kremnica v zmysle VZN č. 11/2003 podľa prílohy.
Za: 11, zdržal sa: Kyselica, Varhaňovský

121/1106  – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo doplnilo uznesenie MsZ č. 100/1105 v bode B/ o text: „Termín uzavretia nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov je do 31.5.2011.
Za: 9, zdržali sa: Kyselica, Privalinec, Varhaňovský, Volková

122/1106  – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo uložilo mestskému úradu zverejniť ponuku na prenájom voľných priestorov v objekte budovy Barbakanu Štefánikovo námestie 35/44 (uvoľnené priestory po Kultúrnom a informačnom centre) prostredníctvom Kremnických novín, www stránky mesta, na oznamovacích tabuliach mesta Kremnica, prostredníctvom mestského rozhlasu a prostredníctvom regionálnych médií.
Za: 12, zdržal sa Varhaňovský

123/1106 – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo zriadilo Mestskú radu v Kremnici s počtom členov 4 v súlade s § 14 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Za: 11, zdržali sa: Privalinec, Volková

124/1106 – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo schválilo dodatok č. 2 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Kremnici podľa prílohy alternatíva 2.
Za: 11, zdržali sa: Privalinec, Volková

125/1106 – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo konštatovalo, že že Mgr. Lujza Pračková (SDKÚ-DS), zástupkyňa primátorky mesta Kremnica sa v súlade s § 13 b ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov stáva členom Mestskej rady a zvolilo členov Mestskej rady nasledovne: Norbert Boldiš (SMER-SD, SNS), Viera Mišíková (OKS), Ing. Klára Popová (NEKA).
Za: 11, zdržali sa: Privalinec, Volková

126/1106 – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo schválilo rokovací poriadok Mestskej rady v Kremnici podľa prílohy.
Za: 11, zdržali sa: Privalinec, Volková

127/1106 – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpis zasadnutí Mestskej rady v Kremnici pre rok 2011 nasledovne:
30. júna 2011
31. augusta 2011
29. septembra 2011
27. októbra 2011
24. novembra 2011.
Za: 11, zdržali sa: Privalinec, Volková

128/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti primátorky mesta Kremnica za obdobie od 16.05.2011 do 10.06.2011, ktorú  predložila RNDr. Zuzana Balážová, primátorka mesta.
Za: 12, zdržal sa Varhaňovský

129/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o činnosti zástupkyne primátorky mesta Kremnica za obdobie od 12.05.2011 do 08.06.2011, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky.
Za: 12, zdržal sa Boldiš

130/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o stavebnom zabezpečení úpravy priestorov pre lekáreň v budove polikliniky.
Za: 13

131/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu o náhradnom spôsobe vydávania liekov v Kremnici, ktorú predložila Mgr. Lujza Pračková, zástupkyňa primátorky mesta.
Za: 13

132/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o zabezpečení vyhovujúceho signálu DVB-T v niektorých častiach mesta.
Za: 13

133/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu z pracovného rokovania na dokumentácii pre ponuku a pre realizáciu stavby I/65 Kremnica – Kremnické Bane zo dňa 05.05.2011 – ohľadom riešenia bezpečnostných prvkov na uvedenej komunikácii.
Za: 13

134/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informáciu o priebehu stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcie Štefánikovho námestia Kremnica“.
Za: 12, neprítomná Volková

135/1106
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie a súhlasí so stanoviskom Mestskej školskej rady v Kremnici k článku „Sú potrebné v Kremnici dve ZUŠ?“ uverejnenom v Kremnických novinách č 6/2011. Stanovisko Mestskej školskej rady je prílohou tohto uznesenia.
Za: 12, zdržala sa Kirková

136/1106
Mestské zastupiteľstvo poverilo poslancov Mgr. Janu Brűnnovú a Milana Miškóciho vykonaním návštev v školských zariadeniach eMKLubu v Kremnici a vypracovaním správy o činnosti a aktivitách v uvedených zariadeniach.
Za: 13

137/1106
Mestské zastupiteľstvo schválilo riadnu účtovnú závierku spoločnosti Mestské lesy Kremnica, s.r.o.,  Zechenterova 347/2, Kremnica za rok 2010, rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2010 po zdanení – zisk vo výške 69 784,06 € nasledovne:
a.    35 000,00 € podiel jediného spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2010
b.    30 000,00 € tvorba kapitálových fondov
c.    zostatok čistého zisku vo výške 4 784,06 € usporiadať na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
použitie hospodárskeho výsledku za rok 2004 po zdanení – zisk vo výške 46 603,81 € na vyplatenie podielu spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2004.4.  použitie hospodárskeho výsledku za rok 2005 po zdanení – zisk vo výške 18 396,19 € na vyplatenie podielu spoločníka na hospodárskom výsledku za rok 2005.
Za: 13

138/1106
Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie MsZ č. 94/1105 zo dňa 19.05.2011  a schválilo návrh cenníka za služby poskytované  v Mestskom kultúrnom stredisku, klube Labyrint, kine Akropola, v Bellovom dome a v mestskej telocvični od 01. 07. 2011 nasledovne:

Priestor/služba

cena pre podnikateľské a cudzie subjekty

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Kino Akropola  –    zima

podľa cenníka

kina Akropola

0

20    € /hod.
–          leto

10 €/ hod.

Klub Labyrint

podľa cenníka KDvP

0

7 €/ hod.

MsKS sála      –    zima

20 €/ hod.

10 €/ hod.

–       leto

16 €/hod.

0

8 €/ hod.

Zasadačka

10 €/ hod.

0

5 €/ hod.

Prenájom stánkov

5 €/deň

0

5 €/deň.

Prenájom zvukovej techniky

17 €/ hod.

0

12 €/ hod.

Mestská telocvičňa

12 € / hod.

3,50 €/ hod.

6,50 €/ hod.

-využitie šatní a hygien. zariadení

7 €/ hod.

3 €/ hod.

4,50 €/ hod.

Bellov dom    –    zima

8 €/ deň

0

7 €/ deň

–       leto

4 €/ deň

0

3 €/ deň

Za: 13

139/1106
Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznesenie MsZ č. 191/0807 zo dňa 10. júla 2008 a schválilo od 1. júna 2011 tento cenník:
1.    cenu za použitie mestského minibusu Renault vo výške 0,553 €/km bez DPH
2.    stojné mestského minibusu Renault vo výške 1,250 € za každú načatú štvrťhodinu bez DPH
3.    cenu za použitie mestského minibusu Renault pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 0,330 €/km bez DPH a stojné vo výške 1,250 € za každú načatú štvrťhodinu
Za: 13

140/1106
Mestské zastupiteľstvo schválilo zakúpenie bezpečnostných záchytných sietí na zabezpečenie ochrany bazénovej časti v Relax centre na Skalke proti pádu sadrokartónového stropu v sume 3.740 € celá bazénová časť.
Za: 13

141/1106 – uznesenie primátorka mesta nepodpísala
Mestské zastupiteľstvo schválilo odstránenie dopravnej značky B 25 „Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje 5 ton“ na Banskej ceste v termíne do 30.06.2011.
Za: 12, zdržala sa Pračková

RNDr. Zuzana Balážová, primátorka  mesta
Mgr. Igor Kríž, prednosta úradu
Milan Miškóci, člen návrhovej komisie
Dušan Privalinec, člen návrhovej komisie

Zapísala: Mgr. Ľuba Ďurčová

Zdieľať tento príspevok.